Макал

 • “Сиз”, “Биз” деген сылык сөз, “Сен”, “Мен” деген сенек сөз
 • Сабырдын түбү – сары алтын
 • Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт
 • Сакадай бою сары алтын
 • Сакалдан айрылсаң, мурут койбо
 • Сакалдын көркү чалда, сулуунун көркү калда
 • Сактансаң – сактаармын
 • Сактыкта кордук жок
 • Санаа тарткандын ичкени – ирим, жегени – желим
 • Санаасы жок сары сууга семирет
 • Санабай туруп түгөл дебе
 • Саны бар сапаты жок
 • Сараңдын казаны кайнабайт
 • Саргара жортсоң – кызара бөртөсүң
 • Сарт – санаасы менен байыйт
 • Сарт үйүн көргөндө чабат
 • Саяк жүрсөң таяк жейсиң
 • Сиркеси суу көтөрбөйт
 • Соко бир кишини багат, соода миң кишини багат
 • Сокур атка котур ат үйүр
 • Сокур намыс баш жарат
 • Сокурдан күзөтчүң болсо, элиңди жоого алдырат
 • Сокурдун тилегени – эки көз
 • Соодада достук жок
 • Соргоктун көөнү казанда, сопунун көөнү азанда
 • Союл камдаганга – токмок көтөр
 • Сөз – жип, кандай созсо кете берет
 • Сөз баштаган, эл баштайт
 • Сөз билгич адамдын, ар сөзүндө бир тузак
 • Сөз доодон да куткарат, жоодон да куткарат
 • Сөз сөөктөн өтөт, чучукка жетет
 • Сөздү билген таап айтат, сөздү билбеген каап айтат
 • Сөздү убагында айтпаса – атасы өлөт
 • Сөздү уккан жерге айт, сууну сиңген жерге сеп
 • Сөздүн атасы – ыр, сөздүн катасы – чыр
 • Сөзү аздын иши аз
 • Сөзү экинин – иши да чеки
 • Сөзүң менен орок орбо, көзүң менен машак тербе
 • Сөөктүн эң жаманы суу кечирет
 • Суктан сураба, сараңга бербе
 • Сулуу сулуу эмес, сүйгөнүң сулуу
 • Сулуулугунан – жылуулугу артык
 • Сулуулуктан – жылуулук
 • Сулуунун этеги кургабайт
 • Сунган башты суурган кылыч кеспейт
 • Сунган колду сындырба
 • Сураган жеңил, жооп бериш оор
 • Сурай – сурай мекеге барат
 • Сурап бергиче, уруп бер
 • Суу – жашоонун булагы
 • Суу ичкен кудугуңа – түкүрбө
 • Суудан өткөнчө энемди берейин, суудан өткөндөн кийин энегимди берейин
 • Сууну көп кечсең – балчык, сөздү көп айтсаң – тантык
 • Суюктун баары cорпо болбойт, теринин баары көрпө болбойт
 • Сүйбөгөнгө – сүйкөнбө
 • Сүйлөй-сүйлөй чечен болот, көрө-көрө көсөн болот
 • Сүйүнгөндөн маңдай айрылып, корккондон жүрөк жарылып кетпес
 • Сүйүү менен жаша, күрөш менен өл
 • Сүткө түшкөн чычкандай
 • Сый – сыйга жарашат, сый билбеген адашат
 • Сыйга – сый, сыр аякка – бал
 • Сыйлаганды билбеген, сыйпалаган көр сокур
 • Сыйлаганды күтө бил, кыйнаганды түтө бил
 • Сыналбаган атка сын салба
 • Сынчынын сыңар өтүгү майрык
 • Сыр аяктын сыры кетсе да, сыны кетпейт
 • Сырты жылтырак, ичи кылтырак
 • Сырыңды айтсаң бирөөгө, каласың катуу күнөөгө