ТҮЛКҮ МЕНЕН КАЗДАР

Т ү л к ү :
Каа, каа калың каз,
Кача албайсың, алың аз.
К а з д а р :
Ой, ой, куу түлкү,
Куулук кылбай оозуң бас.
Т ү л к ү :
Каа, каа калың каз,
Кармап жеймин кардым ач.
К а з д а р :
Ай, ай ач түлкү
Андай дебе балам жаш.
Т ү л к ү:
Май, май, майпаңдап,
Майпаңдабай бери бас!
К а з д а р :
Кой, кой шум түлкү,
Кичүү балам жылаңбаш.
Т ү л к ү :
Бой, бой бойтоңдоп,
Бойтоңдошуң эң ырас.
К а з д а р :
Эй, эй куу түлкү,
Эки балам жылаңбаш.
Т ү л к ү :
Укпаймын сөзүңдү,
Кармап жеймин, кана кач!
(каздар качышат, түлкү кубалайт, аңгыча күчүк чыга калат).
Ау, ау, ач түлкү,
Казды күчүк алдырбас.
Т ү л к ү :
Борс, борс борсулдак,
Кайдан чыктың корсулдап?
К ү ч ү к :
Шып, шып шыпылдак,
Шыпылдаган куу чунак.
Т ү л к ү :
Мага үрүүгө
Сенин башың жаш.
К ү ч ү к :
Ау, ау ач түлкү,
Баатыр болсоң кел кармаш.
(түлкү качат, күчүк кубалайт).
К а з д а р :
Ка, ка, ка, ка,
Нээти жаман ач түлкү,
Бизди жебей жегин таш,
Ка, ка, ка, ка,
Бизди жебей жегин таш.
(Түлкү качып кетет, күчүк каздарды кайтарып калат).
3/II 1945
Койсары

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 4 =