Кыш жонундо

kysch jonundo makal opt

Бул бетте кыш жонундо макалдар чыгарылды.

 1. Кыш азыгын жайда камда.
 2. Айдагың келсе эгин, күздүн камын жазында жегин, жаздын камын кышында жегин.
 3. Ач өлтүрбө, ток өлтүр, кыш өлтүрбө, жаз өлтүр.
 4. Аштык айда жазында, айдабасаң жазында, ачка өлөрсүң кышында.
 5. Какаары болбой, кыш болбойт, катыны болбой, эр болбойт.
 6. Жаз жардыныкы, кыш алдуунуку.
 7. Жазганбаган кыздан түңүл, жаздай болгон кыштан түңүл.
 8. Жазгы жамгырга ишенбе, кышкы күнгө ишенбе.
 9. Жазда жамынчагыңды таштаба, кышта өзүң билесиң.
 10. Жазда жаныңды айдабай, кышта казаның кайнабайт.
 11. Жазда кылган мээнетти, кышта көрөт дөөлөттү.
 12. Жазда магдырасаң, күздө жалдырайсың, кышта дабдырайсың.
 13. Жазда малды айдап бак, кышта малды байкап бак.
 14. Жазда кыл мээнетти, кышта көр дөөлөттү.
 15. Жаздын тонун кыш кийсе, тоңуп калат азамат.
 16. Жаздын уйкусу (түйшүгү) — кышка кам.
 17. Жазында ырдап жүрбөсөң, кышында жыргап жүрөсүң.
 18. Жай — бейиштин белгиси, кыш — тозоктун белгиси.
 19. Жай кийгенин кыш кийген жарды кайдан байысын.
 20. Жайкы жамгырга, кышкы күнгө ишенбе.
 21. Жайында баспаган, кышында чуркайт.
 22. Жайында иштебей жаткан катын, кышында колун отко кактаган.
 23. Калыпсыз кыш болбойт, ойлонбосо иш болбойт.
 24. Катуу кыштан калган мал олжо, катуу оорудан калган жан олжо.
 25. Күзүндө чыгынбаган, кышында жылынбайт.
 26. Кыш азыгын жайда камда.
 27. Кыш арабаңды дайында (шайла), жай чанаңды дайында (шайла).
 28. Кыш деген айттырбай келет.
 29. Кыш кырга конбо, жаз сайга конбо.
 30. Кышкы суукта куу сакта, жазгы чөлдө суу сакта.
 31. Кышта көрсөң камылга, келерки күздө табылга.
 32. Кыштын камын жайда көр, жайдын камын кышта көр.
 33. Кышын кышына кынаштырган, ташын ташына кынаштырат.
 34. Кышында арабаңды дайында, жайында чанаңды дайында.
 35. Үйдүн жакшы жаманы кыш түшкөндө билинет.
 36. Үйдүн ысык — суугун кыш түшкөндө билерсиң, кишинин жакшы — жаманын иш түшкөндө билерсиң.
 37. Эгер адамзат жай менен кыш, ысык менен суук, ачуу менен таттууну көрбөсө, бул чиркин бир катырган сүрөт эмеспи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × один =