Нан жонундо

Бул бетте нан жонундо макалдар чыгарылды.

nan jonundo makal opt
 1. Адамдан улуу ат жок, нандан улуу аш жок.
 2. Айран ичкен алсырайт, кымыз ичкен кансырайт, эрке бала көч үстүнөн нан сурайт.
 3. Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу.
 4. Ач койнунда нан болбойт.
 5. Ачка менен токтун ортосу жарты нан.
 6. Ачка турганча айранга нан сындырып жеген артык.
 7. Ачкадан өлгөн наабайдын койнунан нан чыгыптыр.
 8. Ачтын көзү нанда, токтун көзү тондо.
 9. Баарынан — нан улук.
 10. Бир күн кетмен чапкан нандын даамын билет.
 11. Бозо — болгондуку, токоч — тойгондуку.
 12. Бирөөгө нан кайгы, бирөөгө жан кайгы.
 13. Даны жоктун — наны жок, наны жоктун — жаны жок.
 14. Дүйнөдө нан улук.
 15. Жамгыр болбой дан болбойт, тегирмен болбой нан болбойт.
 16. Жапкан наны карала.
 17. Карды ачкан нанга карайт, суукка тоңгон күнгө карайт.
 18. Кедейдин байы буудай нандан шерине жейт.
 19. Кетмен менен иштебей, нанды кайдан табасың.
 20. Кетмен чапкан нанын жейт, ууру кылган жанын жейт.
 21. Кетмен чаппай нан кайда, айраны келди, мал кайда.
 22. Колунда токочу (же талканы) бар бала сүйгүнчүктүү.
 23. Кымыз — кишинин каны, эт — кишинин жаны, токоч — тоют, жарма — оокат.
 24. Минерге ат болбогон, жээрге нан болбойт.
 25. Найза жеңбегенди нан жеңет.
 26. Нандан улуу тамак жок, адамдан улуу атак жок.
 27. Нандын ысыгы жакшы, сөздүн бышыгы жакшы.
 28. Нансыз тамак даамсыз.
 29. Нан – адамдын мандай тери.
 30. Кулактай нан жесен, улактай куч толот.
 31. Наны жок чай курусун кайыры жок бай курусун.
 32. Наны жок чайдан без, кайыры жок байдан без.
 33. Сан тийбеске сан тийди, табак —табак нан тийди.
 34. Суу мол болсо, нан да мол.
 35. Нан баарынан улук.
 36. Эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

10 − пять =