Макал

 • “Көңүлүмө жагат” деп көрүнгөн менен дос болбо
 • “Көрдүм” деген көп сөз, “Көрбөдүм” деген бир сөз
 • ‘’Кел” демек бар, “кет” демек жок
 • Кагаз жазып колу жоорубагандын, иштеп бели да оорубайт
 • Казды туурап карганын буту сыныптыр
 • Казына – казына эмес, эл – казына
 • Кайгы жокто кайын энем өлүп кайгыртты
 • Кайгыдан адам картаят, шаттыктан адам жашарат
 • Кайгысы жок кара сууга семирет
 • Кайгысызга уйку таттуу
 • Кайда барсаң да, казандын кулагы төртөө
 • Кайда барсаң Мамайдын көрү
 • Кайнага калтайбаса, келин келтейбейт
 • Кайраттуу – карыса да жаштай, кайратсыз жаш болсо да карыдай
 • Кайрылгандан – айрылба
 • Калк айтса – калп айтпайт
 • Калп – ырыс кесет, кайгы – өмүр кесет
 • Калп айткан киши жарыбайт
 • Калптын казаны кайнабайт
 • Калптын сөзү суу кечпейт
 • Калптын сөзү ушак, чындын сөзү тузак
 • Калыс арыбайт, калпычы жарыбайт
 • Каман өлсө тиши калат, адам өлсө иши калат
 • Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай
 • Кандан ажырасаң да, калктан ажыраба
 • Кандан, Бектен кайра тартпаган
 • Кандын да бир татым тузу кемиптир
 • Кара далы – эр тандабайт, өлөөр адам – жер тандабайт
 • Кара жерди жамандаба, башка кайда барасың, Калың элди жамандаба, каргышына каласың
 • Кара жылды как жарган – калыс
 • Кара кыздын агынан эмес, багынан
 • Кара эчкиге жан кайгы, касапчыга мал кайгы
 • Карга баласын аппагым дейт
 • Карга карганын мээсин чокубайт
 • Каргайын десем – жалгызсың, каргабайын десем – байкушсуң
 • Каргыш албай, алкыш ал
 • Карды тойгон канга салам бербейт
 • Картаңдан ыйман кетсе, жаштардан уят кетет
 • Кары адам үйдүн куту
 • Кары алжыса – баладай
 • Кары келсе – ашка, жаш келсе – ишке
 • Карыганда жан таттуу, жандан дагы мал таттуу
 • Карылыктын алды, жаштыктын арты
 • Карын ачты, кайрат качты
 • Карыны токтун кайгысы жок
 • Карынын кебин капка сал
 • Карысы бардын ырысы бар
 • Карыш – карыш, сөөм – сөөм
 • Кастын ою бөлөк, достун ою жөлөк
 • Катуудан тиш оору кыйын, жумшактан ич оору кыйын
 • Катын албай кайын ал
 • Катын алсаң отун ал, бир кучагын ашык ал
 • Катын жакшы – эр жакшы
 • Катын өлсө камчы сап
 • Катының долу болсо, замандын тынчтыгынан не пайда
 • Качан көрсөм тойдон көрөм
 • Качкан да кудай дейт, кууган да кудай дейт
 • Каш коём деп, көзүн чукуп алыптыр
 • Кашыктап чогултканды, чөмүчтөп чачпа
 • Каяшачыл карыш узабайт
 • Кедей байга жетейин, бай кудайга жетейин дейт
 • Кедейди көчкөндө көрөсүң
 • Кедейдин бир тойгону орто байыганы
 • Кедейлик кемтик эмес
 • Кежир жек көрүнөт, элпек эп көрүнөт
 • Келин жаман эмес, келген жер жаман
 • Келме кезек – терме тезек
 • Кембагал болсоң көчүп көр!
 • Кемчилигин моюнга албаган, келечегин оюна албайт
 • Кеңешип кескен бармак оорубайт
 • Кеп чынынан бузулбайт
 • Керегем сага айтам, келиним сен ук. Уугум сага айтам, уулум сен ук
 • Керектүү таштын оору жок
 • Керкисинде да бар, кемигинде да бар
 • Кетмен чаппай нан кайда, чеке терсиз мал кайда?!
 • Кечтим байдын кызынан
 • Кечээ көргөн бүгүн жок, ушундай экен дүйнө шок
 • Кимди ким көрдү Баржыбайды там басты
 • Кимдин жерин жердесең, ошонун ырын ырдайсың
 • Кичүү болгуча иттин күчүгү бол
 • Киши дүйнөгө түркүк болбойт
 • Киши жаманы кирип чыкканча билинет, өз жаманың өлгөнчө билинбейт
 • Коён өз көлөкөсүнөн коркот
 • Коёнду камыш, эрди намыс өлтүрөт
 • Коёндун териси бир жыл чарыкка чыдаптыр
 • Кожонун өзү тойсо да көзү тойбойт
 • Койчу көп болсо, кой арам өлөт
 • Койчунун кызы кой келгенде жумуш жасайт
 • Кол ийрисине тартат
 • Кол кудайдын мөөрү
 • Колдо бар алтындын баркы жок
 • Колу менен жасаган, мойну менен тартат
 • Колунда талканы бар бала – сүйгүнчүктүү
 • Колуңдан келбес жумушту, оюң менен бүтүрбө
 • Конок айтып келбейт, өлүм сурап келбейт
 • Конок койдон жоош, май берсе жейт, суу берсе ичет
 • Конокко аш кой эки колун бош кой
 • Коңшу жакшы болсо, сокур кыз эр табат
 • Коркконго кош көрүнөт
 • Коркок жанын сактайт, чоркок малын бакпайт
 • Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт
 • Котур ташы койнунда
 • Кошоматка кой соёт
 • Кошунаң көр болсо көзүңү кысып өт
 • Көз жетпеген жерге сөз жетет
 • Көз коркок, кол баатыр
 • Көздүн курчу болот, сөздүн мурчу болот
 • Көзүнө чөп салган, душмандыктын белгиси
 • Көйнөктүн кирин жууса кетет, көңүлдүн кири айтса кетет
 • Көк итти көп ит талаптыр
 • Көктөн тилегеним жерден табылды
 • Көлөкөгө тон бычкан
 • Көмүскө достон көрүнөө душман артык
 • Көңүл ооруткан – наадандык, көңүл көтөргөн – адамдык
 • Көөдөнү жукадан, чөнтөгү жука артык
 • Көп байкаган көсөм, сөз байкаган чечен
 • Көп баскан аяк бок басат
 • Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет
 • Көп жойлогон түлкү ачтан өлөт
 • Көп түкүрсө көл болот, көл толкуса сел болот
 • Көп уктаган көптөн кур калат
 • Көп үйлөсө жел болот, көп ыйласа сел болот
 • Көпкөндүн көчүгүнөн чыгат
 • Көптөн көп акыл чыгат
 • Көптү көрбөй көсөм болбойт, көп сүйлөбөй чечен болбойт
 • Көптүн көзү көрөгөч
 • Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа
 • Көргөнүңдөн – көрө элегиң көп, укканыңдан уга элегиң көп
 • Көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот
 • Көрөөр күнү бардын, ичеер суусу болот
 • Көрүнгөн тоонун ыраагы жок
 • Көсөөнүн акылы түштөн кийин
 • Көч жүрө-жүрө түзүлөт
 • Көчкөн журттун баркын, конгон журтуңда билесиң
 • Көчүктү кыскан бай болот
 • Кудай деген кул өлбөйт
 • Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот
 • Кудай кылса, кубаарыңдын акысы барбы
 • Кудайдын кулагы сүйүнсүн
 • Кул кутурса, өтүгү менен төргө өтөт
 • Кулда кулак жок
 • Кулдай иштеп – хандай жаша
 • Кунаажын көзүн сүзбөсө, бука мурунтугун үзбөйт
 • Курсак ток-кайгы жок
 • Куру аякка бата жүрбөйт
 • Куру кайрат баш жарат, куркыйкырык таш жарат
 • Кутту үйдөн кур чыкпа
 • Куурайды бирден сындырган оңой, тобу менен сындырмак кыйын
 • Куш жаңылса торго түшөт, эр жаңылса колго түшөт
 • Куш канаты менен учуп, куйругу менен конот
 • Куюшканга кыпчылган боктой
 • Күйөө карыса – жээн
 • Күлгөндүн билгени бар
 • Күлкү ден соолуктун – мүлкү
 • Күлүктөн күлүк өтөт, күйүкпөгөнү марага жетет
 • Күлүктү табына келтирген – саяпкер, кушту кыраан кылган – мүнүшкөр
 • Күлүктү таптайт саяпкер, сүрөөгө алат талапкер
 • Күн караган – суукка тоңот, бай караган – ачтан өлөт
 • Күн тийген жердин күкүгү
 • Күн тийип туруп жааган күндөн түңүл, күнгүрөнүп сүйлөгөн кишиден түңүл
 • Күндө келген күл ууртайт, айда келген май ууртайт
 • Күрүчтүн арты менен күрмөк суу ичет
 • Күч атасын тааныбайт
 • Күч бербеген тулпардан, сүтүн берген уй жакшы
 • Күч биримдикте
 • Күчтүү болсоң жердей бол – баарын чыдап көтөргөн. Таза болсоң суудай бол – баарын жууп кетирген
 • Кыз боосуп энесин коркутат
 • Кыз жыргаар жерине ыйлап барат
 • Кыздын көзү кызылда
 • Кыздын кыздай, кыштын кыштай болгону жакшы
 • Кыздын кырк чачы улуу
 • Кызды кырк жерден тыюу
 • Кызмат – колдун кири
 • Кызы бар үйдө кыл жатпайт
 • Кызыл кекиртек, кыйла жерге секиртет
 • Кылгылыкты кылып коюп, кымызга сууну куюп коюп, кыл жип менен бууп коюп
 • Кыңыр иш – кырк жылдан кийин билинет
 • Кыргыз акам тандап жейт, анан баарын жейт
 • Кыргыз байыса катын алат, өзбек байыса там салат
 • Кырсык – каш-кабактын ортосунда
 • Кысаз кыяматка кетпейт
 • Кысыр уй мөөрөк болот
 • Кыялаган кырга чыгат
 • Кыян өзүн сел ойлойт, коркок өзүн эр ойлойт