Макал

  • Заман өзгөрсө, салт өзгөрөт
  • Заманы жакшы босо, карысы жаш болот
  • Заманына карай – күлкү, тоосуна карай – түлкү
  • Зер кадырын зергер билет, жез кадырын жезчи билет
  • Зордукчуга мал жокпу
  • Зордун түбү кор болот, байдын түбү ачка өлөт
  • Зээндүү бала сүйүнтөт, кежир бала күйүнтөт