Аюунун ыры

auynyn yry

Кышы бою уктаймын,
Чээнден түк чыкпаймын.
Карагайлуу токойду,
Турак кылып уктаймын.

Аары уюгун табамын,
Балына кол саламын.
Ошол үчүн мен кээде,
Азап көрүп каламын.

А. Кыдыр уулу

Сак күчүк

sak kuchuk

Айлана мемиреп,
Ала-Тоо керилет.
Бөбөктер,
Бөжөктөр,
Козулар,
Кулундар,
Уларлар,
Улактар,
Уйкуга берилет.
Бир гана сак күчүк,
Уктабайт көрүнөт.
Арсайган тоо жомоктой,
Ай көрүнөт ороктой.
Сак күчүк борсулдайт,
Ууруну,
Бөрүнү жолотпой,
Тоскоолду майтарып,
Уктабайт сак күчүк.

Т. Кожомбердиев

Төө жумушка келатса

too jonundo yr

Өчөң-өчөң төө желип,
Келе жатса жумушка.
Чакырып калды конокко
Чай ичип кет деп кумурска.

Тамак-ашын түрдүүлөп,
Дасторконго жайнатып,
Кумурска чай апкелди,
Самооруна кайнатып.

Кичинекей чынысы,
Кичинекей табагы.
Кичинекей кумурсканын
Кыпындай да тамагы.
Буларды төө көрө албай,
Бүркөлүп турду кабагы.

К. Жунушев

Таш бака

tash baka

Саякатчы таш бака
Caхарага барыптыр.
Чөлдөн ысык өтөт деп,
«Чөйчөк» кийип алыптыр

Сайран куруп бир далай
Таң-тамаша салыптыр.
Анан далай жылдан соң,
Ал таш бака карыптыр.
А «чөйчөгү» жонунан,
Түшпес болуп калыптыр.

И. Токтогулов