Макал

 • «Балам бар» деп мактанба, топто бирөө жок болсо, «атам бар» деп мактанба, атаң санда жок болсо.
 • «Балам бар» деп, мактанба, топто бирөө жок болсо.
 • «Бар» таттуу сөз, «жок»— ачуу сөз.
 • «Билбейм» деген бир сөз, «билем» деген миң сөз, «көрбөдүм» деген бир сөз, «көрдүм» деген көп (миң) сөз.
 • «Билем —билем» дей бербе, билгендерди көргөндө.
 • «Болду» дегенден «болот — болот» деген кызык.
 • Баардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит уз тандайт.
 • Баары (бардыгы) бирөө үчүн, бирөө баары (бардыгы) үчүн.
 • Баары шумдук баладан чыгат.
 • Баары эле пайда дейт, зыянды кандай шордуу көрөт?
 • Баарына бар назир.
 • Баарынан — нан улук.
 • Баарынан качып кутулат, өлүмдөн качып кутула албайт.
 • Баарынан өкүнүч жаман.
 • Баатыр — баатырды көзүнөн тааныйт, чечен — чеченди сөзүнөн тааныйт.
 • Баатыр — бир октук, бай бир жуттук.
 • Баатыр – маңдайлаш, чечен – таңдайлаш
 • Баатыр — орток, кут — жалгыз.
 • Баатыр — согушта, акыл —ачуу келгенде, дос — зарылдыкта сыналат.
 • Баатыр (барман) табат, батман ичет.
 • Баатыр (эр жигит, жакшы) өлсө бир өлөт. Коркок (эселек, жаман) өлсө миң өлөт.
 • Баатыр баатыр эмес, мал баккан баатыр.
 • Баатыр баатырды көзүнөн тааныйт, чечен чеченди сөзүнөн тааныйт
 • Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт.
 • Баатыр болмок — маңдайдан, чечен болмок — таңдайдан.
 • Баатыр болсоң — душмандан качпа.
 • Баатыр болсоң — шер бол, коркок болсоң — жер бол.
 • Баатыр болуп бай болсоң — бүрдөп турган терексиң, баатыр болуп жок болсоң — үрүп чыккан серексиң.
 • Баатыр жарасыз болбойт.
 • Баатыр жол баштайт, чечен сөз баштайт.
 • Баатыр жоо барында сыйлуу, бий доо барында сыйлуу.
 • Баатыр жоодо мактанат, коркок үйдө мактанат.
 • Баатыр жоодо таанылат, чечен доодо таанылат.
 • Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт.
 • Баатыр өлсө аты (наамы) калат, коркок (жанбагар) өлсө неси калат.
 • Баатыр өлсө аты калат, коркок өлсө эмнеси калат
 • Баатыр өлсө да куралын таштабайт.
 • Баатыр өлүмү марадан.
 • Баатыр табат, батман жейт.
 • Баатыр табат, батман ичет.
 • Баатыр туулса — эл ырысы, жамгыр жааса — жер ырысы.
 • Баатыр чөлдө өлбөйт, балык көлдө өлбөйт.
 • Баатыр чын айтат, коркок калп айтат.
 • Баатыр элден өсөт, акмак элден безет.
 • Баатыр элден чыгат, байлык жерден чыгат.
 • Баатырга (эрге) да жан керек, бакырга да жан керек.
 • Баатырга да жан керек, каапырга да жан керек.
 • Баатырга таяк да жарак.
 • Баатырга таяк да жарак. Баатырдыкка даба жок.
 • Баатырга тийген жары эрте тул болот.
 • Баатырды — жоону жеңгенден кийин макта, тамакты бойго сиңгенден кийин макта.
 • Баатырды көрсөң кыдыр тут, букара көрсөң кадыр тут.
 • Баатырдык билекте эмес, жүрөктө.
 • Баатырдыкка даба жок.
 • Баатырдын (эрдин, жакшынын) атын (даңкын) алыстан ук, (эрдин өзүн көрбө, даңкын ук), жанына барсаң бир киши.
 • Баатырдын алдынан түлкү чыкса кылактап — олжо болот, аял чыкса булактап — жолтоо болот.
 • Баатырдын атын алыстан ук, жанына барсаң бир киши.
 • Баатырдын баш ийгени — өлгөнү.
 • Баатырдын жоодон өлгөнү — элине шыпаа.
 • Баатырдын көркү — маңдайда, чечендин көркү — таңдайда.
 • Баатырдын көркү— эрдикте
 • Баатырдын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт.
 • Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун.
 • Баатырлар маңдайлашып, чечендер таңдайлашып.
 • Баатырсынган жигитти жоо келгенде көрөбүз.
 • Багы ачыктын маңдайы жарык.
 • Багы бар, багы барга дагы бар, багы жок, багы жокко дагы жок.
 • Багы бардын ташы да өйдө кулайт.
 • Багы башынан качкандан адам да качат.
 • Багы жокко дагы жок
 • Багыштын богун жеген ит кутурат.
 • Багыштын кызы баймалуу (кийиз өтүктүү), багалеги саймалуу.
 • Бадалдуу жерде сайгак көп, балалуу үйдө айгак көп.
 • Бадачы сайгактан коркот.
 • Бажа бажаны көргөндө башы кычышат, балдыз жездени көргөндө төшү кычышат.
 • Бажа бажаны көрсө башы кычышат.
 • Базар — бай, барган — кедей.
 • Базар барга — таттуу, жокко — ачуу.
 • Базар ичи байыбайт.
 • Базар көркү — бакал, эр көркү — сакал.
 • Базарга бар, бактыңан көр.
 • Базарга барат Карыбай, жатып келет жарым ай.
 • Базарда баары бар, издегенди таба албайсың.
 • Базарда миң киши бар, ар кими сүйгөнүнө салам берет.
 • Базардын алысы жок сатаары болсо, падышанын калысы жок таажысы болсо.
 • Базарлуу жоо менен байкуш уул кармашат.
 • Базары жакын байыбайт
 • Базары жакын байыбайт, калп айткан киши жарыбайт.
 • Базары жакын байыбайт, соодагер жакыны жарыбайт, мазары жакын тынбайт.
 • Бай — байга куят, сай — сайга куят.
 • Бай – байга куят, суу – сайга куят
 • Бай — балпаң, жок — жалтаң.
 • Бай — барман менен, жок — дарман менен.
 • Бай баарын киет, жок барын киет.
 • Бай байбиче куймакта, кул менен күң көмөчтө
 • Бай —байлашып ыйлоого, бай Тейиттей эл керек.
 • Бай байлыгын беш жыл эстейт
 • Бай байлыгын, кул чарыгын салат.
 • Бай баласы кубанаар койдон тууган эгизге, арамзалар көз салаар—жылкыдагы семизге.
 • Бай баласы сүйлөсө, төө, тайлакты кеп салат. Чач Тарачтын баласы, устара, кайрак кеп салат.
 • Бай балтаң, кедей жалтаң.
 • Бай барынча, жок алынча.
 • Бай билгенди кул билет, айтайын десе эрки жок.
 • Бай болбогон бай болсо — отоого чөп койбойт, бий болбогон бий болсо — сүйлөөгө сөз койбойт.
 • Бай болбогон бай болсо, корубаган жер калбайт.
 • Бай болбоочу жигитке, өлөсөл мал жолугат. Куу баш болчу жигитке, туубас катын жолугат.
 • Бай болгон адам ток болот, мас болгон адам шок болот.
 • Бай болом деп шашылганың — кедейликке ашыкканың.
 • Бай болсоң — магдыраба, жарды болсоң — мөгдүрөбө.
 • Бай болуп көргөн жокмун, байкуш болуп өлгөн жокмун.
 • Бай болуп көргөнүм жок, жакыр болуп өлгөнүм жок.
 • Бай болуп көргөнүм жок, жарды болуп өлгөнүм жок.
 • Бай болуучу жигитке өлбөгөн мал жолугат.
 • Бай боорун тааныбас, соода жокко карабас.
 • Бай даңкы менен, кедей күчү менен жашайт.
 • Бай жандаган кедей оңбос, кербен жандаган малай оңбос.
 • Бай жарды болсо, үч жылы байлыгын коё бербейт, жарды бай болсо, үч жылы жардылыгын коё бербейт.
 • Бай жегени уча менен куймулчак, кедейдики өпкө менен кекиртек, шыйрак менен шыймылчак.
 • Бай караган марыбайт, жалчы жүргөн жарыбайт.
 • Бай кийсе, «куттуу болсун!» дейт, кедей кийсе, «кайдан алдың?» дейт.
 • Бай көргөндү мен көрөм, тартайын десем күчүм жок.
 • Бай мактанса бир жуттук, эр мактанса бир октук.
 • Бай мактанса табылат, кедей мактанса чабылат.
 • Бай малын айтат, кедей несин айтат.
 • Бай малын жейт, кедей жанын жейт, уятсыз арын жейт.
 • Бай менен байбиче урушса, кул менен күн — куймакта.
 • Бай менен байбиче урушта болсо, кул менен күң куймакта
 • Бай менен кедей баш кошпойт.
 • Бай менен куда болсоң — чиренет, жарды менен куда болсоң — тиленет.
 • Бай өлгөн аттын такасын издеп, алты ай жер казыптыр.
 • Бай салык салса, кул чарык салат.
 • Бай сотко барса — барпаңдайт, кедей сотко барса — калтаңдайт.
 • Бай союуга козу таппай, жардынын жалгыз козусун сураптыр.
 • Бай тойгонунан ыткытат, кедей ачкасынан ыткытат.
 • Бай уулунун назары ач, ыймандуу киши андан кач.
 • Байбиченин амалы кырк эшекке жүк.
 • Байбиченин бардыгы — төөдөй кара сандыгы.
 • Байбиченин түлкүсү түштө улуйт.
 • Байга бар дүйнө, жокко тар дүйнө.
 • Байга жагынам деген жардынын жалгыз эчкиси чыгым болуптур.
 • Байга жанашсаң, башың торго чалынат,
 • Байга кийиз мүлк эмес.
 • Байга күндө майрам, күндө той, кедейге күндө кайгы, күндө ой.
 • Байгамбар – кудай эмес, кудайдан жуда эмес.
 • Байгамбар барына азыр (ыраазы), жогуна кайыл.
 • Байгамбар жашка барганда сууктан кач, ысыкка шаш.
 • Байге аты — караандаш. Байталым, жаның үчүн жорголоорсуң.
 • Байге аты каралдаш (же караандаш).
 • Байге бербес күлүктүн жүрүшүнөн байкалат, ашык болгон жигиттин күлүшүнөн байкалат.
 • Байдан май чыкса, кедейден туз чыгат.
 • Байдан чай ичкенче, жоктон суу ич, бийден эт жегиче, байкуштан чай ич.
 • Байдан чай ичкенче, жоктон суу ич.
 • Байдан эт жегиче, байкуштан чай ич.
 • Байды байыткан — кулу.
 • Байды балакет басса, жортуул баштайт. Бээни балакет басса, кулун таштайт.
 • Байды кудай урарда — байталын сатып ат кылат, жакшыны кудай урарда — жакынын сатып жаткылат.
 • Байды кудай урарда конок келсе жашынат, атты кудай урарда аягынан басынат.
 • Байды кул десе күлкүсү келет, кулду бай десе, өлгүсү келет.
 • Байды мактаба, кедейди жектебе.
 • Байды мээнет чырмаса, ашканага жашынат.
 • Байды тууп алат, байбичени сатып алат.
 • Байды чоң сүйлөткөн, короодогу койлору.
 • Байды ээрчиген жарды өлөт.
 • Байдыкы барымта, кедейдики сыйрымта.
 • Байдын ашын байкуш аяйт, байдын ашын Байдөбөт кызганат.
 • Байдын ашын байкуш аяйт.
 • Байдын байлыгы кедейдин көз жашынан жаралат.
 • Байдын башы кычышат, кедейдин курсагы ачышат.
 • Байдын баянасы жугат, жоктун жоорутмасы жугат.
 • Байдын иши барман менен, кедейдин иши арман менен.
 • Байдын казаны тегин жерден кайнабайт, дасторкону тегин жерден жайнабайт.
 • Байдын карманары малы, кедейдин карманары жаны.
 • Байдын катыны өлсө, төшөгү жаңырат, жардынын катыны өлсө, башы каңгырайт.
 • Байдын көп малы көзгө көрүнбөйт, кембагалдын жалгыз эчкиси көрүнөт.
 • Байдын кулу коломтонун кулу.
 • Байдын малы кадырлуу, жардынын жаны кадырлуу.
 • Байдын малын аяба, кете берсин талаага.
 • Байдын малын аяба, суктун чайын аяба.
 • Байдын нээти кара — колу ак, кедейдин колу кара —нээти ак.
 • Байдын тамыры көп, бийдин кулагы көп.
 • Байдын түбү — уурулук.
 • Байдын уулу айраның, айраның болбосо, чыгараар эле ойронуң.
 • Байдын уулу калаада, байкуштун уулу талаада.
 • Байдын уулу назары ач, ыймандуу киши, андан кач.
 • Байдын уулу сүйлөсүн, мурду бучук болсо да.
 • Байкабай туруп баспа, билбей туруп шашпа.
 • Байкуш эңсейт — байлыкты, карыя эңсейт — жаштыкты.
 • Байлаганды билсең, чечкенди да бил.
 • Байлыгың болбосо да баркың болсун.
 • Байлык — байлык эмес, бирдик — байлык.
 • Байлык — куушурат, жоктук — бышырат.
 • Байлык — мурат эмес, жоктук — уят эмес.
 • Байлык адамды эсиртет, эсирген адамдын кесири көпкө тиет.
 • Байлык бакыт эмес.
 • Байлык бирөөнүн маңдайына бүтсө, бирөөнүн таңдайына бүтөт.
 • Байлык жерде, күч элде.
 • Байлык колдун кириндей, бирде келет, бирде кетет, жукса турат, жууса кетет.
 • Байлык мактантат, кедейлик сактантат.
 • Байлык менен бийлик колдун кири, жууса кетет, өлсө калат.
 • Байлык мурат эмес, жоктук уят эмес.
 • Байлык мүлктө эмес — талантта.
 • Байлык не дедирбейт, жоктук не жедирбейт.
 • Байлык өтөт, кедейлик кетет.
 • Байлык эмне дегизбейт, жоктук эмне жегизбейт
 • Байлыксыз эл болбойт, пайгамбарсыз дин болбойт.
 • Байлыктан көрө биримдик артык.
 • Байлыктуу — баатыр, байлыксыз — жалтак.
 • Байлыкты бөлүм түгөтөт, ооруну өлүм түгөтөт.
 • Байлыкты сүйгөн намысты билбейт.
 • Байлыкты эл жаратат, басынткан жер каратат.
 • Байлыкты эмгектен изде, теңдикти күрөштөн изде.
 • Байлыктын атасы — эмгек, энеси — жер.
 • Байлыктын баарысы жакшы, барктуусу билим.
 • Баймын деп, мактанба, жокмун деп, суктанба.
 • Байтал жүгүрүп байге албайт.
 • Байтал күлүк баркта жок, катын чечен наркта жок.
 • Байтал минсе, кул жок, саамал ичсе, кымыз жок.
 • Байталга күнүң түшсө да, байга күнүң түшпөсүн.
 • Байталым, жаның үчүн жорголоорсуң.
 • Байы өлгөн кул дардактайт.
 • Байы чоңдун кулу чоң.
 • Байыганда досуң көп, жакырлансаң доочу көп.
 • Байыдым деп сүйүнбө, ийгилигиңе сүйүн.
 • Байыркынын жомогу, баштаса келер оролу.
 • Бак башыңа консо, колуңа тынарың коноор.
 • Бак карабай кыдыр да даарыбайт.
 • Бак коноор адамдын уулу эптүү, кызы көрктүү болот.
 • Бака баштуу эркекке алтын баштуу ургаачы эби менен тең болот.
 • Бака жеген көлгө кирет, жылан жеген ийинге (чөлгө) кирет.
 • Бака майрыгын билбей, жылаанды ийри – дейт
 • Бака сийсе — көлгө сеп, жамгыр жааса — жерге сеп.
 • Бака сийсе, көлгө сеп.
 • Бакага балыр көл жакшы. Балыкка терең суу жакшы. Жигитке өскөн эл жакшы.
 • Баканы алтын такка отургузсаң да, баткакты көрсө ыргып түшөт.
 • Баканын басканын көрсөң, желгенин сурап нетесиң!
 • Баканын басыгын көрүп, желгенин сураба.
 • Баканын өзү чөлдө болсо да, көзү көлдө.
 • Бакасыз көл болбойт, катасыз киши болбойт.
 • Бакача чардаган, жыланча арбайт.
 • Бакка келет бир кезек, бакка кезек келгенде башында булбул куш сайрайт.
 • Баккан ээси жарашса, кара күчүк сак болот.
 • Баккан ээси жарашса, күйпүл күчүк сак болот. Алган эри жарашса, кара катын ак болот.
 • Баккан ээсине жараша малы семиз, төлү эгиз.
 • Бакпаганды балам дебе, келбегенди өзүм дебе.
 • Бакпаганды балам дебе.
 • Бакпай балааңдан, жаппай жалааңдан сакта,
 • Бакпаса мал кетет, карабаса катын кетет.
 • Бактылуу — эмгегинде зор, бактысыз — ооруда, кор.
 • Бактылуу адам кааласа, муз үстүндө от жанаар.
 • Бактылуу аталган байда да арман болот.
 • Бактылуу болом десең, башкага көз артпа.
 • Бактылуу болуш мүнөздөн, баатыр болуш күрөштөн.
 • Бактылуу менен байлашпа, таалайлуу менен талашпа
 • Бактылуу эмгегинде зор.
 • Бактылууга эки дос келет, бактысызга эки ууру келет.
 • Бактылууну бак карайт да, кыдыр даарыйт.
 • Бактылуунуку маңдайга жазылуу.
 • Бактылуунун касы өлөт, бактысыздын досу өлөт.
 • Бактың ашкан убакта карганы салсаң каз алат.
 • Бактың ашкан убакта, карганы (жапалак) салсаң каз алат. Бактың качкан убакта, шумкар салсаң аз алат.
 • Бактың качкан убакта шумкарды салсаң аз алат.
 • Бактысы ачылар жерине кыз ыйлап барат.
 • Бактысы жоктун эгерим сөзү эм болбойт.
 • Бактысыз адам кааласа, кургак үйдөн суу чыгаар.
 • Бактысыз жокко көнөт, барга көнбөйт.
 • Бактысыз таалайынан көрөт.
 • Бактысыздык өзүңдөн, багынбайт ага түшүнгөн.
 • Бакча баксаң — макта, акча тапсаң — сакта.
 • Бакшы багамын дейт, төшүңө тумар тагамын дейт.
 • Бакшы жакшы болобу, жакшы бакшы болобу.
 • Бакылдаган (бак —бак эткен) текени, суу кечкенде көрөбүз. Шакылдаган катынды, кыз бергенде көрөрбүз. Такылдаган (так —так эткен) келинди, үй чечкенде (эл көчкөндө) көрөрбүз.
 • Бакылдаган (кээде бапылдаган) текени суу кечкенде көрөрбүз, шакылдаган келинди (же такылдаган катынды) үй чечкенде көрөрбүз, менменсинген жигитти жоо келгенде көрөрбүз, чеченсинген жигитти доо келгенде көрөрбүз.
 • Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз
 • Бакылдаган текени суу кечкенде көрөрмүн, такылдаган катынды үй чечкенде көрөрмүн.
 • Бакылдын багы көгөрбөйт, көгөрсө да көбөйбөйт.
 • Бакыр алдуу, Кой шыйрактуу.
 • Бакыр болсоң, макмал кий.
 • Бакыр киши паанада, сокур киши шоолада.
 • Бакыргандан коркпо, тымызындан корк.
 • Бакыргандын баары эле баатыр эмес, балкайгандын баары эле балбан эмес.
 • Бакырчаак төөнүн бары ийги.
 • Бакыт деген сымап, кырсык деген уйгак.
 • Бакыт деген тоголок, аны токтотууга эп керек, мээнет деген жалпак аны көтөрүүгө күч керек.
 • Бакыт жерде, эринбей эңкейип ал.
 • Бакыт кетсе намыяны кошо кетет.
 • Бакыт менен кайгы үзөңгүлөш.
 • Бакыт оросо, дос торойт.
 • Бакыт сандыкта, ачкычы асманда.
 • Бакыт эмгектен жаралат.
 • Бала — баладай, башы көзү чарадай.
 • Бала — биздики, акылы — өзүнүкү.
 • Бала адамдын канаты.
 • Бала баккандыкы.
 • Бала бар үйдө калп сүйлөбө.
 • Бала билет, билбесе неге күлөт.
 • Бала болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол
 • Бала боор эт менен тең.
 • Бала жакшысы атанын даңкы, кыз жакшысы эненин даңкы.
 • Бала жетиге чыкканча, жерден таяк жейт
 • Бала калса — мал табат, катын калса — бай табат.
 • Бала калса мал (эл) табат, катын калса бай (эр) табат. Чымын жаның чыркырап, кайда барып жай табат.
 • Бала калса эл табат, катын калса эр табат.
 • Бала көргөнүн кылат, көсөө түрткөнүн кылат.
 • Бала күлкүгө тойбойт, жалкоо уйкуга тойбойт.
 • Бала оюнга тойбойт, жалкоо уйкуга тойбойт.
 • Бала оюнга тойбос, жаман уктаганын койбос.
 • Бала падышадан кудуреттүү.
 • Бала суу төксө, андан чоң тайып жыгылар.
 • Бала тапкандыкы эмес, баккандыкы.
 • Бала таттууга өч.
 • Бала чуркаса, чалдын буту зыркырайт.
 • Бала ыйлабай эмчек кайда?
 • Бала ыйламайынча эмчек жок.
 • Бала ыйламайынча эмчек кайда?
 • Бала, баланын иши чала.
 • Балаадан — машаяк да качыптыр.
 • Балага — атасы сынчы. (Ата балага сынчы).
 • Балага ойлоп айтсаң угат, ойлобой айтсаң отко жыгат.
 • Баладан да пайгамбардык сөз чыгат.
 • Балакет — аяк астында.
 • Балакет кылбаган балакетке жолукпайт
 • Балалуу болбогон, — кубанганды көрбөгөн (билбеген), баласы өлбөгөн — күйүттү көрбөгөн (билбеген).
 • Балалуу каргага бок артпайт.
 • Балалуу каргага бок тийбейт (артпайт).
 • Балалуу өрдөк талпынса, балалары чуу болот.
 • Балалуу үй — базар, баласыз үй — мазар.
 • Балалуу үй — бактылуу үй.
 • Балалуу үй — гүлүстөн, баласыз үй — көрүстөн.
 • Балалуу үй — күлкүнүн куту, баласыз үй — кубанычтын жуту.
 • Балалуу үй — падышалуу үй.
 • Балалуу үйдө — сыр жок, оорулуу үйдө — ыр жок.
 • Балалуунун багы бар, баласыздын жүрөгүндө муңу бар.
 • Балалуунун баласын алганча, колунан ишин ал.
 • Балалуунун бели тынат, баласыздын бели сынат.
 • Балалык — падышалык, карылык — катуулук.
 • Балалык кишиге эки келет: бири карыганда, бири жашында.
 • Балалыктын өмүрү сууда.
 • Балам, балалуу болгондо билерсиң.
 • Баланы — жашынан, катынды — башынан.
 • Баланы бак, жоону чап.
 • Баланы жакшылыкка жетелеп жанаштыр, жамандыктан кубалап адаштыр.
 • Баланы жашынан, катынды башынан
 • Баланы кебезге ороп бага албайсың.
 • Баланы мээнет чырмаса, саргара түшүп таз болот.
 • Баланы тарбиялоо — ташты кемиргенге тете.
 • Баланы таяк менен урба, сөз менен ур.
 • Баланы таяк менен эмес, акыл менен тарбияла.
 • Баланы чыйрак өстүр, жоодо сына.
 • Баланын балакайы да бар, калакайы да бар.
 • Баланын жогу да балээ, бары да балээ.
 • Баланын өзүн төрөйт, кыял —жоругун (кошо) төрөбөйт.
 • Баланын сегизинде тиши түшөт, сексенинде эрдин эрге иши түшөт.
 • Баланын тарбиясы жашынан, баланын тентек болмогу үйүнөн, эрдин тентек болмогу бийинен.
 • Баланын тентек болмогу үйүнөн.
 • Баланын тентек болушу үйдөн, таалим — тарбиядан.
 • Баланын тили «апа» деп чыкса да, атанын тарбиясын алат.
 • Баланын туулганына кубанба (же сүйүнбө), тураарына кубан (же сүйүн).
 • Баланын үйү — бапанын алачыгы.
 • Баланын ырайына жараша ат кой.
 • Балаң жакшы болсо өргө чыгарат, балаң жаман болсо, көргө тыгат.
 • Балаң мыкты болсо даңкың.
 • Балаң пайдалуу болсо, аштыгың айдалуу. Катының жакшы болсо, малың байлануу.
 • Балаңдан бөлүп кутуласың, небереңден өлүп кутуласың.
 • Балаңды жашынан тарбияла.
 • Балаңды элиң мактаса, андан ашкан бакыт жок.
 • Балапандарды күзүндө санайт.
 • Баласы баатырдын, атасы ардактуу.
 • Баласы жоктун — ырысы жок.
 • Баласыз — бир азап, балалуу — миң азап.
 • Баласыз өрдөк талпынса, жез канаты куу болот.
 • Баласыз үй — бактысыз.
 • Баласынан намыс кетет, катыны айыңчы, келини ууру болот.
 • Балбан (күчтүү) менен күрөшпө, түптүү менен тирешпе, шамал менен жарышпа.
 • Балбан менен күрөшпө, түптүү менен тирешпе, шамал менен жарышпа.
 • Балдар эмне дедирбейт, ачкалык эмне жедирбейт.
 • Балдардын буламыгын жеп койду деп, акмак аялын күнөөлөйт.
 • Балдарыбыз — биздин келечегибиз.
 • Балды сүйсөң, аарынын ачуусуна чыда.
 • Балдыз күйөөнүн кулагын чоет, жылкычы ышкырып коет.
 • Балдыздары келгенде, күйөөнүн чери жазылат.
 • Балкачынын миң урганы — барсканчынын бир урганы.
 • Балта көтөргөнчө, дөңгөч эс алат.
 • Балталууга отун жокпу, байталдууга катын жокпу.
 • Балтасыз бай болбойт, калтасыз кайырчы болбойт.
 • Балтасын сууга түшүргөн орустай болуп.
 • Балчы менен төлгөчүдөн, өз аялың артык айтат.
 • Балык башынан сасыйт
 • Балык жеген багышпайт, пейили кеткен бекишпейт.
 • Балык жеген байыбайт, бейли кеткен беришпейт.
 • Балык иримчил, кары ырымчыл, жаман арызчыл.
 • Балык менен акындын, ойноок мүнөзү окшош.
 • Балыкка тил, дөңгөчкө жан киргизгенди сыйкырчы дейт.
 • Балыкты сууга салып коркутпа.
 • Балыктын күнү – көл менен, жигиттин күнү — эл менен.
 • Балыктын өз майы менен өзүн эмде.
 • Балыктын өмүрү сууда.
 • Балыктын суусуз күнү жок, «Күнүм жок» дешке үнү жок.
 • Балыктын тирилиги суу менен, эрдин тирилиги элменен.
 • Балыктын тиричилиги суу менен.
 • Балыкчыны балыкчы, алыстан тааныйт.
 • Балыкчынын аты чөлдөп өлөт.
 • Балырлуу жерде бака бар, тулпар атта така бар.
 • Балээ кетсе, бакыт келет.
 • Бар — балтаң, жок — калтаң.
 • Бар — барын айтат, жок — зарын айтат.
 • Бар — батаң, жок — катаң.
 • Бар — шаттантат, жок — какшантат.
 • Бар барын жейт, уятсыз арын жейт.
 • Бар болбой малың чачылбайт, жок болбой жолуң ачылбайт. Башыңа мүшкүл иш түшпөй, малың арзан сатылбайт.
 • Бар болсо — айымчылык, жок болсо — кайырчылык.
 • Бар болсо — көрө албайт, жок болсо — бере албайт.
 • Бар болсо — ташыба, жок болсо — шашпа.
 • Бар болсо — чачпа, жок болсо — шашпа.
 • Бар болсо бакмагы кыйын, жок болсо тапмагы кыйын.
 • Бар карындаш батууда болсун, жок карындаш жолдо болбосун.
 • Бар качаган кутулбас, жок качаган тутулбас.
 • Бар мактанса табылаар, жок мактанса чабылаар.
 • Бар не дедирбейт, жок не жедирбейт.
 • Бар окшотот, жок какшытат.
 • Бара турган жериңе какырба да түкүрбө.
 • Бараар жери жоктун, басаар тоосу жок, барбага жерде жыргал көп, барсаң аны таппайсың.
 • Баракелде көзөлүм, чаап алган өз элин.
 • Барбаган жери жоктун, баспаган жолу жок, кечпеген суусу жоктун, ашпаган ашуусу жок.
 • Барбаймын десе эрки жок, башына тиет керки чот.
 • Барга — бар, жокко — жок.
 • Барга — майрам, жокко — ойрон.
 • Барга бар дүйнө, кедейге кем дүйнө.
 • Барга канаат, жокко сабыр.
 • Барга көппө, жокко чөкпө.
 • Барга майрам, жокко ойрон.
 • Барга мактанба, жокко кайгырба.
 • Барган жериң от болсун, балакети жок болсун.
 • Барда аябаган жокко тойбойт.
 • Бардар киши байлыкка мас, акылга пас, кедей киши акылга мас, байлыкка кас.
 • Бардар менен дос болсоң, каалаганың аласың, жаман менен дос болсоң, кара өзгөй — доого каласың.
 • Барды аябаган, жокко тойбойт.
 • Барды аяган, жокко тойбойт
 • Барды көрө албайт, жокко бере албайт.
 • Барды сурабайт, жокту тилебейт
 • Бардыгын турмуш өзгөртөт, байкагын өмүр, күч кетет.
 • Бардык жарашып турат, жоктук талашып турат
 • Бардын акыры — ада, алп акыры — кор.
 • Бардын иши барман менен, жоктун иши арман менен.
 • Бардын малын чачам, жоктун уятын ачам.
 • Баркыңды билбегенге барба.
 • Бармак басты, көз кысты.
 • Барса — базар, келсе — кербен.
 • Барчылык — жарашып турат, жокчулук — талашып турат.
 • Барыктаса, башка чыгат.
 • Барына шүгүр, жогуна тобо.
 • Баскандан эринген, бир кезекте жүгүрөөр.
 • Баскандан эринсең жүгүрөрсүң.
 • Басмайылдын батканын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын агайын билбей жат билет.
 • Баспаган атка «чу» деген сөз дем берет.
 • Баспас ат, өтпөгөн бычак эрди тез карытат.
 • Бассаң бутуңа этият бол, сүйлөсөң тилиңе сак бол.
 • Бастырган – бараар, чапкан калаар.
 • Бастырганды билбеген жолду бузат, башкарганды билбеген элди бузат.
 • Басыгын бузган ат аксайт, алкымын бузган эр аксайт.
 • Бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт.
 • Батар күндүн атар таңы бар.
 • Батмандап кирген оору маскалдап чыгат.
 • Бахылдын (сараңдын) багы көгөрбөйт, көгөрсө да, көбөйбөйт.
 • Баш — акыл үчүн, акылман — эл үчүн.
 • Баш — акылдын кабы, көз — жандын айнеги
 • Баш айрылса — бөрк ичинде, кол сынса — жең ичинде.
 • Баш айрылса, бөрк ичинде.
 • Баш аман (соо) болсо — бөрк табылат.
 • Баш аманда мал таттуу, баш ооруса жан таттуу.
 • Баш болуу оңой, баштап кетүү кыйын.
 • Баш жарылса — бөрк ичинде, кол сынса — жең ичинде.
 • Баш иштебесе бутка күч келет.
 • Баш иштебесе буттун шору
 • Баш канжыгада, кан — көөкөрдө.
 • Баш кесмек бар, тил кесмек жок
 • Баш көбөйсө — ырыс, кас көбөйсө — уруш.
 • Баш көйрөң — тузчу, орто көйрөң — отунчу, аяккы көйрөң — уйчу.
 • Баш куйрукту күтпөйт.
 • Баш мээси менен, мал ээси менен.
 • Баш соо болсо, бөрк табылат.
 • Баш экөө бөлбөй, мал экөө болбойт.
 • Баш эсен болсо, топу табылат.
 • Башка бирөө менен дешпе, дешсең башканы аралаштырып жешпе.
 • Башка жерден көк асманды көргөнчө, өз жериңде кара булутту көр.
 • Башка иш тушсө, байтал жорго болот, мата торко болот.
 • Башка келген балаага, кулак —мурун садага.
 • Башка келгенде — көз көрөр.
 • Башка келсе (же чапса), байтал жорго болот, мата торко болот.
 • Башка түшкөндү көз көрөөр.
 • Башка түшсө — байтал жорго болот.
 • Башка түшсө, бала да көнөт.
 • Башка элге барып султан болгуча, өз элиңде ултан бол.
 • Башкага жасаганың да өзүңө пайда.
 • Башканы танса да, токочту танбайт.
 • Башканын кайгысына кубанба, бактысына кубан.
 • Башта уткан — байыбайт, кийин уткан — кейибейт (же кемибейт).
 • Баштагы болбой мал болбойт, башчысы болбой эл болбойт
 • Баштагы болбой, мал болбойт, башчысы болбой, эл болбойт. Какаары болбой, кыш болбойт, катыны болбой, эр болбойт.
 • Баштагынын жашы болсоң, эмикинин карысы болоорсуң.
 • Башталганча мактанбай, бүткөндө мактан.
 • Баштан ашкан убара.
 • Баштоочу болсо, коштоочу табылат.
 • Баштуу тойдун ыры көп, башсыз тойдун чыры көп.
 • Башты — балта бузат, жылкыны — маңка бузат.
 • Башты асыраган — эки кол.
 • Башты балта чабат, жылкыны маңка бузат.
 • Башты башкара билген башкага үлгү.
 • Баштык ичпейт, баш ичет.
 • Баштыктагы түгөнгүчө баш аман болсун.
 • Башчы дурус болбосо — журт бузулат, соода дурус болбосо — нарк бузулат.
 • Башчы экөө болсо акыл — жалгыз
 • Башчысы болбой марыбайт, башаламан жарыбайт.
 • Башы — бапан, аягы — сапан.
 • Башы барга май токтойт.
 • Башы батпагандын балтыры сыйат.
 • Башы бүтүн аман жүрөт.
 • Башы бүтүн, боору аман — адам жок.
 • Башы жок бака, көзү жок көгөн.
 • Башы катуунун, аягы таттуу.
 • Башы оорубаган кишинин — кудай менен иши жок.
 • Башы оорубагандын кудай менен иши жок.
 • Башы оорубастын башка менен иши жок.
 • Башы ооруган бакшыга барат, дөөлөтү ашкан жакшыга барат.
 • Башы ооруп, балтыры сыздабагандын эчтеме менен иши жок.
 • Башы тоголоктун бардыгы адам боло бербейт
 • Башым канжыгада, каным көөкөрдө.
 • Башымдан өтпөгөнгө баламын, башың өткөн жерден өзүң өтөсүң.
 • Башын аманда малың түгөлдө.
 • Башын баштайт, аягын таштайт.
 • Башына тартса — аягына жетпейт, аягына тартса, башына жетпейт.
 • Башынан багы качкандан — адам да качат.
 • Башың аманында малыңды түгөлдө.
 • Башың баш, багалчагың кара таш.
 • Башың ооруса бакшы изде, жаның ооруса жакшы изде.
 • Башыңа иш түшкөндө жакшы кейип өтөт, жаман күлүп өтөт.
 • Башыңа иш түшсө, төбөң менен кудук казаарсың.
 • Башыңа күч келсе, башмандак атасың.
 • Башыңа тоо түшсө да чымындай көр.
 • Башыңа төө түшсө, чымындай көр, чымын консо төөдөй көр.
 • Башыңдан ким сыласа, машаягың ошо, жаныңда ким отурса, сулууң ошо.
 • Башыңы ким сыласа машаягың ошо, маңдайыңда (жаныңда) ким отурса, сүйгөнүң да (же сулууң да) ошол.
 • Баягы, баягы — Байкожонун таягы.
 • Бегиңе жеткиче белиңди сындырам.
 • Бедели жок жигиттен, белес жорткон жел артык.
 • Бедери жок торкодон бек токуган бөз жакшы.
 • Бейжай аял белгисиз ыйлайт.
 • Бейишти бөтөн жерден эмес, киндик каның тамган жерден изде!
 • Бейиштин ашын көрмөк бар, жемек жок.
 • Бейкайратка бейиш жок.
 • Беймаал конок душмандан жаман.
 • Беймаал кыйкырган короздун, башын жулуш керек (кесмек парыс).
 • Бейтаалай эрдин башына, бэйжай аял жолугат.
 • Бек байлагын атыңды, жайына кое бербегин, эси жок эсер катынды.
 • Бек зикир чалса, бек эместер бакшы болот.
 • Бекем катсаң, оңой табасың.
 • Бекер алгандын берекеси болбойт.
 • Бекер жерден мышык аптапка чыкпайт.
 • Бекер жүргөнчө, бекер оку.
 • Бекер ичкен — бей таалай, таап ичкен — чоң таалай.
 • Бекер ичкен бей таалай, таап ичкен чоң таалай.
 • Бекер киши таз болбойт.
 • Бекер турганча, бекер иште.
 • Бекерден кепин табылса, чулганып алып өлүш керек.
 • Бекерден теңирим безер.
 • Бекердин атасы өлүптүр.
 • Бекердин чолоосу жок, устанын тогоосу жок.
 • Бекеринен кепин табылса өлүш керек.
 • Бекеринен мал тапсаң, берекеси жок болот.
 • Бекерчиден безе кач, өнөрлүүгө өтө кач.
 • Бекерчиден безе кач, ушакчыдан көчө кач, жатакчыдан алыс кач.
 • Бекерчиден безе кач, ушакчыдан көчө кач.
 • Бекке жанашсаң, белчеңден азапка батасың.
 • Бел бекчейсе, көз чекчеет
 • Бел кырчоодон сарала.
 • Белден күч кеткенде, колдон иш кетет.
 • Белек баалуу эмес, сый баалуу.
 • Бели ооруп көрбөгөн киши, бекерликти жакшы көрөт. Колу жоорубаган киши, кошоматчылыкты жакшы көрөт.
 • Бер десең — үтүрөйөт, ал десең — жылмаят.
 • Бербеген кудайга чоң дооң барбы.
 • Бербегенди берип уялт, келбегенди барып уялт.
 • Бербегенди берип уялт.
 • Бербес жерде буюм бар, жакпас жерде отун бар.
 • Бербес кыздын салыгы оор.
 • Бербесең — алышпайсың, келбесең — алыстайсың.
 • Бербеске эртең менен саамал, берерге бешимде кымыз.
 • Бербестин ашы бышпас, бышса да казандан түшпөс.
 • Бербестин ашы бышпас, бышса да очок башынан түшпөс.
 • Бербестин ашы бышпас.
 • Бербестин шылтоосу көп.
 • Берген алат, эккен — орот.
 • Берген баатыр эмес, алган баатыр.
 • Берген жоомарт эмес, алган жоомарт.
 • Берген колум алаган, майлуу колум жалагам.
 • Берген кудайына жагат.
 • Берген март эмес, алган март.
 • Бергенге беш да көп, алганга алтымыш да аз.
 • Бергенге бир да көп, алганга жүз да аз.
 • Бергенин алган — жамандын иши, ичкенин кускан — чабалдын иши.
 • Береген колум алаган.
 • Береке байда эмес — элде, кетмендеп иштелген жерде.
 • Берекенин баары жерде калган эмеспи, жер дүйнөнүн туткасы элде калган эмеспи.
 • Берекесин маа берсин, көлөкөсүн саа берсин.
 • Берерге бешимде — кымыз, бербеске шашкеде — саамал.
 • Берерге бешөө чыкпаса, аларга алтоо чыгат.
 • Бересеге бешөө көп, аласага алтоо аз.
 • Берешен колум алаган.
 • Берешенден бешиктеги бала да үмүт кылат.
 • Бери болуп төрдө жок, ары болуп көрдө жок.
 • Бери карап күлүп, ары карап ыйлаган жаман.
 • Берип берен болгончо, бербей сараң бол. Берип сараң (суу) болгуча, бербей уят бол. Берип эки жаман көрүнгөнчө, бербей бир жаман көрүн.
 • Берип берен болгуча, бербей сараң бол.
 • Берип жаман көрүнгөнчө, бербей жаман көрүн.
 • Берип жаман көрүнгүчө бербей жаман көрүн
 • Берсе — ал, урса — кач.
 • Берсе да бай жакшы, бербесе да бай жакшы, жесе да май жакшы, жебесе да май жакшы.
 • Берсен — аларсын, эксең — орорсун.
 • Берсең — ичем, урсаң — өлөм.
 • Берсең — ичпейт, бекитсең — койбойт.
 • Берээрге акчаң болбосо, молдо үйүңө да кирбейт.
 • Берээрге бешимде кымыз, бербеске эртең менен саамал жок.
 • Бетеге кетет, бел калат.
 • Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат.
 • Бетеге өзүн бий ойлойт, караган өзүн кан ойлойт.
 • Бети башы терден арылбагандын колу, буту чордон арылбайт.
 • Бети бетиме тийген тууганыма баркым жок, эти этиме тийген катыныма баркым жок.
 • Бети бетиме тийген тууганыма баркым жок.
 • Бети жокко безетки чыгат.
 • Бетим жаман болсо да, ниетим жакшы.
 • Бетинен бедер кеткен соң, кымкап да болсо бөзгө тең. Кадырман болсо зайыбың, картайса да кызга тең.
 • Бетке (көзгө) айткан сөздүн заары жок.
 • Бетке айткандын — заары жок.
 • Бетке айткандын жүзү жарык.
 • Бетке чабар терс кыял, бөөдө кырсык тарттырар.
 • Беттешүүдө өзүн жоготкон адам жетелеме болот.
 • Бечарага тумоонун кереги не.
 • Бечел турса (басса), жер өрттөйт.
 • Бечелге жөтөл үйүр (же бечелден жөтөл кетпейт).
 • Бечелге жөтөлдүн кереги жок.
 • Бечелге көк жөтөлдүн кереги эмне.
 • Бечелди бекер көрбө (ойлобо), мүмкүн арстандай мыкты чыгар.
 • Беш кол оозго батпайт.
 • Беш кол тең эмес.
 • Беш колду оозго салса береке кетет.
 • Беш тогоол болбой (өтпөй) бел чечпейт.
 • Беш тогоол өтпөй бел чечпейт.
 • Бешик баласы беш түлөйт.
 • Бешиктеги баланын Бек болоорун ким билет, карындагы баланын Хан болоорун ким билет.
 • Бешиктеги баланын ким болорун ким билет?
 • Бешиктен чыгып, тешикке киргенче.
 • Бешимде туруп кеп айтсаң, беш күнгө чейин оолугат.
 • Бешимден кийин тийген күн жылуу болбойт.
 • Бешимден кийин тийген күндүн жылуулугу болбой койбойт.
 • Биз да катын болорбуз, капка таруу саларбыз.
 • Биз да киши болорбуз, атка кишен саларбыз.
 • Биз жакка дагы күн чыгаар
 • Биз тирүүлөй бир дөбөдөбүз, өлгөндө бир көрдөбүз.
 • Биздин көчөдө да майрам болоор.
 • Бий экөө болсо, доо төртөө болот.
 • Бийди кул десе күлкүсү келет, кулду кул десе өлгүсү келет.
 • Бийдин максаты — бийлик кылуу, бай максаты — байлык жыйноо.
 • Бийик дөбөгө (же тоого) чыксаң — көзүң ачылат. Жакшы менен сүйлөшсөң — көңүлүң ачылат.
 • Бийик тоону жанынан көр, башына чыкпа. Жакшы кишини алыстан ук, жанына барба.
 • Бийик тоону көрөмүн десең, башына чыкпа.
 • Бийик тоонун чокусуна, бир күндө басып — чыгам дебе.
 • Бийикке чыксаң көзүң ачылат, билимдүүгө жолуксаң көңүлүң ачылат.
 • Бийиктен кулаган катуу тиет, бийликтен кулаган кара киет,
 • Бийиң кылаң болсо, журтуң ылаң болор.
 • Бийлик бар жерде зордук бар, зордук бар жерде кордук бар.
 • Бийлик бар жерде кулдук бар.
 • Бийлик жаратканда андан кийин элде.
 • Билбеген — уят эмес, билгиси келбеген — уят.
 • Билбеген киши жылкыда бөйрөк жок дейт.
 • Билбеген уу ичет.
 • Билбегенге уруят, билгендерге уят.
 • Билбегенди бил, билимдүү —пир.
 • Билбегенди эшитсең билги болосуң.
 • Билбес кудайды билбейт.
 • Билбеске айтпа, толбоско куйба, тойбоско бербе.
 • Билген жолуңду атаңа бербе.
 • Билген миң балаадан кутулат, билбеген миң балаага тутулат.
 • Билген миңди башкарат.
 • Билген суу ичет, билбеген уу ичет.
 • Билген таап айтат, билбеген каап айтат.
 • Билгенге бата аяк, билбегенге ант аяк
 • Билгенден биле элегиң көп, көргөндөн көрө элегиң көп.
 • Билгенди айтуудан тартынба.
 • Билгениң бир тогуз, билбегениң токсон тогуз.
 • Билгениңе кеңеш аяк, билбегениңе ажыраш аяк.
 • Билеги жоон бирди жыгат, билими зор миңди жыгат.
 • Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү (же толук) миңди жыгат.
 • Билек — бир, бармак (же манжа) — башка.
 • Билек бирге болсо да, манча (же бармак) башка, тилек бирге болсо да, жүрөк башка.
 • Билек жирей албаганды — билим жирейт.
 • Билем десең миң сөз, билбейм десең бир сөз
 • Билемин десен тутулдуң, билбеймин десең кутулдуң.
 • Билерман болсо иниси, бийлейт экен агасын.
 • Билиги жок чырак жарылбайт, иштегиси жок жигит жарыбайт.
 • Билим — адамдын канаты.
 • Билим — деңиз, акыл — кайык.
 • Билим — жанып турган чырак.
 • Билим — жашоо чырагы, өнөр — элдин курамы.
 • Билим — карыбас, өнөр — арыбас.
 • Билим — кенч, эмгек анын ачкычы.
 • Билим — мейман, акыл — ээ.
 • Билим — оошот, ырыс — жугушат.
 • Билим — өнөр азыгы, өнөр — эрик казыгы.
 • Билим — ырыс азыгы
 • Билим — элге, суу — жерге.
 • Билим алуу – ийне менен кудук казгандай
 • Билим алууну бешиктен башта.
 • Билим болбой, илим болбойт.
 • Билим издеген өсөөр, бүлүк издеген өчөөр.
 • Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт.
 • Билимден өткөн досуң жок, оорудан өткөн касың жок.
 • Билимди сатып албайт, аны казып алат.
 • Билимди элден изде, алтынды жерден изде.
 • Билимдин кени китепте.
 • Билимдин күчтүүсү — адамдык.
 • Билимдүү баарына түшүнөт, билимсиз өз ишине күтүлөт.
 • Билимдүү билимин берет, акылдуу акылын берет.
 • Билимдүү билсе да сурайт, билимсиз билбесе да сурабайт.
 • Билимдүү болсоң озорсуң, билимсиз болсоң осолсуң.
 • Билимдүү бөлмөк — оңой, адам болмок — кыйын,
 • Билимдүү зор, билими жок кор.
 • Билимдүү көп, билген аз
 • Билимдүү көп, билген аз, күйүмдүү көп, күйгөн аз.
 • Билимдүү миңди жыгат, билимсиз бирди жыгат.
 • Билимдүү молдо пиво сатат.
 • Билимдүү мээге салат, билимсиз мээден алат.
 • Билимдүү өлсө кагазда каты калат, уста өлсө балтасы менен чоту калат.
 • Билимдүүгө дүйнө — жарык, билим өмүр азыгы
 • Билимдүүгө дүйнө жарык.
 • Билимдүүдө бедер бар, билимсизде нелер бар.
 • Билимдүүдөн акыл сура.
 • Билимдүүнүн — билими жугат, билимсиздин — ириңи жугат.
 • Билимдүүнүн белгиси, билгенин келет бергиси, акылдуунун белгиси, акылын келет бергиси.
 • Билимдүүнүн билими жугат, билимсиздин кири жугат.
 • Билимдүүнүн сөзү өткүр, мергенчинин көзү өткүр.
 • Билимдүүнүн түнү — күн, билимсиздин күнү — түн.
 • Билими бар — ар балаадан кутулат, билими жок — миң балаага тутулат.
 • Билими жокко күн да түн.
 • Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат.
 • Билимиңди элге бере албасаң бекерсиң.
 • Билимсиз бирди көрсө, билимдүү миңди көрөт.
 • Билинбей туруп адамга бир ооз сөз адамды дарылайт.
 • Билинбей туруп адамга, бир ооз сөз оору дарылайт.
 • Бир агарган сакалың, кайрадан чыгып карарбас.
 • Бир ай минбей атыңды мактаба.
 • Бир айткан сөздү кабыл алганды падыша де.
 • Бир айтканын эки айткан, төп айтпай сөзүн чеки айтат.
 • Бир акмак атасы өлгөндө көбөт, бир акмак катын алганда көбөт.
 • Бир акмак сууга таш ыргытса, жүз акылдуу ала албайт.
 • Бир амал менен, эки алдай албайсың.
 • Бир ата — эне отуз уулду багат, отуз уул бир ата — энени бага албайт.
 • Бир ата он баланы багаар, он бала бир атаны талаар.
 • Бир аял — аял, эки аял — базар, үч аял кошулса жарманке.
 • Бир баатыр—согушта, акыл — ачуу келгенде, дос — зарылдыкта (сыналат).
 • Бир байдын журтун эки чычкан талашат.
 • Бир барган жериңе миң жолу салам айт.
 • Бир баш — миң ой.
 • Бир башта миң үмүт.
 • Бир буту — көрдө, бир буту — жерде.
 • Бир бээнин эки эмчеги, бири кетсе, экинчисинин сүтү жок, бир төөнүн эки өркөчү, бири кетсе, экинчисинин күчү жок.
 • Бир дарак бакча эмес, бир таш дубал эмес.
 • Бир жакшы — бар журттун камын жейт, бир жаман — бар малын жейт.
 • Бир жакшы бар — журттун камын жейт, бир жаман бар — журттун малын жейт. Эр жигит элдин камын жейт, эселек элдин малын жейт.
 • Бир жакшы бар журттун камын жээр, бир «жакшы» бар айылдын малын жээр.
 • Бир жакшылык, бир жамандык унутулбайт.
 • Бир жамандык бир жакшы — эгиз болуп келет, бир караңгы бир жарык — түндөн кийин күн келет.
 • Бир жамандык, бир жакшылык — эгиз болуп, бир келет.
 • Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарылды.
 • Бир жеңден кол, бир жакадан баш, бир ооздон сөз чыгарсаң жоого алдырбайсың.
 • Бир жерде чеки иш кылган ар жерде кепке кемтик, сөзгө сөлтүк.
 • Бир жердин ала каргасы бир жерге келип телик куш болот.
 • Бир жигиттин атагы көп жигитке даңк берет.
 • Бир жолу калп айтсаң, ишенимден ажырайсың.
 • Бир жолу калпың билинсе, сөзгө алгысыз болорсуң.
 • Бир жолу калпың чыкса, сөзгө алгысыз болосуң.
 • Бир ирет даам таткан жериңе миң ирет салам бер.
 • Бир ит көрүп үрөт, бир ит көрбөй үрөт.
 • Бир казан сүттү иритиш үчүн, бир тамчы айран жетиштүү.
 • Бир казанда эки кочкордун башы кайнабайт.
 • Бир кайгы бир кайгыны унуттурат.
 • Бир караңгы, бир жарык — түндөн кийин күн келет.
 • Бир карасаң — камчы сап, бир карасаң — ийнелик.
 • Бир карын майды бир кумалак чиритет.
 • Бир катындын мекери — кырк эшекке жүк деген.
 • Бир кезде биз да бөрү элек, тайлак басып жээр элек.
 • Бир кемпир бир кемпирди «кыз» деп тергептир.
 • Бир киши арык казса, миң киши суу ичет.
 • Бир кишиге бир киши, аздык кылбайт, алдырбайт.
 • Бир кишинин арыгы, миң кишиге суу берет.
 • Бир кишинин дөөлөтүнө миң киши мас болот.
 • Бир койлууга миң койлуунун иши түшөт.
 • Бир колуңду ачсаң, бир колуңду жум.
 • Бир конгон конок кут, эки конгон конок жут, үч конгон конок курут.
 • Бир коркоктун кесири миңге тиет.
 • Бир көргөн — билиш, эки көргөн — тааныш, үч көргөн — алыш.
 • Бир көргөн — билиш, эки көргөн — тааныш, үчүнчү көргөн — тууган.
 • Бир көргөн — билиш, эки көргөн — тааныш.
 • Бир көргөн билиш, эки көргөн тааныш, үч көргөн алыш
 • Бир көргөн кишиңе, миң салам бер.
 • Бир көргөндө — тон сыйлуу, таанышканда — бой сыйлуу.
 • Бир кумалак бир карын майды чиритет
 • Бир күн болсо да, күн көргөн жакшы.
 • Бир күн кетмен чапкан нандын даамын билет.
 • Бир күн туз таткан жериңе миң күнү салам бер.
 • Бир күн укмуш укпаса, кулак керең болот.
 • Бир күндө эки шашкени көрбөйсүң, бир жылда эки жазды көрбөйсүң.
 • Бир күндүк өмүрүң болсо — түштүгүнө жорго мин.
 • Бир күнкү таанышка, миң күнү салам бер.
 • Бир күнү калпың билинсе, сөзгө алгысыз болорсуң.
 • Бир күнү тузун татсаң, кырк күнү таазим кыл.
 • Бир күнү уруш болгон үйдөн, кырк күнү береке кетет.
 • Бир күнү шумдук укпаса, кулак дүлөй болот.
 • Бир мунарага жеталбай атып, бир мунарага бутун арткан.
 • Бир мыскал дөөлөттү көтөрүш үчүн, миң мыскал токтоолук керек.
 • Бир ок менен эки коён атам дебе.
 • Бир ок менен эки коёнду аткан
 • Бир ок менен эки коёнду атыш өтө оор.
 • Бир ооз сөз абийир каралайт, бир ооз сөз жүрөк жаралайт.
 • Бир ооз сөз жүрөк жаралайт, бир ооз сөз абийиркаралайт.
 • Бир ооздон чыккан сөз миң оозго жайылат.
 • Бир өзөктөн күйгөн өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман.
 • Бир сап ырдан бир кап чыр да чыгат.
 • Бир сөз — оозго алгыс, бир сөз — издесе тапкыс.
 • Бир сөз бар — кут, бир сөз бар — жут.
 • Бир сүйлө, эки ук.
 • Бир тамчы суу — кумурскага дарыя көрүнөт.
 • Бир тамчы таш жарат, бир сөз баш жарат.
 • Бир таш тоо эмес, бир баш эл эмес.
 • Бир тентек—бала, бир тентек — кан.
 • Бир теңге (тыйын) берип айттыра албаганды, миң теңге (тыйын) берип койдура албайсың.
 • Бир тойдо эки жар болбойт.
 • Бир тоодон бир тоого арзыган кийик ачтан өлүптүр.
 • Бир тоокко да жем керек.
 • Бир төөнүн эки өркөчү, бири кетсе экинчисинин күчү жок.
 • Бир тыйын берип айттыра албаганды, миң тыйын берип койдура албайсың
 • Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт.
 • Бир урууда бир жинди болот.
 • Бир уядан — бир сасык.
 • Бир уядан бир сасыткы чыгат.
 • Бир үйдүн ашы бир үйгө сонун.
 • Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт, бирөөнүн көрүнө бирөө кирбейт.
 • Бир үйдүн жарыгы экинчи үйгө тийбейт.
 • Бир чайнасаң — май чайна, былчылдасын оозуңда.
 • Бир чайнасаң май чайна, былчылдасын (чылпылдасын) оозуңда. Бирди минсең жорго мин, кылтылдасын астыңда.
 • Бир чөптүн гүлүнөн аары бал соруп алса, жылан уу — оруп алат.
 • Бир чыбык менен миң кой айдалат.
 • Бир чымчымдан көңүл алат, бир чымчымдан көңүл калат.
 • Бир эрден чыккан жакшыраак, эки эрден чыккан как шыйрак, үч эрден чыккан катындан жолдо турган жоор инек жакшыраак.
 • Бир этегин жаза баскан, бир этегин үзө басат.
 • Бир этегин үзө баскан, бир этегин жаза басат.
 • Бирге билиш болгуча, миңге тааныш бол.
 • Бирге болсо тебишет, ажырашса кишинешет.
 • Бирге жүрмөк бар, бирге өлмөк жок.
 • Бирге тааныш болгончо, миңге билиш бол.
 • Бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө минет.
 • Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт.
 • Бирде манап, бирде кул — пикири жок бир эргул.
 • Бирди аяган миңден кур калат.
 • Бирди аяган миңдин убалына калат.
 • Бирди бакпасаң, жокко зар болосуң.
 • Бирди билгенче, миң менен тааныш бол.
 • Бирди жеп уятың чыкканча, миңди жеп атың чыксын.
 • Бирди капа кылган, миңге чуу түшүрөт.
 • Бирди кессең — онду тик.
 • Бирди минсең жорго мин, кылтылдасын астыңда.
 • Бирди тапсаң, кийип өт, бирди тапсаң, ичип өт.
 • Бирдик болбой тирдик болбойт.
 • Бирдик болгон жерде — тирдик.
 • Бирдик жок жерде тирдик жок.
 • Бирдики — миңге, көптүкү — түмөнгө.
 • Бирдиктүү болбой дөөлөттүү болбойт.
 • Бирдиктүү эл — кебелбес аскадай.
 • Бирдин билгени — сыңар эмчектин сүтү, көптүн билгени — ташып аккан дайра.
 • Бирдин катасы миңди азапка салат.
 • Бирдин кесепети — миңге, миңдики — түмөнгө.
 • Бирдин кесепети миңге тиет.
 • Бири кетсе экинчисинин сүтү жок.
 • Бири кетти, неси калды?
 • Бири тентек чыкса, бири жөнтөк болот.
 • Биригишсе тиштешкен, ажырашса кишинешет
 • Бириктирбейт жек көрүү, бел сындырат бөксөрүү.
 • Бирин эки кылып, битин сирке кылып.
 • Биринчи байлык — ден соолук, экинчи байлык — ак жоолук, үчүнчү байлык — жүз соолук.
 • Бирлик бар жерде тирлик бар.
 • Бирөө алдында жатып, «турсам өлөсүң» дептир.
 • Бирөө ашы менен кыйын, бирөө башы менен кыйын.
 • Бирөө билбегенди бирөө билээр, бирөө ыйлай турганга бирөө күлөөр.
 • Бирөө билбегенди, бирөө билет.
 • Бирөө бузуп айтат, бирөө түзөп айтат.
 • Бирөө десем миң экен, жалгыз десем сан экен.
 • Бирөө жашаш үчүн иштейт, бирөө жеш үчүн жашайт.
 • Бирөө жете албай жүрсө, бирөө кете албай жүрөт, бирөө өлүп жатса, бирөө күлүп жатат.
 • Бирөө жете албай жүрсө, бирөө кете албай жүрөт.
 • Бирөө кечээрге кечүү таппай жүрсө, бирөө ичээрге суу таппай жүрөт.
 • Бирөө менен дешпе, дешсең бок жешпе.
 • Бирөө өлмөйүнчө, бирөө күн көрбөйт.
 • Бирөө өлүп жатса, бирөө күлүп жатат.
 • Бирөө утулмайынча, бирөө куталбайт.
 • Бирөө эрте, бирөө кеч, барабыз кербен жолуна.
 • Бирөөгө бак, бирөөгө баш берет.
 • Бирөөгө бергис өгөө бар, экөөнө бергис бирөө бар.
 • Бирөөгө жамандык кылсаң өз башыңа тиерин унутпа.
 • Бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала.
 • Бирөөгө көр казсаң, кенен каз, өзүң барып түшөсүң.
 • Бирөөгө күлөм деп, өзүң күлкүгө калба.
 • Бирөөгө күлсөң өзүң ыйлайсың.
 • Бирөөгө нан кайгы, бирөөгө жан кайгы.
 • Бирөөгө ор казсаң тайыз каз, өзүң секирип чыгарга.
 • Бирөөгө ор казсаң, өзүң түшөсүң.
 • Бирөөгө таш ыргытсаң, ал сага ок атат.
 • Бирөөлөргө нан кайгы, бирөөлөргө жан кайгы.
 • Бирөөнө жамандык кылсаң, өз башыңа (түшөөрүн) тийерин унутпа.
 • Бирөөнү эки кылган — эпчил.
 • Бирөөнүкүнө көз артсаң, өзүңкүнөн кол жууйсуң.
 • Бирөөнүн — өзү баатыр, бирөөнүн — сөзү баатыр.
 • Бирөөнүн — өзү сыйлуу, бирөөнүн — сөзү сыйлуу.
 • Бирөөнүн (душманыңдын) өлүмүн тилегенче, өзүңдүн өмүрүңдү тиле.
 • Бирөөнүн (жамандын) өзү (өңү) суук, бирөөнүн (өзүнөн да) сөзү суук.
 • Бирөөнүн ажалы оттон, бирөөнүн ажалы топтон, бирөөнүн ажалы уудан, бирөөнүн ажалы суудан.
 • Бирөөнүн айдап жүргөн малы бар; бирөөнүн ат көтөргүс даны бар.
 • Бирөөнүн арканы менен үңкүргө түшпө.
 • Бирөөнүн ат көтөргүс бөзү бар, бирөөнүн ат көтөргүс сөзү бар.
 • Бирөөнүн ат көтөргүс даңкы бар, миңге бергис баркы бар.
 • Бирөөнүн аты терчил, бирөөнүн кийими кирчил.
 • Бирөөнүн ашына — мойнуңду созбо.
 • Бирөөнүн бетине түкүрсөң, өз көзүңө тыпын түшөт.
 • Бирөөнүн жакшы жаманы кирип чыкканча билинет, өз жаманы өмүр өткөнчө билинбейт.
 • Бирөөнүн жарчысын коюп, өз жарчыңды жарып ал.
 • Бирөөнүн ичи — деңиз, бирөөнүн ичи — коңуз.
 • Бирөөнүн катыны, бирөөгө кыз көрүнөт.
 • Бирөөнүн кеңешин ук, бирок өз күчүңө ишен.
 • Бирөөнүн колу менен от кармаба.
 • Бирөөнүн көзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн.
 • Бирөөнүн көрүнө бирөө жатпайт.
 • Бирөөнүн кызматына көз артканча, өз мээнетиңе ишенгениң дурус.
 • Бирөөнүн өзү баатыр, бирөөнүн сөзү баатыр.
 • Бирөөнүн өзү сыйлуу, бирөөнүн сөзү сыйлуу.
 • Бирөөнүн өлүмүн тилегиче, өз өмүрүңдү тиле.
 • Бирөөнүн өңү суук, бирөөнүн сөзү суук.
 • Бирөөнүн өрдөгүн жесең, каз байла.
 • Бирөөнүн тоогун жесең, каз байла; малын жесең, кыз байла.
 • Бирөөнүн убалына калгыча, экөөнүн сообуна кал.
 • Бирөөнүн үйүн чечмек бар, тикмек жок.
 • Бирөөнүн элинде Султан болгуча, өз элиңде ултан бол.
 • Битке ачууланып, тонуңду отко жакпа.
 • Битке өчөшүп көйнөгүңдү отко салба.
 • Биттейде бириктик, бармактайда баш коштук.
 • Биттин ачуусун сиркеден алат.
 • Биттин ичегисине кан куйган эпчил.
 • Биттин өчүн сиркеден алба.
 • Биттүү конок батат, иттүү конок батпайт.
 • Боёкчуну боёкчу десе, атасынын сакалын боёптур.
 • Боз койдон жоош (же момун), ак койдон аңкоо (же маңоо).
 • Боздоп улуйт тууган жердин шамалы, боор толгоп учуп — күйүп жаналы.
 • Боздукта (жашында) бенде өлбөсүн, боз топурак көрбөсүн.
 • Бозмаштуу жерде бото өлбөйт, аңыздуу жерде ат өлбөйт.
 • Бозмоштуу жерде бото өлбөйт.
 • Бозо — болгондуку, токоч — тойгондуку.
 • Бозодогу сөз бокко жарабайт.
 • Бозодогу сөз бокко өтпөйт
 • Бозойдун мыйыгынан күлгөнү — селкинин оюн билгени.
 • Бозоң бозоруп болбогон тамак, ичсе — тойбогон тамак.
 • Бозочу — боорукер болбос, борукчу — кайрыкер болбос.
 • Бозочунун үйү кыйкырык менен өкүрүк, өтүкчүнүн үйү апырык менен сапырык, насбайчынын үйү какырык менен түкүрүк.
 • Бозынач болсо, ботом өлөт беле?
 • Бой көтөргөн суук көрүнөт, орой сүйлөгөн жек көрүнөт.
 • Бойлукта байлык жок.
 • Бок жесең, жүрөгүңдү байлана жүр.
 • Бокко тийбе – сасыйт
 • Бокту баспа — сасыйт.
 • Бокту чапса бетке чачырайт.
 • Болбогонго болушпа, какаганды бек мушта.
 • Болбогондо болушпайт (болбогонго болушпа).
 • Болбой турган уулуңду, коё бергин казанга.
 • Болгон сайын болгусу келет, толгон сайын толгусу келет.
 • Болгонуңда болуп өт, боз жоргодой желип өт.
 • Боло турган азамат болоттон кылыч байланат.
 • Боло турган уулуңду, жибербегин базарга.
 • Болоор бала богунан.
 • Болоор иш болду, боёсу канды.
 • Болоор кулун желеде жулкунат, болоор бала бешикте булкунат.
 • Болоору болду, боёсу канды.
 • Болооруңа келгенде боз жоргоңду такала, болбосуңа келгенде болгон эрди жакала (жака —белинде жүр).
 • Болооруңда болуп өт, боз жоргодой желип өт.
 • Болор — болбос өлүптүр, ат чаптырып коюптур.
 • Болор бала бешикте булкунат, болор кулун желеде жулкунат.
 • Болор бала богунан.
 • Болор кулун — желеде булкуйт, болор бала — бешикте булкуйт.
 • Болор музоо богунан.
 • Болору болду, боёсу канды.
 • Болот (кылыч) кында жатпайт.
 • Болот бычак кынсыз калбайт, болот ийилбейт, чорт сынат.
 • Болот ийилбейт, чорт сынат.
 • Болот кылыч кында жатпайт.
 • Болот отто чыңалат, адам иште чыңалат.
 • Болот сынат, бирок ийилбейт.
 • Болоюн деген балаңды жибербегин базарга, болбоюн деген балаңды коё бергин казанга.
 • Болоюн деген уул бар, болтурбайм деген кудай бар.
 • Болсоң болоттой бол.
 • Боор ооруган бозорот, табаалаган тамылжыйт.
 • Боор ооруса, боорго тебет.
 • Боор оорусу — киндик толгойт.
 • Боору бүтүн, башы эсен адам болбойт.
 • Боору ооруган бозорот, табалаган тамылжыйт.
 • Боорукер жардамга келет, боору таш өлгөнгө күлөт.
 • Борбаш канчалык кыраан болсо да, боз торгойчолук алы жок.
 • Бороонду тоотпой боорун тоспогон муздак желден коркот.
 • Бороонду тоотпой боорун тоспогон, болбогон муздак желден коркот.
 • Бороондуу күндө бок кычайт.
 • Бороондуу күнү бок кычайт, болжолдуу күнү жок кычайт.
 • Босогодон мүдүрүлсөң, төрдө эмне бар!
 • Ботко майдан бузулбайт.
 • Бош кап тикесинен турбайт.
 • Бош челек катуу калдырайт.
 • Бош челек катуу калдырайт. Бою пекененин — үнү бийик.
 • Бою бир карыш сакалы миң карыш.
 • Бою карыш, ою жапыс.
 • Бою келтенин ою келте.
 • Бою пакененин ою бийик.
 • Боюна бүткөндөн кийин төрөбөй койбойт.
 • Боюнун узунун кантейин, акылынын кыскасын кантейин.
 • Боюңа карап тон быч.
 • Боюңа мактанба, оюңа мактан.
 • Боюңдай бой табылса да, оюңдай ой табылбайт.
 • Бөдөнө бөлтөйүп, кыргый кымпыйып, тоодак томпоюп мындай жаткыла, эки сартка бир тартар, бир саны бизге артар.
 • Бөдөнө жеп тарууну, чымчык калат балаага.
 • Бөдөнөнү кыргыйга, жем жараткан — сен дүйнө, эки эгиздин бирөөнү, кем жараткан — сен дүйнө.
 • Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун.
 • Бөдөнөнүн жатагын көр да, этине таарынба.
 • Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барса «бытпылдык».
 • Бөздүн көркү менен мата өтөт.
 • Бөзчү белбоого жарыбайт, темирчи такага жарыбайт.
 • Бөзчү бөзгө жалчылбайт.
 • Бөйрөктөн шыйрак чыгарат, бөдөнөдөн куйрук чыгарат.
 • Бөйрөктөн шыйрак чыгарат.
 • Бөйрөктөн шыйрак чыгарган, бүргөдөн май сызгыргысы келет.
 • Бөйрөктөн шыйрак, жумурткадан кыр чыгарып.
 • Бөкөндү минсе ат болбойт, тууган менен үч бөлүнсө жат болбойт.
 • Бөксө чайнек бат кайнайт.
 • Бөксө чайнек катуу кайнайт. Бөөдө аракет бел сындырат.
 • Бөксөсүндө — бөрү, түзүндө — түлкү.
 • Бөлөм, бөлөм үчүн өлөм.
 • Бөлтүрүктү ит деп бакпагын, иттей болбойт кыялы, душманга өйдө караба, тийбей койбойт зыяны!
 • Бөлтүрүктү ит деп бакпагын, иттей болбойт кыялы.
 • Бөлүнгөндү бөрү жейт
 • Бөөдө аракет бел сындырат.
 • Бөөдө каргыш бөрүгө жетпейт.
 • Бөөдө каргыш өзүңө тиет.
 • Бөөдө чыгым баш жарат.
 • Бөөдө чыгым бөлөккө жетпес.
 • Бөрк ал десе — баш алган.
 • Бөрк алдында не болбойт.
 • Бөрк алмак бар, баш алмак жок.
 • Бөрк алып кел десе, баш кескен.
 • Бөрк астында — бөрү жок дебе, ээк астында — жоо жок дебе.
 • Бөрк кийгендин тамагы бир, жол жүргөндүн тилеги бир.
 • Бөрү — жарды, кузгун — тойду.
 • Бөрү — койго тойбойт, кулак — сөзгө тойбойт, көңүл — ойго тойбойт, көз — көргөнгө тойбойт, жер — жутканга тойбойт, куш — учканга тойбойт.
 • Бөрү азыгы — жолдон.
 • Бөрү азыгы менен эр азыгы жолдон.
 • Бөрү арыгын билгизбей, итке жүнүн үрпөйтөт.
 • Бөрү атар жигиттин бөркүнөн тааны.
 • Бөрү атар уулду бөркүнөн тааны, журт баштаар уулду сөзүнөн тааны.
 • Бөрү ачыкпай, жортуулга чыкпайт, тойгон бөрү, ууга чыкпайт.
 • Бөрү баласы — ит болбойт.
 • Бөрү баласы ит болбойт, бөтөн бала өз болбойт.
 • Бөрү баласына баш тоголотот.
 • Бөрү бөрк астында же бөрк астында бөрү бар.
 • Бөрү жарды кузгун тойду.
 • Бөрү жебесе да күнөөлүү.
 • Бөрү жегенге маш, молдо алдаганга маш.
 • Бөрү жок десе бөрк астында, ууру жок десе жер алдында.
 • Бөрү жыргаганга маш, молдо алганга маш.
 • Бөрү каргышы койго жетпейт.
 • Бөрү карыса — чычканчыл болот.
 • Бөрү карыса да, бир койлук алы бар.
 • Бөрү карыса, итке күлкү болот.
 • Бөрү карысын жектейт.
 • Бөрү сууну шалпылдатып, кой кечкен суу экен дептир.
 • Бөрү түндө күч, жоо камсыз кезде чабат.
 • Бөрү этектен, жоо жакадан алат.
 • Бөрүгө кой кайтартпа.
 • Бөрүдөн бөлтүрүк гана туулат.
 • Бөрүнү аясаң, өзүңдү жарат.
 • Бөрүнүкү тең орток, кузгундуку куркулдайдын башында.
 • Бөрүнүн ажалы көтү күйүк иттен.
 • Бөрүнүн жолу миң, мергенчинин жолу бир.
 • Бөрүнүн кулагы (эки көзү) ууда, баланын кулагы чууда.
 • Бөрүнүн күчү — тишинде, кишинин күчү — ишинде.
 • Бөрүнүн тоюна барсаң, бөрүбасарыңды ала бар.
 • Бөрүнүн эки көзү ууда.
 • Бөрүчү бүркүт өлүүчү.
 • Бөтөлкө менен достошкон, өмүрү менен коштошот.
 • Бу да болсо пайда, мунун түбү кайда.
 • Бу дүйнөдө не карып? Замандашы болбосо карыя болор тез карып. Кадырын жеңе билбесе, бойго жеткен кыз карып.
 • Бу дүйнөдөн үмүтүн үзгөн акыретинин камын көрөт.
 • Бу тоодон бу тоого арзыбаган кийик ачка өлүптүр.
 • Бузук бар жерде кусур бар.
 • Бузуку ажо — жолдо турган дөңгөч.
 • Бузуку киши оңолбойт, калыстык наам жоголбойт.
 • Бузуку менен муңдашпа, типтүү менен тирешпе.
 • Бузукунун үйү күйсүн.
 • Бузулаар үйдөн ырк кетет, атасынан адилдик кетет.
 • Бузулган элге бучуктан молдо (же улук).
 • Бузулмак оңой, түзөлмөк кыйын.
 • Бузулуп калган ашка, ачка болсоң да караба.
 • Буйга минген төөсү бар, чабаганчы жөөсү бар.
 • Буйругу жок ашка тиш тийбейт.
 • Бука жокто — торпок бий.
 • Бука мүйүздүү уйдун сүтү болбойт, уй мүйүздүү буканын күчү болбойт.
 • Бука мүйүздүү уйдун сүтү болбойт, уй мүйүздүү.
 • Бука өлбөгүдөй, инек соолбогондой болсун.
 • Букада кайын жок, уйда төркүн жок.
 • Буканы кутурткан эки энек.
 • Буканы өкүрткөн эки энек.
 • Буканын жаманы музоого теңтуш.
 • Буканын күчү болбойт.
 • Буканын мурду карыбайт, эрдин көөнү карыбайт.
 • Буканын өзү карыса да, мурду карыбайт.
 • Букарда пулу бардын көөнү ток.
 • Бул жөргөмүштүн жөтөлгөнүн билген неме, бул
 • Бул түбү жок жыртык дүйнөнүн түбүнө ким жеткен.
 • Булак өзүн көлмүн дейт.
 • Булакты жыйсаң көл болот, майданы жыйсаң эл болот.
 • Буламыктан — тиш сынат, кыламыктан — бут сынат.
 • Буламыкты да жасаган катын жасайт.
 • Булбул багына конот, падыша такка конот.
 • Булбул түндө сайрап, күн чыкканда эс алат.
 • Булбулдан чечен бир куш жок, тырмактай — ак карасы.
 • Булбулдун доошун эшитпей, буралып талаа ачылбайт.
 • Булбулдун мукам үнү бар, тайлактын таза жүнү бар, боло турган азамат, болоттон кылыч байланып, жоого тийсе сүрү бар.
 • Булбулдун мукам үнү бар, торгойдун жумшак тили бар.
 • Булбулдун унун укпай, жайкы талаа ачылбайт.
 • Булбулдун ырын карга кайдан түшүнсүн.
 • Булду берсең, сүткө бер.
 • Булдурсун камчы тийсе да, баатырдын жүзү түктөйбөс.
 • Булут ала — жер чоло.
 • Булут минип, муз бүркүп, сен да өтөрсүң дүйнөдөн. Илкий — силкий жөө жүрүп, мен да өтөрмүн дүйнөдөн.
 • Булут шамалга каршы жылбайт.
 • Булуттан чыккан — күн ачуу, жамандан чыккан — сөз ачуу.
 • Булуттун кадыры жок — ай жанында.
 • Булуттун көркү жери менен, буудайдын көркү тери менен.
 • Бура сүйлөгөн сөз күлөөргө жакшы.
 • Бура сүйлөнүлгөн сөз күлөргө жакшы, булкунган ат минерге жакшы.
 • Буран, белдин кайгыга батканы — бозойдун кабарсыз жатканы.
 • Буран, иштин — арты ылаң.
 • Бурган сөз — урган сөз.
 • Бут — басар, кол — табар.
 • Бут серпкенге ал келбейт, ажал жетип күн бүтсө.
 • Бутагың сынса сынсын, бирок тамырың соолубасын.
 • Буту менен басып, мурду менен тынгандын баары адам атала бербейт.
 • Буту сынган — жатып алып семирет, колу сынган — басып жүрүп арыктайт.
 • Буту сынган – жатып семирет, колу сынган – басып арыктайт
 • Бутунан кулаган турат, оозунан кулаган турбайт.
 • Бутунан мүдүрүлгөн турат, оозунан мүдүрүлгөн турбайт.
 • Буудай наның болбосо да, буудайдай сөзүң жокпу.
 • Буудай сепкен таалайсыздын, аңызына арпа чыгат.
 • Буудай сепсең, бузуп арпа айдаба.
 • Буудай токочуңду бербесең да, буудайдай сөзүңдү аяба.
 • Буудайдын барар жери – тегирмен, кыздын барар жери – күйөө.
 • Буудайдын барар жери — тегирмен.
 • Буурусун чийген чийин жок, суур казган ийин.
 • Бучук мурдун жашырбайт, сыпайы сырын жашырбайт.
 • Буюкканга жылдыз — от.
 • Буюм керек учурунда жакшы.
 • Буюмду адам жаратат, адамды кудай жаратат.
 • Буюмдун кирин самын жууйт, көңүлдүн кирин акыл жууйт.
 • Буюрбаган ашка мурун канайт.
 • Буюрбаган аштан үмүт этпе.
 • Буюрбаган ашыңа, жөө конок келсин кашыңа.
 • Буюрса — Букардан аш келет.
 • Бүгүн — пэшэ (бай), эртең — гэдэ (кедей).
 • Бүгүн бар да, эртең жок, атаңдын көрү дүйнө бок.
 • Бүгүн бүтүрүүчү ишти эртеңкиге калтырба, өз колуңдан келүүчү ишти бирөөгө тапшырба.
 • Бүгүн конок — эртең жомок.
 • Бүгүн көргөн — эртең жок, бүгүнкү ач — эртең ток, тоюнганда топук күт, толгоп салар дүнүйө шок.
 • Бүгүн көргөн — эртең жок, ушундай белең (же атаны кайран) дүйнө бок.
 • Бүгүн көргөн эртең жок.
 • Бүгүн чачылсаң, эртеңден үмүт үзбө.
 • Бүгүнкү ачууну эртеңкиге кой.
 • Бүгүнкү ачууңду эртеңкиге калтыр.
 • Бүгүнкү көргөн эртең жок, атаңдын көрү дүйнө бок.
 • Бүгүнкү мээнетиң — эртеңки дөөлөтүң.
 • Бүгүнкүнү көргөн да бар, көрбөгөн да бар.
 • Бүгүнкүнүн эртеңи бар, кечээгиңди бүгүндөн издебе.
 • Бүгүнкүнүн эртеңкиси (же эртеси) бар.
 • Бүгүнкүңдү эртеңкиге калтырба.
 • Бүкүлүү жебей этке тойбойт, коно жатпай кепке тойбойт.
 • Бүлдүргө болор жип, бүлкүлдөп үрөр ит жок.
 • Бүлөөгө бергис өгөө бар, экөөнө бергис бирөө бар.
 • Бүлүнгөндөн бүлдүргү алба.
 • бүргөнү такалап минген неме.
 • Бүркүт алжыса кулаалы менен дос болот.
 • Бүркүт картайса, чычкан уулайт.
 • Бүркүт карыса чычканчыл болот, каракчы карыса алдамчы болот.
 • Бүркүт салсаң, алтайдын кызыл түлкүсүн киесиң.
 • Бүркүттүн ээси болсо, түлкүнүн кудайы бар.
 • Бүткөн ишке сынчы көп, бышкан ашка жечү көп.
 • Бүтпөгөн иш сыртта болсо кар басат, үйдө болсо чаң басат.
 • Былтыркыдан калган иш жок.
 • Бысмылданын ашын шайтан түгөтөт.
 • Бычагы курч байыбайт.
 • Бычагыңды чыны менен бер, чыны менен берсең, кыны менен бер.
 • Бычак берсең — кындап бер, кындап берсең — чындап бер.
 • Бычак жарасы айыгат, сөз жарасы айыкпайт.
 • Бычак канча өткүр болсо да, өз сабын жонбойт.
 • Бычакты өзүңө ур, оорубаса бирөөгө ур.
 • Бычактын көркү — курчунда, суусардын көркү — сыртында.
 • Бычмачынын күчүгүндөй шыпылдап.
 • Бышаарына күйүп, чыгараарына күйбөйсүңбү?
 • Бышкан жемиш сабагында турбайт, бышыксынган адамдар бересеге чалынат.
 • Бышкан жемиш сабагында турбайт.
 • Бышпастан мурда бышырдың, күйбөйстөн мурда күйгүздүң.
 • Бышты, ат башына чычты.
 • Бышык болом деп жатып, жек — жаатыңдан кол үзбө.
 • Бышыксынган адамдар бересеге чалынат.
 • Бышылуу тамактын күйүтү жаман.
 • Бээ баласын чапчыса да, берт кылбайт.
 • Бээ десе – төө дейт
 • Бээ десең төөгө кетет (же төө дейт).
 • Бээ карыса чөл, сыйыр карыса көл.
 • Бээ кулунун катуу тепсе да, мерт кылбайт.
 • Бээ туугуча — байтал, катын төрөгүчө — келин.
 • Бээ туумайынча байтал аты калбайт, катын төрөмөйүнчө келин аты калбайт.
 • Бээ туумайынча байтал аты калбайт, катын төрөмөйүнчө келин аты өчпөйт.