Баатыр, эр жигит жонундо

Бул бетте баатыр, эр жигит жонундо макалдар чыгарылды.

baatyr er jigit jonundo makal opt
 1. Айгыр баатыр үйрүндө, ар ким баатыр үйүндө.
 2. Айласыз баатыр каманга чалдырат.
 3. Айласыз баатыр чочкого чабат.
 4. Акыл тоону бузат, баатыр жоону бузат.
 5. Акылсыз баатыр чорго чабат.
 6. Ала көөдөк болбосо, анын эмнеси баатыр.
 7. Алпты жеңген баатыр эмес, ачууну жеңген баатыр.
 8. Алп — чабышта, чечен — сөздө (сыналат).
 9. Алп адагы (соңу) Ормотой, тулпар адагы Тайтору.
 10. Алптын тизе бүккөнү — өлгөнү.
 11. Алтын — жерден, баатыр — элден
 12. Баатыр — баатырды көзүнөн тааныйт, чечен —чеченди сөзүнөн тааныйт.
 13. Баатыр — бир октук, бай бир жуттук.
 14. Баатыр — маңдайлаш, чечен — тандайлаш.
 15. Баатыр — орток, кут — жалгыз.
 16. Баатыр — согушта, акыл —ачуу келгенде, дос —зарылдыкта сыналат.
 17. Баатыр (эр жигит) өлсө бир өлөт. Коркок өлсө миң өлөт.
 18. Баатыр баатыр эмес, мал баккан баатыр.
 19. Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт.
 20. Баатыр болмок — маңдайдан, чечен болмок — таңдайдан.
 21. Баатыр болсоң — душмандан качпа.
 22. Баатыр болсоң — шер бол, коркок болсоң — жер бол.
 23. Баатыр болуп бай болсоң — бүрдөп турган терексиң, баатыр болуп жок болсоң — үрүп чыккан серексиң.
 24. Баатыр жарасыз болбойт.
 25. Баатыр жол баштайт, чечен сөз баштайт.
 26. Баатыр жоо барында сыйлуу, бий доо барында сыйлуу.
 27. Баатыр жоодо мактанат, коркок үйдө мактанат.
 28. Баатыр жоодо таанылат, чечен доодо таанылат.
 29. Баатыр өлүмү марадан.
 30. Баатыр өлсө да куралын таштабайт.
 31. Баатыр өлсө аты (наамы) калат, коркок (жанбагар) өлсө неси калат.
 32. Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт.
 33. Баатыр табат, батман жейт.
 34. Баатыр туулса — эл ырысы, жамгыр жааса — жер ырысы.
 35. Баатыр чөлдө өлбөйт, балык көлдө өлбөйт.
 36. Баатыр чын айтат, коркок калп айтат.
 37. Баатыр элден өсөт, акмак элден безет.
 38. Баатыр элден чыгат, байлык жерден чыгат.
 39. Баатырга (эрге) да жан керек, бакырга да жан керек.
 40. Баатырга да жан керек, каапырга да жан керек.
 41. Баатырга таяк да жарак.
 42. Баатырды — жоону жеңгенден кийин макта,тамакты бойго сиңгенден кийин макта.
 43. Баатырга тийген жары эрте тул болот.
 44. Баатырды көрсөң кыдыр тут, букара көрсөң кадыр тут.
 45. Баатырдык билекте эмес, жүрөктө.
 46. Баатырдыкка даба жок.
 47. Баатырдын алдынан түлкү чыкса кылактап — олжо болот, аял чыкса булактап — жолтоо болот.
 48. Баатырдын атын алыстан ук, жанына барсаң бир киши.
 49. Баатырдын баш ийгени — өлгөнү.
 50. Баатырдын жоодон өлгөнү — элине шыпаа.
 51. Баатырдын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт.
 52. Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун.
 53. Баатырдын көркү — маңдайда, чечендин көркү — таңдайда.
 54. Баатырдын көркү— эрдикте
 55. Баатырлар маңдайлашып, чечендер таңдайлашып.
 56. Баатырсынган жигитти жоо келгенде көрөбүз.
 57. Бактылуу болмок мүнөздөн, баатыр болуу күрөштөн.
 58. Бакыргандын баары эле баатыр эмес,
 59. Баласы баатырдын, атасы ардактуу.
 60. Балык көлдө өлбөйт, баатыр чөлдө өлбөйт.
 61. Берген баатыр эмес, алган баатыр.
 62. Бирөөнүн — өзү баатыр, бирөөнүн — сөзү баатыр.
 63. Булдурсун камчы тийсе да, баатырдын жүзү түктөйбөс.
 64. Дос балаада билинер, баатыр талаада билинер.
 65. Жакшы атын аябайт, баатыр жоону санабайт.
 66. Жолборс изинен кайтпайт, баатыр сөзүнөн кайтпайт.
 67. Жоо качканда баатыр көбөйөт.
 68. Жоо келгенде — баатыр бол, доо келгенде — акыл бол.
 69. Жоо кыстаса баатырга бар.
 70. Жоргодон туулган жорток бар, баатырдан туулган коркок бар.
 71. Кардың ачса дыйканга бар, жоо кыстаса баатырга бар.
 72. Көп баатырдан жоо кетет, көи чеченден доо кетет.
 73. Колго түшкөн баатырдын башын чабыш — канкордук.
 74. Коркконго бир ок да көп, баатырга жүз ок да аз.
 75. Коркок миң өлөт, баатыр бир өлөт.
 76. Коркоктун асылы болгончо, баатырдын жесири бол.
 77. Кылычтуу коркокту союлдуу баатыр жеңет.
 78. Маңдай жарылган — баатыр, таңдай жарылган — чечен.
 79. Менменсинген жигитти жоо келгенде көрөрбүз, чеченсинген жигитти доо келгенде көрөрбүз.
 80. Мергендин ажалы — зоодон, баатырдын ажалы —жоодон.
 81. Молдону суктугунан бил, баатырды курчтугунан бил.
 82. Опсуз баатыр жоого түшөт.
 83. Суу ылдый агат, баатыр өр талашат.
 84. Үйдө — баатыр, жоодо — жок.
 85. Чечендин — сөзү, баатырдын — көзү (курч).
 86. Чын жакшыга жолуксаң, суу ордуна бал берер, чын баатырга жолуксаң, сен үчүн ал жан берер.
 87. Эки баатыр эрегишсе, бирөө калат, бирөө өлөт.
 88. Эл менен эрегишпе, баатыр менен жоолашпа.
 89. Элин коргоп жоо сайган — баатыр атка конот.
 90. Элин сагынбас эр болбос, үйрүн сагынбас ат болбос.
 91. Элине арка болуучу уул — эки миздүү шап (канжар).
 92. Элине моюшкан азамат душманына тизе бүкпөс.
 93. Элинен безген эр оңбос, көлүнөн безген каз оңбос.
 94. Айгыр баатыр үйрүндө, ар ким баатыр үйүндө.
 95. Алп — чабышта, чечен — сөздө
 96. Жолборс чапкан эр — жоону чабат.
 97. Жоо чапкан алпка айып жок.
 98. Журт кыйырын күзөткөн алп кеткенде өз жоолашар, душман көк ташка кылычын жанаар.
 99. Азамат (эр жигит) — бир сырдуу, миң кырдуу болот.
 100. Азамат акылдуу болсо, алганы мээримдүү болот.
 101. Азамат бир күнү ат минет, бир күнү жөө жүрөт.
 102. Азамат болсоң ак иште — аздыр — көптүр мал болот, бекеринен мал тапсаң — берекеси жок болот.
 103. Азамат болсоң эр жигит, ардактуу иштен корунба.
 104. Азамат эрге алтымыш өнөр аздык кылат.
 105. Азаматка — эл арка.
 106. Азаматтын азганы — көчкөндө жөө басканы.
 107. Азаматтын азганын өзү билбейт, жат билет.
 108. Азаматтын белгиси — көп ойлонуп, аз сүйлөйт.
 109. Азаматтын даңкын чыгарган — эмгек, арамзанын жанын чыгарган — эрмек.
 110. Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңшайт.
 111. Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул, аргымактын жакшысы чапса күлүк, сатса пул.
 112. Азаматтын жакшысы он бешке келсе — кичүүлүк жок, жүзгө келсе — карылык жок.
 113. Азаматтын кадырын атасы эмес, эл билет.
 114. Акылман билги өлсө — журт акылсыз, эр кол башчы өлсө — кол жетим.
 115. Ай күн менен жакшы, эр эл менен жакшы.
 116. Акыл менен билим эр адамдын сөөлөтү.
 117. Алгырдын зорун — шер дейбиз, азамат зорун — эр дейбиз.
 118. Алдыңа баш ийип азамат келсе, эр кунун кеч.
 119. Алтын чыккан жер кадырлуу, калыс жүргөн эр кадырлуу.
 120. Жышааналуу эр жигиттин, кайда жүрсө жолу болоор.
 121. Эр жигиттин белгиси, бирде мырза, бирде кул.
 122. Ат — эриндүү келет, эр — мурундуу келет.
 123. Ат айланып казыгын табат, эр айланып элин табат.
 124. Ат башы менен эр башы, кайда калбайт бир башы.
 125. Ат башына күн түшсө, ооздугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө, өтүгү менен суу кечет.
 126. Ат жакшысы боз болот, эр жакшысы айткан сөзгө бек болот.
 127. Ат жакшысы кермеде, эр жакшысы термеде.
 128. Ат сыноосу бир болот, эр сыноосу миң болот.
 129. Ат кызыгы арыганча, эр кызыгы карыганча.
 130. Ат мүдүрүлбөй жер тааныбайт, эр мүдүрүлбөй, эл тааныбайт.
 131. Ат семирип нык болот, эр семирип бук болот.
 132. Ат сыйлаган азамат жөө баспайт, эр сыйлаган катын эшикте калбайт.
 133. Ат сыноосу бир болот, эр сыноосу мин, болот.
 134. Ат тойгон жерине качат, эр туулган жерине шашат.
 135. Ат чабышта ат өлөт, эр сайышта эр өлөт.
 136. Аял жакшысын — эри сүйөт, эр жакшысын — эли сүйөт.
 137. Эр жигит элдин камын жейт, эселек элдин малын жейт.
 138. Эр жигиттин белгиси, бирде мырза, бирде кул.
 139. Басмайылдын батканын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын агайын билбей жат билет.
 140. Жөнү жок багыныш, эр жигитке өлүм менен тең.
 141. Нар төөнү өргө тартса — алкынар, эр жигитке дөөлөт бүтсө — шалпынар, каздын этин жебеген шумкарлар колго түшсө, тартынакка талпынар.
 142. Эр жигиттин —таалайы көрк, саябан бактын — маанайы көрк.
 143. Тиккен бак өнбөй калбайт, эр жигит жакшылыкты көрбөй калбайт.
 144. . Эр жигитти эл ичинде сынаба, эл четинде сына, канжыгадан баш чечишкен, карыдан кан кечишкен жоо бетинде сына.
 145. Эки чанач, бир козу — эр жигиттин жолдошу.
 146. Эр жигит ачкадан өлбөйт, ардан өлөт.
 147. Эр жигит бирде мырза, бирде кул.
 148. Эр жигит жигит болобу, этеги шорго малынбай! Эр жигит жолу болобу, кез — кезде торго чалынбай.
 149. Эр жигит үйдө туулуп, жоодо өлөт.
 150. Эр жигит күрөшпөгүн балбан менен, балбанды жыга албайсың чалган менен.
 151. Эр жигит менен бөрү азыгы — жолдо.
 152. Эр жигит эки айтпайт.
 153. Эр жигит эл камын жейт.
 154. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде.
 155. Эр жигит элдин камын жейт, эселек малын жейт.
 156. Эр жигит эмгекти сүйөт, эмгектин үзүрүндө жүрөт.
 157. Эр жигит энеден туулат, эл үчүн өлөт.
 158. Эр жигитке жетимиш түрлүү өнөр аз.
 159. Эр жигиттин алганы жарашса алка жакасы ак болот да, элине эмгек сиңип бак конот.
 160. Эр жигиттин башы канжыгада, каны көөкөрдө.
 161. Эр жигиттин кадырын агайын билбейт, жат билет.
 162. Эр жолдошу — тобокел.
 163. Эр өлүмгө күлүмсүрөп барат.
 164. Эр өлсө да, эл өлбөйт.
 165. Эр кадырын эр билет, зер кадырын зергер билет.
 166. Эр кайраттуу болсо, катын уяттуу болот.
 167. Эр кайраты бир күндүк, эл кайраты миң күндүк.
 168. Эр канаты — күлүк ат, журт тиреги — эр жигит.
 169. Эр кармаган эмгегинен кутулат.
 170. Эр күзгүсү — эмгеги.
 171. Эр колбашчы өлсө — кол жетим.
 172. Эр колунан куш тойбос, эне колунан кыз тойбос.
 173. Эр мактанса, бир октук, бай мактанса, бир жуттук.
 174. Эр намыстын кулу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − семь =