Бир палек, отуз анделек.

Базардан сары сандык алдым,
12 ачкыч менен килитин салдым.
Алтын сандык,
Алтын сандык ичинде күмүш жатыр,
Аны тапкан акылман баатыр.

Дүйнөдө жети нерсе келип турар,
Ким келип ким кеткенин билип турар.
Ааламдан акыр кача алар өлбөс,
Башкалар тууп турар, өлүп турар.
Ааламда эч бир нерсе так калтырбай
Эсебин бул дүйнөнүн берип турар.
Нөөкөрү ар биринин 24,
Ар нөөкөргө 60 жигит ээрчип турар.

Он беш дарак,
Он беш бак,
Он беши кара,
Он беши ак.

Алтымыш жалбырак, отуз шак,
Жарымы кара, жарымы ак.

Бир боз, он эки каз,
Отуз өрдөк, кырк сегиз чүрөк,
Үч жүз алтымыш дүрседеп.

Бир коюм бар,
Анын он эки козусу бар,
Ар биринин төрттөн мүчөсү бар.

Он эки бир тууган,
Аларды ким тууган?

Он эки бува, отуз шак,
Он беши кара, он беши ак.

Он эки орок,
Отуз чалгы,
Жармысы кара, жармысы ак

Бир теректе он эки ноода
Бир ноодада отуз жалбырак

Он эки лаг-лаг уясы,
48 анын баласы,
Ичинде 5 даанасы.

Бир лек-лектин уясында,
360 баласы бар,
30 даанасы бар,
48 кара кучкач баласы бар.

Бир дааттын салаасында,
Он эки илегилек уясы.
360 түр баласы
2 аласы сарасы
2 кем 50 даанасы

Он эки бүркүт,
Кырк сегиз карга,
Үч жүз алтымыш беш чымчык,
Баары биригип бир жумуртка тууптур.

Бир түп дарак,
Ал даракта бар он эки бутак.
Ол бутакта бар отуздан шак,
Ал шакта бар беш-бештен гүл

Бир түп гүл,
Бир түп гүлдүн он эки шагы бар,
Он эки шагынын
Отуздан булбулу бар.

Бир түп дарак,
Ал даракта он эки бутак,
Ал бутакта бар отуздан шак.

Бир терек көрдүм он эки бутагы бар,
Ар бутакта төрттөн уясы бар,
Ар уяда жетиден жумуртка бар.

Бир терек бар, анын он эки бутагы бар,
Ар бир бутагында отуздан уя бар,
Ар уяда төрт чымчык, жетиден жумуртка бар.

Бир терек,
Он эки бутак,
Отуз жалбырак,
Он беши кара,
Он беши ак.
Муну ким ойлоп тапмак?

Бир дарак бар,
Он эки шагы бар,
Отуз барки бар,
Бир жүзү ак, бир жүзү кара,
Бири качар, бири кубалар.

Бир түп чынар терек,
Он эки шагы бар,
Үч жүз алтымыш барки бар.

Бир уянын ичинде турат төптөгөрөк,
Учтары бар бөлөк-бөлөк.
Күндө жыйырма төрт бала тууйт,
Анын бири жарты бир көпөлөк.

Бир дарыя ичинде тептегерек,
Үч жүз алтымыш бөлөк-бөлөк.
Күндө жыйырма төрттөн бала тубат,
Бири кара, бири жарык бир көпөлөк.

Абада жаралыптыр бир дөңгөлөк,
Уясы үч жүз алтымыш бөлөк-бөлөк.
Түнөккө жыйырма төрт жумурткалап,
Ыйлады актуу, каралуу бир көпөлөк.

Бир боз, он эки каз,
Үч жүз алтымыш беш өрдөк,
Сегиз миң жети жүз алтымыш чүрөк.

Эже-сиңди,
Бирөө жарык,
Бирөө караңгы.

Айланпаны айландырсам,
Кара таш жарылды.

Ак киши, кара киши,
Анын жок адам менен иши.

Туу-туу, туу куйрук,
Тулпар өттү билдиңби?
Туусунан ажырап,
Шумкар өттү билдиңби?
О-оо-оо кызыл көз кабыланым,
Көрүп өттү билдиңби?
Кара чаар жолборсуң,
Кайтарып жатат билдиңби?
Жез каргылуу куу тайган,
Желип өттү билдиңби?
Эр башына бир дөөлөт,
Келип өттү билдиңби?

360 амир кылган,
48 кызы бар, баары жубан,
12 уулу бар, баары кыраан.
9 уулдун пейли жакшы,
Үч уулдун пейли жаман.

Төрт эшик көрдүм бир үйдөн, эй хаким!
Ар эшикте отурар үч кыз мукум.
Ар бир кызга отуз жигит болуп даакы.
Ар жигиттин башында беш даста гүл.

Бири ак ат,
Бири кара ат,
Биринин соңунан бири чуркап,
Жыл сайын куушат?

Төрт нерсе бири-бирине жете албаган,
Ажырап бири-биринен кете албаган.
Өздөрү бул дүйнөнүн камын ойлоп,
Ойлогон максатына жете албаган.

Дүйнөгө төрт падыша кылган сурак,
Экөө салар жумушка жанды кыйнап.
Бирөө букарага эрик берип,
Бирөө үчөөнөн да кыйыныраак.

Коон-дарбыз желелеп,
Сары гүлдөр ачкан кез,
Сабиз-пияз баары өскөн,
Кайсы убак ушул кез?

Аалам жашыл кийинет
Элдин баары сүйүнөт.

Ак коюм туруп кетти
Кара коюм жатып калды.

Бир куу шыргый,
Бир суу шыргый.

Сегиз сайы кыраң
Үчта бе иман.

ыйласа жашыл сел болуп акты,
Ак тонду алып, жашыл тон жапты.
Жашыл тонго көз жашы жагып,
Түрдөп-түрдөп саймасын сайды,
Бул кандай сулуу, кана, ким тапты?

узуң-узун, уз келди,
Узун бойлуу кыз келди,
Жакалары жалтылдайт,
Бүткөн бою калтырайт.

Алты карышкыр айгыр жейт,
Терисин бузбай дайын жейт,
Жилигин чакпай майын жейт.

үч Карышкыр айгыр жейт,
Терисин бузбай дайын жейт,
Жилигин чакпай майын жейт.

Терисин сыйырбай, этин жеген,
Жилигин чакпай чучугун жеген.

Асман аппак, буласын чубап,
Бак-дарак башын каптады бубак.
Ой-тоонун баарын кумшекер каптап,
Кырс мүнөз күткөн, бул кайсы убак?

Аалам аппак кийинет.