Үйдүн чырагы,
Эшиктин кулагы.

Атасы куш, энеси чычкан дешет,
Муну өзү да оңойсуз сезет.
Жашынып күндүз кечке жарда жатып,
Кечинде кадалаңдап жерди кезет.

Атасы молдо,
апасы жорго,
кызы бийчи,
баласы ырчы.

Гүлдөн гүлгө конушат.
Балдар кармап ойношот,
Бардык жерде болушат.

Бука моюндуу,
Буура сандуу,
Карчыга канаттуу,
Шумкар буттуу,
Жылан боорлуу,
Кылыч куйруктуу.

Аркалуудан оонабас,
Куйруктуудан шыйпаңдабас,
Жаактуудан кепшебес.

Жүнүн көрсөң үлпүлдөк,
Күндүз уктайт сүлкүлдөп.
Кечте көзү көрөгөн,
Жемин издеп жөнөгөн.

Абзий Кадыров

Уккан сөзүн кайталайт,
Өзүнчо эле кайкалайт.
Уят кылып койбосун,
Орой создү байкап айт.

Абзий Кадыров

Кызыл селде молдо бар,
Таңдан азан чакырат.
Кыя баспай дан көрсө,
Ошол замат катырат.
,
Абзий Кадыров

Узун куйрук, кызгылт жүн,
Шек алдырбай жойлогон.
Айбан туруп өтө куу,
Ал эмне, ойлогун.

Муруту бар, ээгинде сакалы жок,
Тону бар киерине, чапаны жок.
Пайдасы үй ичинен табылган соң,
Талаага барып келер сапары жок.

Уктаарында бүрүшүп,
Аяк-бутун жазданат.
Колтугун жыттап кырылдап,
Коңуругу таш жарат.

Тиши жок, тили бар,
Шаңшыган үнү бар.
ООзу курч ороктой
Алгырды билип ал.

Абайла, ага тийбе,
Үстү толо ийне.

Айткулу Мамбетисаев

Чапаны ала-була,
Учканда кара буга.
Бирдеме көрүп калса,
Шакылдап салат чууга.

Бели ичке кылдай,
Бир мүнөт жөн турбай.
Көтөрөт тал куурай,
Өзүнөн кырк курдай.