Бул баракчада музыкага керектуу инструменттер жонундо кызыктуу табышмактар камтылды. Балдардын музыкалык шыгын ойготууга жардам берет.

Изи бар, адамы жок, аягынын,
Тийбейт учу жерге таягынын,
Колго урунуп, бураса ийри сабын,
Обонун салат экен баягынын.

Башы жок, ырдайт,
Буту жок, бийлейт.

Асты — тактай, үстү — тактай,
Ортосунда булбул сайрайт канат какпай.

Бир сандыкча ар тилде,
Сүйлөйт, ырдайт, күү чалат.

Там боорунда жабышып
Чоор тарткан ким экен?

Каламамды айландырып,
Учугумду жылдырдым.
Сандыгымдын жанында туруп,
Кайра кайра ыр уктум.

Кебетеси сандыктай,
Бурап койсо кишидей

Кош таяктап кандай урсаң
Дал ошондой бакырат.
Бирок ыйлабайт,
Балдарды чакырат.

Дагы да жийделүү бай, жийделүү бай,
Сапсары омуробу түймөлү ай.
Биригип экөө-экөө обон салат,
Кандайын ал нерсенин билбедим ай

Жогорудан келет, түймөлүү бай
Омуроо жаркылдайт түймөлүү бай.
Кыз менен күйөө биригип өлөң айтса,
Булардын не дегенин билбедик ай.

Бир шаар бар капкасынын саны жети,
Сырдаган төрт бурчу бар эки беттүү.
Эки ак куу тили менен сүйлөшүшөт
Сайраган булбул көк тоонун бети.

Узун сайда уй мөөрөйт,
Кыска сайда кыз ыйлайт.

Куйругу кулагынын учунда,
Ичегиси сыртында,
Ичи арык, сырты семиз,
Муну тапкан кишинин акылы деңиз

Дыңылдаган үнү бар,
Чычкан кирчү ийни бар,
Айланасы кызыл жар.

Он эки белбоо,
Эки аркан.
Эки казык,
Бир бакан.

Салдырдым эки жорго даңгыр жолго
Он жигит кызматына жарап турду зорго-зорго.

Базардан сатып алдым кара аргымак,
Белинде тартбасы бар буунак-буунак.
Чуу дегенде кетти зырлап-зырлап.

Сагызганым шак этет,
Шагы менде калган жок.
Узун чыбык солк этет,
Учу менде калган жок

Сагызганым шакылдайт
Сагы менин колумда.
Узун чыбык солкулдайт
Шогу менин колумда.

Үч атчан келе жатат даңгыр жолдо,
Беш атчан айдап салат оңго-солго.

үч жигит жарышат даңгыр жолго
Он жигит кызмат кылат араң зорго.

Салдырдым үч боз жорго тайгак жолго,
Он киши кызмат кылат зордон-зорго.
Үч киши жатып алды казган орго.

Түпсүз болгон чоң жолго,
Айдап алдым он жорго.
Бешөө сүйлөп келатса,
Бешөө бийлеп келатат.

Эки колду иштетсең,
Үндөр чыгат терметкен.

Узун терек жыгылды,
Учу менин колумда.
Булбулдары сайраса,
Тили менин колумда.

Баатыр кашка маңдай кан,
Чечен кашка таңдай кан.
Колго түшкөн керме аркан.

Бир эшек көтөрдү,
Үч катар кермемди.
Кермемди тытмалап,
Айта бердим сарменди.
Башында үч балбан,
Керишти кермемди.
Буудайдай оозу бар,
Булбулум сайрай берди.

Мамыга үч арканды байладым,
Беш камчылап, безелентип айдадым

Даңгыр жолдо үч жорго.

Үч жеринде жоору бар.
Жонунда жайдак ээри бар.

Курсагы бар учасынын тышында
Кулагы куйругунун учунда
Ичегиси тышында.

Кулагы бар куйругунун учунда
Курсагы бар соорусунун тушунда.

Ичи ичинде, ичегиси тышында.