Ат жонундо макалдар

at jonundo makal opt
 • Ага —тууган ынтымактуу болсо ат көп, абысындар ынтымактуу болсо аш көп.
 • Адал эмгек астыңа ат, үстүңө тон.
 • Адам жүрүшүнөн — кул болот, ат жүрүшүнөн — пул болот.
 • Адам өлсө даңкы калат, ат өлсө териси калат.
 • Адамдан улуу ат жок, нандан улуу аш жок.
 • Адашсаң атыңа ишен.
 • Ак көңүлдүн аты арыбайт, тону тозбойт
 • Ат — мингендики, тон — кийгендики, аял — тийгендики, эр — элдики
 • Ат адамдын канаты
 • Ат арытмак арзан, журт арытмак кымбат
 • Ат аяган арыбайт, аш аяган жарыбайт
 • Ат баспаган жерди тай басат
 • Ат баспайм деген жерин үч басат
 • Ат башына күн түшсө ооздугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө өтүгү менен суу кечет
 • Ат жалына казан ас
 • Ат мүдүрүлбөй жер тааныбайт, эр мүдүрүлбөй эл тааныбайт
 • Ат оонаган жерде түк калат, айран төгүлгөн жерде жук калат
 • Ат сактаган ат минет, тон сактаган тон киет
 • Ат сийген жерге чөп чыкпайт
 • Ат тойгон жерине качат, эр туулган жерине шашат
 • Ат чабышта ат өлөт, эр сайышта эр өлөт
 • Ашуудан ат алмаштырбайт
 • Байды кудай урарда — байталын сатып ат кылат, жакшыны кудай урарда — жакынын сатып жаткылат.
 • Басмайылдын батканын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын агайын билбей жат билет.
 • Басыгын бузган ат аксайт, алкымын бузган эр аксайт.
 • Бирөөнүн ат көтөргүс бөзү бар, бирөөнүн ат көтөргүс сөзү бар.
 • Бирөөнүн ат көтөргүс даңкы бар, миңге бергис баркы бар.
 • Бозмаштуу жерде бото өлбөйт, аңыздуу жерде ат өлбөйт.
 • Желеде кулун жетилсе, аргымак күлүк ат болот
 • Сокур атка котур ат үйүр
 • Тартып ичкен тай ашырат, аяп ичкен ат ашырат
 • Чапчаң ат арышын таштайт, баары бир күлүктөн ашпайт
 • Эр башына күн түшсө өтүк менен суу кечет, ат башына күн түшсө ооздук менен суу ичет
 • Эшек минген ат сурабайт, балык жеген эт сурабайт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *