Макал

  • Нааданга айткан кайран сөз, өлгөнгө ыйлаган кайран көз
  • Нандан улуу тамак жок
  • Насыя боордон нак өпкө артык
  • Нысапсызга кашык салса беш ууртайт