Эне жонундо

Бул бетте эне жонундо макалдар чыгарылды.

ene jonundo makal opt
 1. Эжесин чапса балаңыз, энесин урам дегени. Агасын чапса баланыз, атасын урам дегени.
 2. Элиңде өлүм жок болсо, энең кана? Айылында өлүм жок болсо, атаң кана?
 3. Ак сүт берген эненин, балада акы зор болот.
 4. Ата — аска тоо, Эне — оргуган булак, бала — экөөнө тең шам чырак.
 5. Ата — мекен, эне —нур.
 6. Ата болсоң акылдуу бол, эне болсоң мээримдүү бол.
 7. Ата болуш — ардак, эне болуш — сыймык.
 8. Ата даңкы, эне баркы — балага дем.
 9. Ата жакшы — уул жакшы, эне жакшы — кыз жакшы.
 10. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн, энем өлсө өлсүн, энемди көргөн өлбөсүн.
 11. Ата каргышы — ок, эне каргышы — бок.
 12. Ата көргөн — ок бычат, эне көргөн — тон бычат.
 13. Атага (же энеге) баланын алалыгы жок.
 14. Атага окшоп уул туулбас, энеге окшоп кыз туулбас.
 15. Атадан таяк жеген балдар жакшы, энеден тил укпаган кыздар жакшы.
 16. Атаң карыса кул кылба, энең карыса күң кылба.
 17. Атаң кимди алса энең ошол, агаң кимди алса жеңең ошол.
 18. Атаңды өлтүргөнгө — энеңди алып бер.
 19. Атаңды көргөндөн акыл сура, энеңди көргөндөн тон сура.
 20. Аталаштан алтоо болгончо, энелештен экөө бол.
 21. Аталашым аттан түш, энелешим ээрге мин.
 22. Аталуу бала арсыз жетим, энелүү жетим эрке жетим.
 23. Аталуу жетим — арсыз жетим, энелүү жетим — эрке жетим.
 24. Энем өлсө — өлсүн, энемди көргөн өлбөсүн.
 25. Атам, энем бар болсун, оозу мурду жок болсун.
 26. Атамдын тапканы энемдин баракелдесине да жарабаптыр.
 27. Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт.
 28. Атаны сыйлаган абийир табат, энени сыйлаган элге жагат.
 29. Эненин кеби — кыз —келинге, эженин кеби — синдиге эм.
 30. Атанын салган жолу бар, эненин бычкан тону бар.
 31. Атасы болушчаактын — уулу урушчаак, энеси болушчаактын — кызы ыйлаак.
 32. Атасы жиндинин — бири жинди, энеси жиндинин — баары жинди.
 33. Атасы өлгөн уул көбөт, энеси өлгөн кыз көбөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 + 20 =