Эмгек жонундо

emgek jonundo makaldar

Бул бетте эмгек жонундо макалдар чыгарылды.

 1. Адал эмгек — абийир таптырат, арам эмгек — азабын тарттырат.
 2. Адал эмгек астыңа ат, үстүңө тон.
 3. Адал эмгек нурдантат арам эмгек кырдантат.
 4. Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.
 5. Адам эмгеги менен даңктуу (таанылат).
 6. Адам эмгек менен адам.
 7. Адамга тубаса акыл бүтпөйт, эмгек менен заман жасайт.
 8. Адамды акылга бай кылган — эмгек, төрт түлүктү шай кылган эмгек.
 9. Адамдын эмгектен улуу тиреги жок.
 10. Азаматтын даңкын чыгарган — эмгек, арамзанын жанын чыгарган — эрмек.
 11. Ак ойлоп, адал иште.
 12. Ак эмгек азаптан коргойт, карылык жолуңду торойт.
 13. Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу.
 14. Акак көркү берметте, азамат көркү эмгекте.
 15. Акылыңдан адашсаң — эмгек менен дарылан.
 16. Ардак күткүң келсе ак иште.
 17. Ардакты сүйсөң, эмгекти сүй.
 18. Ат сыйлаган азабынан кутулат, эр сыйлаган эмгегинен кутулат.
 19. Байлыкты эмгектен изде, теңдикти күрөштөн изде.
 20. Байлыктын атасы — эмгек, энеси — жер.
 21. Бакыт жерде, эринбей эңкейип ал.
 22. Бакыт эмгектен жаралат.
 23. Бактылуу — эмгегинде зор,бактысыз — ооруда, кор.
 24. Билим — кенч, эмгек анын ачкычы.
 25. Динчил түшүнө ишенет, эмгекчил күчүнө ишенет.
 26. Дыйкандын эмгегин жер кайтарат.
 27. Дүйнөнүн шамы — билим, жашоонун шамы — эмгек.
 28. Жалкоолук адамды карытат, эмгек адамды байытат.
 29. Жамгыр менен жер гүлдөйт, эмгек менен эр гүлдөйт.
 30. Жеңилбес кол — эл, кыйшайбас жол — эмгек.
 31. Жер эмгекти жебейт.
 32. Жер жемишин берет, эл эмгегин берет.
 33. Жоболоңдуу жолго чыкса, эмгектүүнүн этеги булганат.
 34. Калыстыкты элге жаса, камбылдыкты эмгекте жаса!
 35. Күйүттү күйүп ызала, кырсыкты эмгектенип табала.
 36. Куш канаты менен конот, гүлдөр ысыкта соолот, жокчулукту эмгек жоет.
 37. Кыялдуу короо, кооз бак, эмгекчил эрдин колунан.
 38. Окуу — бул эмгек, эмгекчил болсоң — алга барасың, эмгексиз болсоң — артта каласың.
 39. Оору эмгектен качат, эмгек көңүлдү ачат.
 40. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин.
 41. Өз эмгегиң көзгө көрүнбөйт, жалкоо элден бөлүнбөйт.
 42. Спорт — адамдын денесин чыңайт, эмгек —адамдын туруктуулугун сынайт.
 43. Таза аба жуткуң келсе — эрте тур, таза өмүр сүргүң келсе — эмгек кыл.
 44. Түркүктү түртпөй билбейт, эмгексиз бакыт үйгө кирбейт.
 45. Улуу сезим — улуу сүйүүнү жаратат, улуу эмгек —улуу акылманды жаратат.
 46. Эгизден төл өсөт, эмгек менен эр өсөт.
 47. Эл дөөлөтү — эмгек, эмгек баарын жеңмек.
 48. Эл эмгегин жебегин, жегенден жетөө болбойсуң.
 49. Элге эмгек кылган өсөт, эл эрдикке кошот.
 50. Эмгеги аздын — өнмөгү аз.
 51. Эмгегиң адал болсо татканың таттуу болор.
 52. Эмгегиң менен элге жак, кор кылбай асыл жанды бак.
 53. Эмгегиң шаңдуу болсо, жегениң майлуу болот.
 54. Эмгегиңден баар тапсаң мартабаң көтөрүлөт.
 55. Эмгегине карай өнмөгү.
 56. Эмгегинен бакыт тапкан адам — чыныгы сулуу адам.
 57. Эмгек — адамдын үзүрү.
 58. Эмгек — даңкка жеткизет.
 59. Эмгек — дайра, билим — кеме.
 60. Эмгек — чыйралтат, өмүр — үйрөтөт
 61. Эмгек — эрдин көркү, эр — элдин көркү.
 62. Эмгек — азоо ат, максат — аны үйрөтүш.
 63. Эмгек бар жерде жылыш бар, жылыш бар жерде ырыс бар.
 64. Эмгек бар жерден дөөлөт күт.
 65. Эмгек даңкка жеткизет.
 66. Эмгек жокко жеткизет, эрикпей кетменди алгын колуңа.
 67. Эмгек кылбай эр оңбос, бириндеген эл болбос.
 68. Эмгек кылсаң — өнмөк бар.
 69. Эмгек кылсаң эринбей, тоет кардың тиленбей.
 70. Эмгек менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер когорот.
 71. Эмгек эрдикке жеткирет, эрдик элдикке жеткирет.
 72. Эмгексиз бакыт — тузу жок тамактай.
 73. Эмгексиз иш бүтпөйт, эринчээктин колу тийбейт.
 74. Эмгексиз киреше — бетке чиркөө.
 75. Эмгексиз тапкан мал эсепсиз кетет.
 76. Эмгексизге ыракат жок.
 77. Эмгектен арыктаган, түшүмүнө семирет.
 78. Эмгектен булчуң чыңалат, эринчээкке конбос бак.
 79. Эмгектен качсаң —дөңгөккө.
 80. Эмгектеп жылсаң да эртеңиңе умтул.
 81. Эмгекти барктасаң, эмгек сени барктайт.
 82. Эмгекти көрбөгөн — ыракаттын кадырын билбейт.
 83. Эмгектин деңгээлин мезгил тастыктайт.
 84. Эмгектин көркү ыракат, эринчээкке конбос бак.
 85. Эмгектен качсаң —дөңгөккө.
 86. Эмгектеп жылсаң да эртеңиңе умтул.
 87. Эмгекти барктасаң, эмгек сени барктайт.
 88. Эмгекти көрбөгөн — ыракаттын кадырын билбейт.
 89. Эмгектин деңгээлин мезгил тастыктайт.
 90. Эмгектин көркү ыракат, эринчээкке конбос бак.
 91. Эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу.
 92. Эмгектин түбү — ыракат, эринчээкке конбойт бак.
 93. Эмгектүү (же жазган) кулда чарчоо жок.
 94. Эмгекчил кулда чарчоо жок.
 95. Эмгектүүнүн — наны таттуу, жалкоонун — жаны таттуу.
 96. Эмгектүүнүн аты калат, эселектин даты калат.
 97. Эмгекчил таң атаарын күтөт, жалкоо күн батаарын күтөт.
 98. Эмгекчинин — эмгеги байлык, билимдүүнүн — пикири байлык.
 99. Эмнени эксең, ошону оросуң.
 100. Эр жигит эмгекти сүйөт, эмгектин үзүрүндө жүрөт.
 101. Эр жигиттин алганы жарашса алка жакасы ак болот да, элине эмгек сиңип бак конот.
 102. Эр эгиз, эмгексиз жалгыз.
 103. Эрдин атын эмгек чыгарат.
 104. Эстүү адам эмгектен качпайт, эзели жаман жакка баспайт.
 105. Ээн баштык менен тапкан малың, өз башыңа жүк болор, эмгек менен тапкан малың, өлгөнүңчө мүлк болор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × два =