Коруй, коруй, ийре тептим,
Короосуна кийре тептим.

Балдар барганын койбойт,
А л жерде түрдүү айбанаттар ойнойт.

Он төрт жоргосу бар,
Эки молдосу бар.
Алты тешиги бар,
Ачык турган эшиги бар

Ак чатыр,
Ак чатырдын ичинде
Агала көйнөк кыз жатыр.

Келиптир бул дүйнөгө төрт көзү бар,
Кийингени атлас, шайы төрт кызы бар.
Сурасаң небереси жыйырма алты
Асынган жоо жарагы сегизи бар.

Ажайып бир нерсенин төрт көзү бар,
Атылас, шайыга бөлөнгөн төрт кызы бар.
Андан башкасын эркек- ургачы экенин
ажырата албайбыз.

Бир ажайып иш көрдүм төрт көзү бар,
Атлас, шайы кийген төрт кызы бар,
Жарак-жабдык салынган сегизи бар,
Эркек, ургаачысын билбеймин он алты бар

Тийсе келет,
Тийбесе кетет,
Бирок аны кууса жетет.

таптым,
Таманыма бастым.

Короолоп тегерегин чийип койгон,
Ичине бир топ койду жайып койгон,
Короону теңдеп туруп ортосуна
Житирип бир казыкты кагып койгон,
Койлорду бир карышкыр айдап чыгат,
Калтырбай бир да бирин ошол бойдон.

Тору тайды жетелеп,
Тоого чыгам энтелеп,
Тоодон ыргып мен минем,
Типтик ылдый желдирем.

Мени-мени, мени бар,
Отуз эки саны бар.
Аны тапкан адамдын,
Акылында кени бар.

Эки атасы бар,
Он сегиз энеси бар,
Бир жүз алтымыш эки баласы бар

Эки айчык көл атасы бар,
Он сегиз сараң энеси бар,
Жүз алтымыш сегиз баласы бар.

Төлгөсү бирөөндө аз, бирөөндө артат,
Азы зыян, артканы олжолуу деп,
Тогуздап эки жактан төлгө тартат,
Ал төлгө аягында ачык айтат.

Тогуз табак эт жедим,
Эсебине жетпедим,
Карап туруп алдырдым,
Казынага салдырдым.

Биздин айыл эки айыл,
Өйүз-бүйүз конушкан.
Үй-бүлөөбүз барабар,
Үй башына тогуздан.
Эки чара боорсок,
Баарыбызды тойгузган.