Тууган жөнүндө

tuugan jonundo makaldar opt

Бул бетте тууган жөнүндө 70 макал бар.

 1. Ага — тууган кимде жок, сыйлашпаса жатча жок.
 2. Адам адамга дос, жолдош, бир тууган.
 3. Адамды шайтан азгырат, артык дөөлөт мас кылат, тумшугу таштай катаарда, тууган менен кас кылат.
 4. Азганды кууп, тозгонго жолукпа, тууган издеп, достон кетпе.
 5. Айы оңунан тууганга, ажайып кубаныч жолугат.
 6. Айы лдашың жакшы болсо, агайын — тууган не керек,алган жарың жакшы болсо, атың, тонуң не керек.
 7. Акылдуу элге тартат, акмак тууганына тартат.
 8. Аяшар тууган болбосо, акырын сүйлөп жатка жак.
 9. Күйүшөр тууган болбосо, күлө багып жатка жак.
 10. Алыстагы туугандан жакындагы коңшу артык.
 11. Алыш — бериш (келиш — кетиш) туугандыктын белгиси, уруш — кериш душмандыктын белгиси.
 12. Адашкан жыйып эл кылдым, айланып кетсин туугандан
 13. Аргымак тандап ат жыйдым, буудан болуп бербеди, азамат тандап дос жыйдым, тууган болуп бербеди.
 14. Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың.Агайынды жаман деп, тууганды кайдан табасың.
 15. Арык койдун терисин алты ашатса ий болбойт, атадан жаман тууганды ак кийизге салдырып көтөргөн менен бий болбойт.
 16. Атың жаман болсо айлаң кетет, алганың жаман болсо тууганың кетет.
 17. Бети бетиме тийген тууганыма баркым жок, эти этиме тийген катыныма баркым жок.
 18. Бир көргөн — билиш, эки көргөн — тааныш, үчүнчү көргөн — тууган.
 19. Бөкөндү минсе ат болбойт, тууган менен үч бөлүнсө жат болбойт.
 20. Дарак — тамыры менен, адам — тууганы менен.
 21. Тууган күйдуруп айтат, душман сүйгүзүп айтат.
 22. Достун жаны бир, туугандын малы бир.
 23. Душманды тууган дебе, тууганды душман дебе.
 24. Жакшы күндө — душман дос, жаман күндө —тууган досю
 25. Жаман туугандан жакшы коңшу артык.
 26. Жаман туугандан жакын кошуна артык.
 27. Жаман туугандын намысын талашам деп, жакшы душманың менен кас болбо.
 28. Ийри жыгач түз болот — тезге салып мордосо, душманына кор болот — өз тууганын кордосо.
 29. Калыс канда, кайын жок. Туура канда, тууган жок.
 30. Качканды айтпай кууганды айт, карадан төрө тууганды айт.
 31. Келип — кетиш туугандыктын белгиси, уруш — кериш — душмандыктын белгиси.
 32. Кепти сууга сал, мени тууган кылып ал.
 33. Күмүш ээр ак кабат, ат жоорутар болгон соң — күмүшүн алып отко жак, күйүшөр тууган болбосо — күлүмсүрөп жатка жак.
 34. Көтөрүп сууга салган жаман, көз салбаган тууган жаман.
 35. Медери жок туугандан, бек сүйлөшкөн жат жакшы.
 36. Өз тууганын кор көргөн, ашуу таппай белде өлөт, кечүү таппай сууда өлөт.
 37. Өз тууганын кордосо, душманына кор болот.
 38. Өткүр ок — душманга, өткүр сөз — тууганга.
 39. Пайдасыз тууган — чекеге чыккан чыйкан.
 40. Сөөк (тууган) кайрылат, дос айрылат.
 41. Суук сөз тууганга да жакпайт.
 42. Сыйлашпаган тууганың — сыр айтпаган душмандай.
 43. Тең туугандын жаманы болгуча, ак буудайдын сабагы бол.
 44. Тирүүдө сыйлашып, өлгөндө ыйлашпаган урук —тууган, дос —тамыр, куда — сөөктөрдөн оолак бол.
 45. Томугу толук буудайдын өз колунда болбосо, азабы артык туугандын.
 46. Тулпар сөөгүн оордобойт, тууган сөөгүн кордобойт.
 47. Тулпарга минген турчу эмес, тууганга жетпей тынчу эмес.
 48. Тулпарды минген турабы, тууганга жетпей тынабы.
 49. Тууган ай — туураган май.
 50. Тууган бар болсо көрө албайт, жок болсо асырай албайт.
 51. Тууган бир жакшылыкта, бир жамандыкта.
 52. Тууган жер алтын бешик (уя), туулган жерге тууңду тик, туулган жердин топурагы алтын, эли мазар.
 53. Тууган издеп, достон кетпе
 54. Тууган катары кучакташтырган — тил, душман катары бычакташтырган — тил.
 55. Тууган күйгузуп айтат, душман сүйгүзүп айтат.
 56. Тууган күйдүрүп айтат, душман күлдүрүп айтат.
 57. Тууган менен үч бөлүнсө жат болбойт.
 58. Тууган туугандын казанына аш салбайт.
 59. Тууганга душман болбо, душманга тууган болбо.
 60. Тууганга кара санаган, туура жалчыбайт,
 61. Туугандан өтөм десең, коон бак, душмандан өтөм десең аштык бак.
 62. Туугандын өзү таарынса да, боору таарынбайт.
 63. Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок.
 64. Туура сөз (кеп) — тууганга жакпайт, катуу айткан — катынга жакпайт.
 65. Туурамчыдан тууганың болсун.
 66. Туюнтпай мээнет жолукса тууганың сага кас болот, туш келип деөлөт жолукса душманың келип дос болот.
 67. Ыраактагы туугандан, жакындагы дос өйдө.
 68. Эзелден душман журтту тууган кылуу — бул эң бийик сыймык.
 69. Эне өлсө — төркүн жок, ата өлсө — тууган жок.
 70. Эшек баксаң ардактап тулпар болбойт, эли башка бул арам тууган болбойт.

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать − один =