ТӨРТ МЕЗГИЛ

kuz
jaz mezgili

Жазда

Жазды мактап тоскондой.
Ырдай берет боз торгой.
Төрт түлүк мал төлдөшөт,
Айран, сутту көлдөтөт.
Балыр чөптү кармалап,
Балдар издейт мандалак

jay mesgili

Жайда

Бедерленип жер бети,
Жашылданат келбети.
Чымын, чиркей, көпөлөк,
Учуп журет көкөлөп.
Жүр, жүр балдар, баралык,
Калкан кармап алалык.

kuz

Күздө

Керилген жер бети,
Алтындай келбети.
Тоо болуп жыйналат.
Эмгектин бермети.

kysh

Кышта

Мына, мына аппак кар.
Аппак карда алтын бар.
Жазда тердеп эришет.
Жерге жашын төгүшөт.

Күз айы

kuz jonundo makal opt

Жаратканым тартуулаган күз айы,
Берекелүү, ырыскылуу бул айы.
Адамдар да, бүгүн мына башкача,
Баардыгынын көтөрүңкү маанайы.

Күз мезгилин сагынсак,
Көөдөндөргө шаң толот.
Эмгектенген дыйкандын
Кырманына бак толот.

Сапсары болгон жалбырак,
Самсаалап түшөт кайыңдан.
Коюнга батпай береке,
Коңур күз алтын баарынан.

Жардам бердик

kuz jonundo makal opt

Сөзү: М. Жангазиев, обону: А. Малдыбаев

Жардам бердик,
Алма тердик,
Мектеп алма-багынан,
Жаңгак кагып,
Күнгө жайып,
Койдук дагы жаңыдан.

Жардам бердик,
Жүзүм тердик.
Жийде жыйнап, ойнодук,
Кол кармашып,
Бий бийледик,
Түшүм тоюн тойлодук.

Күзгү бакчам – (Сөзү: Ж. Садыков, обону: С. Айдаров)

kuz jonundo makal opt

Жашыл кымкап бактагы,
Күздө болуп сапсары.
Алма, жүзүм, жийде, алча,
Текши быша баштады.

Сан жылдыздай шабдалы.
Жерге ийилет шактары.
Көргөн көзгө өөнү жок,
Керектүү кырка саптары.

Күз мезгили – А. Карымшаков

kuz jonundo makal opt


Коондун жыты буркурап,
Дарбыздар бышты чатырап.
Мээнетин көрүп үзүрүн,
Дыйкандын чери жазылат.

Ырыскы чачып айлана,
Элдердин жүзү жылмайды.
Кең болсо күздүн пейили,
Жыл жакшы болот турбайбы.

Күз – Т. Айтикеев

kuz jonundo makal opt

Он эки айдын үч айы
-Күркүрөгөн күз айы.
Бөлүштүргөн табият,
Төрт мезгилге атайы.

Коңур тартып туш-тарап,
Коон, алма жыттанат.
Аңыз кечип мүнүшкөр,
Бөдөнөгө куш салат.

Дасторкондо нан жайнап,
Эч бөксөрбөй май, каймак.
Айлыбызда майрам, той,
Самоор-самоор чай кайнап.

Жемиш-мөмө бүт бышып,
Жыйым-терим күч кызып
Эгин батпай кампага,
Күз – береке, күз – кызык.

Малга толуп ар аймак,
Кыштоолорун даярдап,
Кубанышат малчылар
Семиз-семиз мал айдап.

Күздө

kuz jonundo makal opt

Керилген жер бети,
Алтындай келбети.
Тоо болуп жыйналат,
Эмгектин бермети.

Күздө – А. Ниязалиева

kuz jonundo makal opt

Жамгыр жаап күз келди,
Жалбырактар күбүлөт.
Сары, кызыл жалбырак,
Бутубузга үйүлөт.

Жалбырак – Жакыпбек Абдылдаев

kuz jonundo makal opt

Жалбырактын түрү көп,
Бири жашыл, бири көк.
Күз келгенде саргайып,
Сабагынан күбүлөт.

Жалбырагы ийнедей,
Карагайдын, арчанын.
Түсүн такыр өзгөртпөйт,
Жашаса да канча жыл.

Жалбыракты ар кандай,
Тоо, талаадан көп көрдүм
Барбы, жокпу айткыла,
Жалбырагы сөксөөлдүн.

Күз келди – Токтосун Нурматов

kuz jonundo makal opt

Берекелүү күз келди
Айыл алма жыттанып.
Ак буудайдын данына,
Кампа толду шыкалып.

Жыйым-терим маалы,
Бекер жүргөн эч ким жок.
Эл жабыла иш менен,
Талаа жактан кеткен жок.

Каникулда биз дагы,
Өнөктүккө катыштык.
Картошканы, пиязды,
Кампаларга ташыштык.

Улуулардан накыл кеп,
Күндө угуп жатабыз.
«Жаз-жарыш, күз-күрөш» деп
Айтат апа-атабыз.

Алтын күз ыры – Жедигер Саалаев

kuz jonundo makal opt

Алтын күздө сапсары
Араласам бакчаны.
Айлана бүт шаңданып
Капыстан ырдай баштады.

Буудай:
Буудаймын мен кыпкызыл,
Ысык нанды жараткан.
Ата-баба сыйлаган,
Нечен кылым эл баккан.

Арпа:
Арпамын мен муруттуу,
Мал тойгузган жан болом.
Кампа толуп мен менен,
Баардыгына жем болот.

Алма:
Мен Алмамын, Алмамын,
Бакта өсүп калгамын.
Жесең тоюп курсагың,
Шекер татыйт таңдайың.

Коон:
Койдой болгон Коонмун мен,
Күз келгенде союшат.
Ичек-кардым артылбайт,
Бөлөк алып коюшат.

Дарбыз:
«Дарбыз, дарбыз» дешип,
Дарбып калат балдар.
Жумшак дешип тишине да
Жакшы көрөт чалдар.

Күз (Каныбек Жунушев)

kuz jonundo makal opt

Шоола тартып, токой-түздүн жүзүн өөп,
Күн келбетин мөмөлөргө түшүрөт.
Айлана тынч, кээде гана жел ойноп,
Алма шактан сууга чулп-чулп үзүлөт.

Күз мээрими айланага алтын жаап,
Айлампадан балык ыргыйт жалтылдап.
Күнгө бышып, түркүн жемиш кызарып,
Агып барат өзөндө жай калкылдап.