Макал

  • Үйдө баатыр, жоодо жок
  • Үйдө ыркы жоктун, талаада сыйы жок
  • Үйдүн жакшы жаманы кыш түшкөндө билинет, достун жакшы – жаманы иш түшкөндө билинет
  • Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы
  • Үйрөнгөн жоо атышаарга жакшы
  • Үйү жакын иттин куйругу узун
  • Үн жетпегенге, сөз да өтпөйт
  • Үндөбөгөн – үйдөй балаадан кутулат