Макал

 • Обозгер жакшы – кан жакшы, аялы жакшы – эр жакшы
 • Озунган – утат
 • Ой жеткен менен кол жетпейт
 • Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет
 • Ойноонун да ыгы бар, ойлоонун да сыры бар
 • Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө
 • Окшошконго – мушташкан
 • Олтурган кыз оордун табат
 • Он эки пайгамбардан, бир кудай улуу
 • Оң колуңдун ачуусун, сол колуң менен бас
 • Оозу күйгөн – айранды үйлөп ичет
 • Оозу кыйшык болсо да, байдын уулу сүйлөсүн
 • Оозунан ак ит кирип кара ит чыккан, эртеңкини эмес, эмикини унуткан
 • Оозуң кайсы десе, мурдун көрсөткөн
 • Оор иштен коркпо, оор сөздөн корк
 • Оору кадырын соо билбейт
 • Оору кайда болсо, жан ошол жерде
 • Ооруну жашырсаң, өлүм ашкерелейт
 • Оосурган кыз оосурбаган кыздын бетин тырмайт
 • Ормон опуза
 • Оро албаган орок тандайт
 • Ороктон качкан ыраак чычат
 • Орус менен дос болсоң айбалтаңды ала жүр
 • Осмо кетер каш калаар, суулар кетер таш калаар
 • От жаккандыкы, тон кийгендики
 • От чаласынан, сөз чаласы жаман
 • Отту көөлөсөң өчөт, кошунаңды көөлөсөң көчөт
 • Отун – олжо, суу – кордук
 • Отун албаганга от жактырба
 • Оюндан омуртка сынат
 • Оюндан от чыгат