Болуп калды жазгы убак

sarnogoev

Кыш кеткенде жаз чыгат,
Жаз алдында ким турат?
Байчечекей биринчи,
Баш чыгарып кымпыят.

Кыш кеткенде жаз чыгат,
Жазды тосуп ким турат?
Калын кара чыйырчык,
Учуп келет чуркурап.

Б. Сарногоев

ТӨРТ МЕЗГИЛ

kuz
jaz mezgili

Жазда

Жазды мактап тоскондой.
Ырдай берет боз торгой.
Төрт түлүк мал төлдөшөт,
Айран, сутту көлдөтөт.
Балыр чөптү кармалап,
Балдар издейт мандалак

jay mesgili

Жайда

Бедерленип жер бети,
Жашылданат келбети.
Чымын, чиркей, көпөлөк,
Учуп журет көкөлөп.
Жүр, жүр балдар, баралык,
Калкан кармап алалык.

kuz

Күздө

Керилген жер бети,
Алтындай келбети.
Тоо болуп жыйналат.
Эмгектин бермети.

kysh

Кышта

Мына, мына аппак кар.
Аппак карда алтын бар.
Жазда тердеп эришет.
Жерге жашын төгүшөт.