Жеңимдеги сары алтын
Жерге түшсө табылбайт.

Жүрөмүн бир алтындуу кийик багып,
Мойнума үч жүз алтымыш тумар тагып.
Эки ууру карактап алам деди,
Бекиттим алтымыш эки казык кагып

Жүрөмүн бир алтындуу кийик багып,
Мойнума үч жүз алтымыш тумар тагып.

Чыга элек чийдин түбүнөн,
Туула элек коен качты.
Жасала элек токмок менен уруп ийсем,
Казыла элек ийинге кире качты

Чегирткени ат кылып,
Черүүгө минген ким экен?
Кумурсканы кой кылып,
Кумга жайган ким экен?
Кара сууну кайнатып,
Каймак алган ким экен?

Жаннатта бардыр төрт тал
Бири алма, бири бал,
Бири курма, бири шекер,
Байымың жетсе үчөөн коюп бирөөн тап!

Кырк — кызыл короз,
Отуз — балбан тоок.
Беш мекиян
Чаң арасында кызыл тоголок.

Дүнүйөдө бар, адамда жок,
Инсанда бар, ааламда жок.

Көздө жөк, көкүрөктө нерсе сегиз.

Абал жалгыз, экөө эгиз,
Көз көрбөйт, көкүрөктө нерсе сегиз.

Ал эмнедир канатынын саны жок,
Ал эмнедир теминерге жаны жок,
Ал эмнедир эки жүздүү каны жок.

Канжыгасын кан кылбай,
Каз бөктөргөн бар бекен.

Ээси жөө келет чаң чыгарбай,
Эки көрүнбөй кан чыгарбай.

Колумда он жүзүгүм бар ал чыгарбай,
Эки доочу доо доолайт мал чыгарбай,
Көркоо кашкыр кой жейди кан чыгарбай

Бир падыша сурайт, жан чыгарбайт,
Эки бөрү кой жейт, кан чыгарбайт.

Баатыр жигит мал соет, кан чыгарбай,
Чечен жигит мал табат, бул чыгарбай.

Касап киши мал соет, кан чыгарбай.

Өзү тойбос,
Чала насаатын койбос.

Бир чөөгүн ичтеринде чайы бардыр,
Ал чайдын кайнай турган жагы бардыр.
Алтын мисте пыяла жандарында,
Патносто мисте, жаңгак, майы бардыр.

Торко сары тонум бар,
Топчусу жок, чече албайм.
Отуз капта даным бар,
Оозун ачып иче албайм.

Кырк — кызыл тоодак,
Отуз — оор тоодак,
Беш — безбелдек,
Эки — кашкалдак.

Кырк — кырк булдурук,
Отуз — 003 булдурук,
Беш — безбелдек.

Бир палек, ок эки камак,
Он бирин жейт,
Бирөөн жейт, же жебейт.

Отуз уук, беш бакан.

Отуз тоок, беш улар.

Беш токмок, отуз шак,
Бир бети кара, бир бети ак.

Беш безбелдек
Эки тоодак, отуз каз
Бир-биринен аз.

Алты ала карышкыр,
Алты бала карышкыр,
Он эки карышкырдын жегени бир турна.
Турнаны кичинекей десе,
Эки алты атан төөгө жүк болот.
Төөнү кичинекей дебесин десе,
Теректин башын оттойт,
Теректи кичинекей дейин десе,
Эртеңки учкан торгой кечке башына жете албайт,
Бул эмне болот?

Бар эле бир жумбагым табасыңбы,
Беш алма алакандын арасында,
Экөө күндүз бышкан күн майыз,
Үчөө көлөкөнүн саясында.

Айланпаңыз айланды,
Зым кара таш жарылды.