Жаз жонундо

Бул бетте жаз жонундо макалдар чыгарылды.

jaz jonundo makal2 opt
 1. Жаз жарыш, күз күрөш
 2. Жазгы суук жандан өтөт
 3. Жалындуу жаштык кезинде, жазгы суудай ташкында
 4. Айдагың келсе эгин, күздүн камын жазында жегин, жаздын камын кышында жегин.
 5. Анык чечен — акындар жазгы жамгырдай.
 6. Ач өлтүрбө, ток өлтүр, кыш өлтүрбө, жаз өлтүр
 7. Аштык айда жазында, айдабасаң жазында, ачка өлөрсүң кышында.
 8. Бир күндө эки шашкени көрбөйсүң, бир жылда эки жазды көрбөйсүң
 9. Жаз жамгыры ылай болбойт, ууру күчөп бай болбойт.
 10. Жаз жардыныкы, кыш алдуунуку.
 11. Жаз кар эритет, жар жан сергитет.
 12. Жаз келсе гул күлөт, кут келсе — адам күлөт.
 13. Жазгы жамгырга ишенбе, кышкы күнгө ишенбе.
 14. Жазгы муздун жабыктайынан кач, күзгү муздун күзгүдөйүнөн кач.
 15. Жазгы мээнет — күзгү ыракат,
 16. Жазгы суук жандан өтөт.
 17. Жазгы этте жазык жок.
 18. Жазда жамынчагыңды таштаба, кышта өзүң билесиң.
 19. Жазда жаныңды айдабай, кышта казаның кайнабайт.
 20. Жазда кылган мээнетти, кышта көрөт дөөлөттү.
 21. Жазда магдырасаң, күздө жалдырайсың, кышта дабдырайсың.
 22. Жазда малды айдап бак, кышта малды байкап бак.
 23. Жазда кыл мээнетти, кышта көр дөөлөттү.
 24. Жаздыктан өлгөн — жаман, ат, жоодөн өлгөн —салтанат.
 25. Жаздын аракети, күздүн берекети.
 26. Жаздын жаздайы жакшы, жаштын жаштайы жакшы.
 27. Жаздын тонун кыш кийсе, тоңуп калат азамат.
 28. Жаздын уйкусу (түйшүгү) — кышка кам.
 29. Жазында ырдап жүрбөсөң, кышында жыргап жүрөсүң.
 30. Жайбаракат — жазга жакпайт, жабыла иштөө — жалкоого жакпайт.
 31. Жайбаракат жазга жакпайт, жарыша иштөө жалкоого жакпайт
 32. Жалындуу жаштык кезиңде жазгы суудай ташкында
 33. Жаман ит жазгы тамактан куру кылат.
 34. Жаман кыздын белгиси — жазгы келген коноктой, үй —бүлөсүн жүдөтөт мизи мокок ороктой.
 35. Жамгыр жааса, сел болсо — жаз да болсо кыш менен тең, бетинен бедер кеткен сон, — кымкап да болсо бөз менен тең.
 36. Жамгыр өзүн сел ойлойт, көлчүк (же кудук) өзүн көл ойлойт.
 37. Жамгыр менен жер гүлдөйт, эмгек менен эр гүлдөйт.
 38. Жамгыр менен жер көгөрөт,
 39. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көбөйөт
 40. Күзгү күчүңдү күйөөңө бербе, жазгы күчүңдү атаңды өлтүргөндөн да аяба.
 41. Күзүндө үркүп калат, жазында илкип калат
 42. Күн жаз, эт аз.
 43. Кыш кырга конбо, жаз сайга конбо
 44. Кышкы суукта куу сакта, жазгы чөлдө суу сакта.
 45. Өлбөгөн кулга жаз келер.
 46. Сумбула түшпөй суу тоңбойт, кыргыек келбей жаз болбойт
 47. Эрте жазда куймак жеген, кеч күздө ээрдин тиштейт.
jaz jonun do makal

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 − 3 =