Макал

 • Май жок, ун болсо, казан сурап келип куймак куюп берет элем
 • Май кармаган бармагын жалайт
 • Макал атасы – сөз, мата атасы – бөз
 • Макал ыр эмес жаттап алгандай, керегинде өзү келет күтүп тургандай
 • Макоодон макул деп кутул
 • Максат менен соккон жүрөк, бакыт менен өмүр сүрөт
 • Мактаган кыз тойдо осурат
 • Мактап койсо мардаюу
 • Мал – ээсин тартпаса, арам өлөт
 • Мал арыгын сактасаң ооз майлайт, киши арыгын сактасаң төбө кандайт
 • Малдын ээси болсо, карышкырдын кудайы бар
 • Манастан Чубак кем бекен
 • Мартчылык ар кимде болбойт, сараңдын капшыты толбойт
 • Мастан – жинди качып кутулуптур
 • Меймандын өзүн бакпай, атын бак
 • Мекениңдин кадыры, башка жакта билинет
 • Менин колума да карга чычаар
 • Мергендин дарты кийикте, бүркүттүн дарты бийикте
 • Миң кишинин атын билгиче, бир кишинин сырын бил
 • Миң койду бир серке башкарат
 • Миң уккандан бир көргөн жакшы
 • Миң чеченди бир тантык жеңиптир
 • Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт
 • Мокок бычак кол кесет, чоркок сөз тил кесет
 • Молдонун айтканын ук, кылганын кылба
 • Мурун уткан буудай чычат
 • Мурун чыккан кулактан, кийин чыккан мүйүз ашат
 • Мурунку конок кийинки конокту сүйбөйт
 • Мууздап бергенди – жиреш оңой
 • Мүйүздүү болом деп, кулагынан айрылыптыр
 • Мышык майга жетпей, сасык дептир
 • Мышыкка – оюн, чычканга – өлүм