Сан катышкан

Бул бетте сандар катышкан макалдар чыгарылды.

san jonundo makal opt
 1. Адал өлсө бир казан эт, арам өлсө бир талпак.
 2. Адам болмок аста —аста, айбан болмок бир паста.
 3. Адам дүйнөдө бир жаралат.
 4. Адамдын көзү өлгөндө (бир чымчым) топуракка тоёт.
 5. Ажы болмок — кырк жылда, пенде болмок — бир күндө.
 6. Аз сүйлөсөң, элиңе жагасың, көп сүйлөсөң бир балээге каласың.
 7. Азамат (эр жигит) — бир сырдуу, миң кырдуу болот.
 8. Азамат (эр жигит) — бир сырдуу, миң кырдуу болот.
 9. Азамат (эр жигит) — бир сырдуу, миң кырдуу болот.
 10. Ак ит, кара ит — баары бир ит.
 11. Акмактын өмүрү — акылмандын бир күнүнө татыбайт.
 12. Акыл деген — алтын таажы, ар бир башка жарашпайт.
 13. Акылдуу бир жылдыгын ойлосо, акмак бир күңдүгүн ойлойт.
 14. Акылдуу бир сөздөн түшүнөт, акмакты түртмөйүнчө түшүнбөйт.
 15. Акылдуу миң азаптан кутулат, акылсыз бир азапка тутулат.
 16. Акылы жок көпкөн, бир ажалы көптөн.
 17. Ала карганы адал десе, бир чалымы бок татыйт.
 18. Алга бир карасаң, артка беш кара.
 19. Алдырган бир киши, уурусу миң киши.
 20. Алтай менен Култайга, жалчы жүрдүм бир тайга.
 21. Антар атка бир санат, учар кушка бир канат.
 22. Аппак карда көп жүрсөң, көзүң бир күн карыгат.
 23. Ар адамда бир кыял, ал кыялды ким тыяр.
 24. Ар бир башта миң кыял.
 25. Ар бир ит — өз короосунда кожо.
 26. Ар дарттын бир дабасы бар.
 27. Ар заманда бир чукулдай.
 28. Ар кимде бар бир кыял, ал кыялды ким тыяр?
 29. Арамдын түбү бир тамыр, адалдын түбү миң тамыр.
 30. Арамзанын куйругу бир (алты) тутам.
 31. Аргасыз кулдук эткендин ичинде кеги калат, аны бир күнү алат.
 32. Арстан эрдин башына, алтымыш мүшкүл бир келет.
 33. Ат башы менен эр башы, кайда калбайт бир башы.
 34. Ат бир мүдүрүлсө, үч мүдүрүлөт.
 35. Ат жаманы кор болот, куш жаманы бир чымчыкка зар болот.
 36. Ат сыноосу бир болот, эр сыноосу миң болот.
 37. Ачкалыкта алтындан, бир жутум жарма артык.ың арык болсо — бир чап, отунуң аз болсо—бир жак.
 38. Ачкалыкта алтындан, бир жутум жарма артык.
 39. Ачылган кабак жакшылык табат, бүркөлгөн кабак бир балээге калат.
 40. Аяш жолу бир башка, адаш жолу бир башка.
 41. Баатыр — бир октук, бай бир жуттук.
 42. Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт.
 43. Баатырдын атын алыстан ук, жанына барсаң бир киши.
 44. Бай мактанса бир жуттук, эр мактанса бир октук.
 45. Баласыз — бир азап, балалуу — миң азап.
 46. Балкачынын миң урганы — барсканчынын бир урганы.
 47. Баскандан эринген, бир кезекте жүгүрөөр.
 48. Бир бээнин эки эмчеги, бири кетсе, экинчисинин сүтү жок, бир төөнүн эки өркөчү, бири кетсе,экинчисинин күчү жок.
 49. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат.
 50. Бир айтканын эки айткан, төп айтпай сөзүн чеки айтат.
 51. Бир акмак атасы өлгөндө көбөт, бир акмак катын алганда көбөт.
 52. Бир акмак сууга таш ыргытса, жүз акылдуу ала албайт.
 53. Бир амал менен, эки алдай албайсың.
 54. Бир ата он баланы багаар, он бала бир атаны талаар.
 55. Бир ата отуз уулду багат, отуз уул бир атаны багалбайт
 56. Бир аял — аял, эки аял — базар, үч аял кошулса жарманке.
 57. Бир байдын журтун эки чычкан талашат.
 58. Бир барган жериңе миң жолу салам айт.
 59. Бир башта миң үмүт.
 60. Бир буту — көрдө, бир буту — жерде.
 61. Бир дарак бакча эмес, бир таш дубал эмес.
 62. Бир жолу калп айтсаң, ишенимден ажырайсың.
 63. Бир күнү тузун татсаң, кырк күнү таазим кыл.
 64. Бир күнү уруш болгон үйдөн, кырк күнү береке кетет.
 65. Бир көргөн — билиш, эки көргөн — тааныш, үч көргөн — алыш.
 66. Бир казан сүттү иритиш үчүн, бир тамчы айран жетиштүү.
 67. Бир казанда эки кочкордун башы кайнабайт.
 68. Бир карын майды бир кумалак чиритет.
 69. Бир катындын мекери — кырк эшекке жүк деген.
 70. Бир киши арык казса, миң киши суу ичет.
 71. Бир күндө эки шашкени көрбөйсүң, бир жылда эки жазды көрбөйсүң.
 72. Бир койлууга миң койлуунун иши түшөт.
 73. Бир конгон конок кут, эки конгон конок жут, үч конгон конок курут.
 74. Бир ок менен эки коён атам дебе.
 75. Бир карын сары майды бир кумалак чиритет.
 76. Бир сүйлө, эки ук.
 77. Бир тамчы таш жарат, бир сөз баш жарат.
 78. Бир уядан — бир сасык.
 79. Бир чыбык менен миң кой айдалат.
 80. Бир эрден чыккан жакшыраак, эки эрден чыккан как шыйрак, үч эрден чыккан катындан жолдо турган жоор инек жакшыраак.
 81. Бир кишинин арыгы, миң кишиге суу берет.
 82. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт, бирөөнүн көрүнө бирөө кирбейт.
 83. Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт.
 84. Бир чайнасаң — май чайна, былчылдасын оозуңда.
 85. Бөдөнө бөлтөйүп, кыргый кымпыйып, тоодак томпоюп мындай жаткыла, эки сартка бир тартар, бир саны бизге артар.
 86. Бөрү карыса да, бир койлук алы бар.
 87. Бою бир карыш сакалы миң карыш.
 88. Дарак бир жерде көгөрөт.
 89. Дүнүйө — бир тыйындан куралат.
 90. Дос, жолдош — бир жылдык, куда —сөөк — миң жылдык.
 91. Достун көңүлү бир тартым насыбайдан калат.
 92. Душмандан бир сактан, жаман достон миң сактан.
 93. Жакшы атка — бир камчы, жаман атка — миң камчы.
 94. Жакшы аял бир айыл элди агартат, жаман аял өз башын эптеп агартат.
 95. Жакшы деген бир атты кууса жетпейт, жаман деген бир атты жууса кетпейт.
 96. Жакшыга бир сөз, жаманга миң сөз.
 97. Жаман — эки аяк аш ичсе, бир аягы башына жүк болот.
 98. Жаман болсоң — бир кишисиң, жакшы болсоң — миң кишисиң
 99. Жаман койчу жайытын бир күндө түгөтөт.
 100. Жан эки чыкпайт, бир чыгат.
 101. Жараткандын бир күнү бар—жарым айга бергисиз, бир түнү бар — жатса уйку келгисиз.
 102. Жардынын бир тойгону — байыганга барабар.
 103. Жетесиз жети уулуң болгончо, эстүү бир кызың болсун.
 104. Жети өлчөп бир кес.
 105. Жети атасын билбеген уул — кул, жети энесин билбеген кыз — күң.
 106. Жети баштуу ажыдаардан коркпо, эки жүздүү адамдан корк.
 107. Жети кишинин бири кыдыр.
 108. Жети күндүк жаандан желип өткөн суу артык.
 109. Жети күндүн бири өлүм.
 110. Жетимиштеги чалдын көңүлү калса да, жетидеги баланын көңүлү калбасын.
 111. Жеткен — жети муштайт, жетпеген — бир муштайт.
 112. Жигит бир сырдуу, кырк (төрт, сегиз) кырдуу болот.
 113. Жигитке бир сыр, жети кыр керек.
 114. Жүз дос — аз, бир кас — көп.
 115. Жүз жолу айткандан бир жолу көргөн жакшы.
 116. Жүз сөздү бир сөз токтотот.
 117. Жүз сом күткөнчө, жүз жолдош күтөйүн.
 118. Жүз, жүзгө жеткенде кудайдан күдөрүңдү үз.
 119. Жүзгө жет, мүдөөм кет.
 120. Жүзгө чейинди «жасоол» дейт, миңге чейинди «кол» дейт, миңден ашыгын «кошуун» дейт.
 121. Жүздөн — бирди, миңден — онду танда.
 122. Жүздөн бирөө — чечен, миңден бирөө — көсөм.
 123. Жүздөн күлүк, миңден тулпар.
 124. Жылкычынын бир көргөнүн хан көрбөйт, бир көргөнүн ит көрбөйт.
 125. «Көрдүм» деген көп сөз, «көрбөдүм» деген бир сөз.
 126. Калпычынын куйругу бир тутам.
 127. Камчы болсоң төрт кырдуу бол, жигит болсоң, бир сырдуу бол.
 128. Кандын да бир татым тузу кемиптир.
 129. Кара атан өлсө союлар, кан ата өлсө коюлар, он эки айда бир келген кар сонор кайдан табылар.
 130. Карга да эки чокуп, бир карайт.
 131. Карганы алты жылы борго байласа, бир чалымы — жин (же бок) татыйт.
 132. Катын алсаң отун ал, бир кучагын ашык ал.
 133. Кембагал байдан кем эмес, бир айыбы малы жок.
 134. Көп акмактын агасы болгончо, бир акылмандын иниси бол.
 135. Коёндун териси бир жыл чарыкка чыдаптыр
 136. Конок бир күн консо — кут, эки күн консо — жут.
 137. Коркконго бир ок да көп, баатырга жүз ок да аз.
 138. Кулалыдай салпактап миң жыл өмүр сүргөнчө, барчындай асманда чалкып, бир жыл өмүр сүр.
 139. Кырк киши — бир жакта, кыңыр киши — бир жакта.
 140. Кырманды кырк таптаган аз.
 141. Мейманга аш кой, эки колун бош кой.
 142. Миң бирге чыккан торгоймун, өз жанымды коргоймун.
 143. Миң жылдыздын бир айча жарыгы жок.
 144. Миң кайгы бир карыздан куткарбайт.
 145. Миң калп бир чынга татыбайт.
 146. Миң каракчы бир жылаңачты тоной албаптыр.
 147. Миң кишинин атын билгенче, бир кишинин сырын бил.
 148. Миң күнү кыйналсаң, бир күнү унутаарсың.
 149. Миң күнкү бейиштен бир күнкү бакырчылык артык.
 150. Миң койду бир серке башкарат.
 151. Миң койлууга карышкыр тийсе, бир койлуу бычак алып чуркаптыр.
 152. Миң кошчуга бир башчы.
 153. Миң ооз сөз бир болсо, бир ооз сөз тек турат
 154. Миң сомдук камчыдан, бир сомдук пайда жок.
 155. Миң чеченди бир дөөрүк жеңиптир.
 156. Миңди айдаган да бирди минет, бирди айдаган да бирди минет.
 157. Миңден тандап бирди сүй, сүйгөнүң үчүн отко күй.
 158. Миңин айтпай, бирин айт, чөп санабай, гүлүн айт.
 159. Миң жылдык караңгылыктан бир күндүк жарыкчылык.
 160. Миң карганы бир таш учурат.
 161. Он күндүк ашың болгончо, бир күндүк эшиң (ишиң же дос) болсун.
 162. Он түгөттөн — бир табышкер артык.
 163. Он эки пайгамбардан бир кудай улуу.
 164. Он эки пайгамбардан, бир кудай өтүптүр.
 165. Он экинин бири жок, уй байларга жиби жок.
 166. Ооз—бирөө, кулак экөө, бир сүйлөсөң, он тыңша.
 167. Ооз—бирөө, кулак экөө, бир сүйлөсөң, он тыңша.
 168. Орозойдун он тамыры бир келиптир.
 169. Орозойдун баласы отузга чыкканча жаш/
 170. Отуз жыл ийилип өскөн тал бир жылда түзөлбөйт.
 171. Отуз өлчөп бир кес, он жолу ченеп бир жолу кес.
 172. Отуз күндүк орозонун, уч күндүк айты бар.
 173. Отуз тиштен чыккан сөз отуз уруу элге тараар.
 174. Отуз уулум болгуча, осурак чалым болсочу.
 175. Отузунда ок ата албаган, кыркында кылыч чаппас.
 176. Өлсөк, бир чуңкурда, тирүү болсок, бир дөбөдө.
 177. Өспөс элдин балдары, бир —бирине кас болот, өсөөр элдин балдары, бир — бирине дос болот.
 178. Паракорлор кызыгат бир токочтук тыйынга.
 179. Саап ичсең — миң күндүк, союп жесең — бир күндүк.
 180. Сөз бирөө, кулак экөө.
 181. Сөздүн башы бир бычак, аягы бир кучак.
 182. Сөздүн сөздөй баркы бар, отуз эки наркы бар.
 183. Соко бир кишини багат, соода миң кишини багат.
 184. Теңирим бир жааса, терегим эки жаайт.
 185. Темирдин бир башы ысык, бир башы суук.
 186. Төрт өлчөп бир кес, ток этээр сөздү бир айт.
 187. Тулпардын бир туягы кем.
 188. Тулпардын үйүрү бир болсо да оттоосу башка.
 189. Тууган бир жакшылыкта, бир жамандыкта.
 190. Улугуң сокур болсо, бир көзүндү жум.
 191. Улугуң сокур болсо, бир көзүндү жум.
 192. Уурунун бир бети кара, айгактын эки бети кара.
 193. Үйдү кырк эркек толтуралбайт, бир аял толтурат.
 194. Үйдө бир душманың болгуча, тышта миң душманың болсун.
 195. Чакырылбаган бир конок үчүн — жок.
 196. Чычкандай жүз жыл жашаганча, жолборстой бир жыл жашаган артык.
 197. Эбин тапкан — эки ичет, эңсеси каткан — бир ичет.
 198. Эки бакыр — бир тукур.
 199. Эки бай куда болсо — жорго алышат, эки кедей куда болсо — дорбо алышат.
 200. Эки аял — базар, үч аял — жарманке.
 201. Эки аяктуудан бажа таттуу, төрт аяктуудан бото таттуу.
 202. Эки аяктуу адам түгүл, төрт аяктуу мал аксайт.
 203. Эки ат минген кеч калбайт, элдүү түлкү ач болбойт.
 204. Эки арамза дос болбойт.
 205. Эки бээлүү — эл сактайт, жалгыз бээлүү — жан сактайт.
 206. Эки дөө кагылышса, орто жерде кара чымын кырылат.
 207. Эки доо бир келсе амалыңдын кеткени,эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени.
 208. Эки жагыңа байкап иш кыл, жылкыңа карап ышкыр.
 209. Эки жакшы баш кошсо — ырыс, бир жаман менен бир жакшы баш кошсо — дурус, эки жаман баш кошсо — күн сайын уруш.
 210. Эки жакшы бир жайлоого чыкса — кудалашып түшөт, эки жаман бир жайлоого чыкса — кубалашып түшөт.
 211. Эки жакшы кас болбойт, эки жаман дос болбойт.
 212. Эки жаман таарынышса — амандашпайт, ‘ки жакшы таарынышса — жамандашпайт.
 213. Эки жарты бир бүтүн — эптүү кыздын калыңы, сексен жылкы, сегиз төө — септүү кыздын калыңы.
 214. Эки жинди бир кетти — эсен барып, соо келсин.
 215. Эки жүздүү эл бузат.
 216. Эки өчтүүнү бир күчтүү кошуптур.
 217. Эки катын алганча, эки каптал чай керек, эки семиз бээ керек.
 218. Эки күнгө ээси бербейт, бир күнгө өгүз өлбөйт.
 219. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт.
 220. Эки кылыч бир кынга сыйбайт.
 221. Эки молдо — бир киши, бир молдо — жарты киши.
 222. Эки текем бир букача жок бекен.
 223. Эки тизгин, бир чылбыр, эл башкарган жигитте.
 224. Эки тоо кошулбайт, эки киши көрүшөт.
 225. Эки уйлуунун үйү — айран, эки аялдуунун үйү — ойрон.
 226. Эки чанач, бир козу — эр жигиттин жолдошу.
 227. Эки эрдин достугу, бир белден ашырат, эки элдин достугу, миң белден ашырат.
 228. Экөө келжиресе, үчүнчүсү болбо.
 229. Экөөнө бирөө бата албайт.
 230. Эки көздүн бири жоо чыккан заман.
 231. Эки коёнду кууган бирин да кармай албайт.
 232. Эки ооз бириксе, жалгыз ооз тим турат.
 233. Эчки эгизди тууйт, ит сегизди тууйт, жолборс бирди тууйт, бир жолборс миң иттин жолун бууйт.
 234. Эшеги — бир теңге, токуму — миң теңге.
 235. Ээси эки кылам десе, эгем бир кылат.
 236. Адамга эки нерсе тирек деги, бири тил, бири дилиң жүрөктөгү.
 237. Адамдын көркү — бөз, көңүлү — эки ооз сөз.
 238. Айлың ала болсо, эки атың шала.
 239. Эки уулдуу кишинин өлөөр — өлбөс жаны бар.
 240. Алтыга алып, бешке сат, атың болсун соодагер.
 241. Алтымыш күн атан болуп жүргөнчө, алты күн буура болуп зиркилде.
 242. Алты ай таптасаң да, карганын иши карга.
 243. Асыл жигит — алты кырдуу, он эки сырдуу.
 244. Ат айланып казыгын табат, жөө калсаң, эки өңүрүң саныңды чабат.
 245. Ачарчылыкта туулган баланын эки көзү ашта,
 246. Аштык көп болуп, эки жыл ичпейт.
 247. Бактылууга эки дос келет, бактысызга эки ууру келет.
 248. Балалык кишиге эки келет, бири жашында бири карыганда.
 249. Бир амал менен, эки алдай албайсың.
 250. Бир ата он баланы багаар, он бала бир атаны талаар.
 251. Адамды билиш үчүн аны менен бирге үч пуд туз жеш керек.
 252. Акыл үч жолу кемийт: капалуу болгондо, уктабай жүргөндө, курсак ачканда.
 253. Акыл үч жолу толот: шат болгондо, уктагандан кийин, курсак тойгондо.
 254. Ат баспайм деген жерин — үч басат, эр көрбөйм деген жерин — үч көрөт.
 255. Жетимчиликти көп көргөн, үч чакыртпай «ии» дебес.
 256. Бай жарды болсо, үч жылы байлыгын коё бербейт, жарды бай болсо, үч жылы жардылыгын коё бербейт.
 257. Төрт уулдуу кишинин, төрт өрөөндө малы бар.
 258. Жоомарт менен калыстын төрт аягы кыбыла.
 259. Жоргодон жорго чыкса төрт аягы тыбырайт, чеченден чечен чыкса оозу — мурду кыбырайт.
 260. Күлүктөн күлүк чыкса — төрт аягы тыбырайт.
 261. Төрт аяктуу мал да мүдүрүлөт.
 262. Эсиң болсо эчки бак, эчки тууйт төрт улак, эч оокатың болбосо, эгин айдап, жериң чап.
 263. Адамды акылга бай кылган — эмгек, төрт түлүктү шай кылган эмгек.
 264. Азаматтын жакшысы он бешке келсе — кичүүлүк жок, жүзгө келсе — карылык жок.
 265. Ай он бешинде кайда бараар дейсиң?
 266. Айдаганы беш эчки—ышкырыгы таш жарат.
 267. Айдын он беши жарык, он беши караңгы.
 268. Аларманга алтоо аз, берерманга бешөө көп.
 269. Алга бир карасаң, артка беш кара.
 270. Алтыга сатып, бешке алган соодагердин адаты.
 271. Ана катын мас болсо, беш көкүл менен урушат.
 272. Бешимде туруп кеп айтсаң, беш күнгө чейин оолугат.
 273. Берерге бешөө чыкпаса, аларга алтоо чыгат.
 274. Беш кол оозго батпайт.
 275. Беш кол тең эмес.
 276. Беш тогоол өтпөй бел чечпейт.
 277. Бешик баласы беш түлөйт.
 278. Жакшы адам он бешинде жашмын дебейт, жүзгө чыкса карыдым дебейт.
 279. Жаман катын белгиси, жапкан наны карала. Беш эчкиси тууса эле, бел кырчоодон сарала.
 280. Жаманга эш тарткыча, камчы менен беш тарт.
 281. Коркконго кош көрүнөт, кошогу менен беш көрүнөт.
 282. Мытандан жасалган буламык — ичейин деген ашым эмес, токсон беш — сени көрөйүн деген жашым эмес.
 283. Нысапсызга кашык салса беш ууртайт.
 284. Азамат эрге алтымыш өнөр аздык кылат.
 285. Алкың бузулбаса, аяктагы аш алты кишини тойгузат.
 286. Алсыздын тили алты кулач.
 287. Алты жашар бала атка минсе, алтымыштагы чал салам берет.
 288. Алты өлөңүм бек болсо, атым туйлап не кылат.
 289. Алты күн ачка калсаң да атаңды сыйла!
 290. Алты саны аманда, жер караган оңоорбу!
 291. Алты уулдуу кишинин, алты өрүштө малы бар. Төрт уулдуу кишинин, төрт өрөөндө малы бар. Эки уулдуу кишинин өлөөр — өлбөс жаны бар.
 292. Алтымыш менен жетимиш абышканын курагы.
 293. Алтымышта атаңдын, алдап соолап күчүн ал.
 294. Айгакка — алты таяк.
 295. Жардынын жети каңшаары бар.
 296. Жер кулагы жети кат.
 297. Жеримде жээрде сакал бий элем, эми жети сакал кул болдум.
 298. Жеринен ажыраган жети жыл ыйлайт, элинен ажыраган өлгөнчө ыйлайт.
 299. Жетеси жокко жети күн айт.
 300. Жээн келгенче, жети бөрү келсин.
 301. Жээриңе келгенде жети кабат бөрү элең, жебесиңе келгенде жин окуган молдо элең.
 302. Кыз жети жашка келгенде энесин жергеге кошот.
 303. Кызың жаман болсо, жети атаңа жетээр, «аттигиниң ай» деп өмүрүң өтөөр.
 304. Сопусунган молдонун үйүнөн жети камандын башы чыгыптыр.
 305. Уй сойсоң үч күн үйүңө жолобо, жылкы сойсоң, жети күн үйүңөн чыкпа.
 306. Жардынын жети каңшаары бар.
 307. Аскар — аскар тоо — аягы келип чап болот, атадан сегиз болсо да — сыйлашпаса жат болот.
 308. Секет үчүн сегиз сөм ыйгарганың — молдонун кызын септүү кылганың.
 309. Билгениң бир тогуз, билбегениң токсон тогуз.
 310. Жерге чачылган кык, тогуз жылы пайдасын тийгизет.
 311. Кан тартуусу — тогуз.
 312. Соёрун сойдук, тогуз катын ким артат?
 313. Тогуз кабат торкодон токтучагымдын териси артык.
 314. Тогуз кабат торкодон токтучагымдын териси артык.
 315. Билгениң бир то
 316. гуз, билбегениң токсон тогуз.
 317. Ата — эне берген тарбиядан турмуш өзү берген тарбия он эсе артык.
san jonundo makaldar 2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × 1 =