Макал

 • “Өлтүрөм” дегенден коркпо, “өлөм” дегенден корк
 • Өгөй – өөнчүл, жетим кекчил
 • Өжөр өлбөйт, өлсө да эч нерсеге көнбөйт
 • Өз агасын агалай албаган бирөөнүн эшигин сагалайт
 • Өз башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт
 • Өз күчүңдүн өлчөөсүн, өзүң билбей ким билет
 • Өз өзүнө, өзгө жатка тартат
 • Өз үйүм – өлөң төшөгүм
 • Өз элине батпаган, душманына кор болот
 • Өзгө өздөй, жатка жаттай
 • Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман
 • Өзү тойбостун көзү тойбойт
 • Өзүбек кетип өз калды
 • Өзүмдүкү дегенде өгүздөй кара күчүм бар
 • Өзүмөн алыс төркүнүмө көрүнсүн
 • Өзүн өзү билген, өтүгүн төргө илген
 • Өзүңдү эр ойлосоң, өзгөнү шер ойло
 • Өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса араба сынат
 • Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет
 • Өлбөгөн жанга бир оокат
 • Өлгөндүн артынан өлмөк жок
 • Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылба
 • Өлө албай жатып өлөң айтат
 • Өлө жегиче, бөлө же
 • Өлөйүн десе жан таттуу, кирейин десе жер катуу
 • Өлөөр эчки койчунун таягына сөйөнөт, ыйлаар бала атасынын сакалына сөйөнөт
 • Өлүм – бардын малын чачат, жоктун абийирин ачат
 • Өлүм адамды коркутат, үмүт намысты курчутат
 • Өлүм өксүтөт, оору кор кылат
 • Өлүмдөн башканын эртеси жакшы
 • Өнөр алды кызыл тил
 • Өнөрүң болсо өргө чап, кор кылбай алтын жанды бак
 • Өңдү көрсө жүз таят
 • Өрдөк берген, каз алат
 • Өрдөк жокто чулдук бий
 • Өсөөр элдин балдары бири-бирине дос болот, Өспөс элдин балдары бири-бирине кас болот
 • Өткөн ишке айла жок, өкүнгөн менен пайда жок
 • Өткөн ишке өкүнбө
 • Өткөн өмүр качкан куш, үндөсөң келбейт кайрылып
 • Өткөндөрдү эстеген жаман болбойт, мурдагыны кектеген жакшы болбойт
 • Өтүп иш үчүн, өкүнүп балаңды урбагын