Жер үстүндө тогуз жок.
Көлдө көпүрө жок,
Көктө тирөөч жок,
Кушта сүт жок,
Жылкыда өт жок,
Жуурканда жең жок,
Тоодо кырчоо жок,
Кушта томого жок,
Кыңыракта кын жок,
Ыңырчакта сыр жок.

Эки сегиз — он алты. Жана сегиз, жана алты. Баары канча?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жаман?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген эмне?

Бир, эки үч, төрт, беш, алты, жети, сегиз, тогуз, он, он бир.

Бир, эки, үч, төрт, беш, алты, жети, сегиз, тогуз, он, он бир нерсе?

Бир, эки, үч, төрт, беш, алты, жети, сегиз, тогуз, он, он бир.

Бир, эки, үч, төрт, беш, алты, жети, сегиз, тогуз нерсе

«Бир, эки, үч, төрт, беш, алты, жети, сегиз, тогуз дейм. Тогуз күнү тогуз чанач
жуурат, 9 кой союп берейин, тапсаң ал сеники, таппасаң меники» дейт өзүнүн
жалчысынын аялына кызыккан бай. Табышмакты аялына жана элге айтат.
Кээ бири 1 деген — бит, 2 деген — эмгек, 3 деген — үшкү, 4 деген — төлгө, 5
деген — белги, 6 деген — аркар, 7 деген — жээрен, 8 деген — серке, 9 деген —
торко дешет. Карыялар муну аялына айтат. Байга айтам деген экөө талашып
жатканда, конок келип калат. Конок «мен айтам» дейт. Эртеси азанда бай
жандырмагын угууга келди.
Конок:
— Бир деймин — «бир кудаанын аты» деймин. Эки деймин — эки киши бир
төшөктө жатса тоңбос деймин. Үч деймин — үч буттаган ат эки жакка кетпес
деймин. Төрт деймин — төрөлүү жигит журтунан азбас деймин. Беш деймин
— кайберен… эки жакка кетпес деймин. Алты деймин — алты атанга жүк
артсам
муңбасмын деймин. Жети деймин — жетисинен тогобой жесе билбес деймин.
Сегиз деймин — күндө семиз ат минсем эрикпесмин деймин. Тогуз деймин —
тогуз күнү тогуз чанач жуурат ичип, 9 кара кой союп жеп тапкан
табышмагымдыр деймин.

£у дүйнөдө сегиз жок.
Жуурканда жең жок,
Кыңыракта кын жок,
Ыңырчакта сыр жок,
Көлдө көпүрө жок,
Көктө тирөөч жок,
Ташта тамыр түп жок,
Балыкта тил жок,
Тоодо кырчоо жок.

Жер үстүндө жетөө жок.

Бул дүйнөдө алтоо жок.

Бул дүйнөдө бешөө жок.

Бул дүйнөдө бешөө жок.

Бу дүйнөдө төртөө ЖОК.

Дүйнөдө төрт нерсе жок.

Дүйнөдө төрт нерсе жок.

Бир үйдө жети кан.