Макал

 • Тааныбасты сыйлабас
 • Таз кыздын көңүлү болбосо да, таза кыздын көңүлү
 • Таз таранганча – той таркаптыр
 • Такыры жок жер болбойт, жакыры жок эл болбойт
 • Тамаксоонун табагы толбойт, топуктуунун жаманы болбойт
 • Тамакты таттуу кылган – туз, алысты жакын кылган – кыз
 • Тамашага – тамаша, каяшага – каяша
 • Тандаган тазга жолугат
 • Тапкан сүйүнөт, тааныган алат
 • Таппасаң сыйпалап кал
 • Тар жерде аш жегиче, кең жерде муш же
 • Тарс эткендин баары тамаша, карс эткендин баары күлкү
 • Тартып ичкен тай ашырат, аяп ичкен ат ашырат
 • Таш менен урганды аш менен ур
 • Таш түш, таалайыңан көр
 • Таш түшкөн жеринде оор
 • Тегинен эмес, кебинен
 • Текин болсо, туз жутам
 • Темене берип, төө алат
 • Темирди кызуусунда сок
 • Тең – теңи менен, тезек – кабы менен
 • Тең жегенди Теңирим сүйүптүр
 • Теңирим бир жааса, терегим эки жаайт
 • Теңчилик жоголду, темингендер оңолду
 • Теректей бой бергиче, теменедей акыл бер
 • Тиги дүйнөнүн бейишинен, бул дүйнөнүн кейиши артык
 • Тизелеп жашаганча, тик туруп өлгөн жакшы
 • Тилден бал да тамат, уу да тамат
 • Тилиң тишиңе күбө
 • Тилиңе – тибиртке
 • Тиш өтпөгөнгө, тил өтөт
 • Тиши чыккан балага, чайнап берген аш болбойт
 • Тишиң барда таш чайна
 • Тойго барсаң тоюп бар, ашка барсаң ачка бар
 • Ток бала ач балага карабайт
 • Токмогу күчтүү.
 • Тил-журоктун ачкычы болсо, кийиз казык жерге кирет
 • Токой тоонун көркү, эр элдин көркү
 • Токол уйду чапсаң, мүйүздүүгө доо кетет
 • Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол
 • Тондууга тондуудай, тону жокко тону жоктой суук
 • Төгүлгөн аяк кайра толбойт
 • Төө көрдүңбү? – жок, бээ көрдүңбү? – жок
 • Төө кыядан өткөн сөң, “оо” – дегениң курусун
 • Төрдө орун болсо, улагага отурба
 • Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт
 • Тумшугу байланган ит көчүгү менен үрөт
 • Тууган издеп, достон кетпе
 • Туулган жердин топурагы алтын, эли мазар
 • Туулганына сүйүнбөй, тураарына сүйүн
 • Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок
 • Туура сөз кылычтан өткүр
 • Туягы бүтүн тулпар жок, канаты бүтүн шумкар жок
 • Түйшүгү жок жан болбойт
 • Түтүнү бөлөктүн түйшүгү бөлөк

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + семнадцать =