Макал

  • Падыша кудаа эмес, кудадан жудаа эмес.
  • Пайгамбар баарына асыр
  • Пайгамбар да күйөө баласын сыйлаптыр
  • Пайдасыз билим — жаансыз булут.
  • Пейли жакшы кем болбойт
  • Пейли тар адам кең идиштен аш иче албайт.
  • Пенде болмок бир жылда, ажы болмок кырк жылда.
  • Пенденин оозунан чыкса, Периштенин кулагына аян болот.
  • Пулуң болсо кулуңмун