Адеп, уят, абийир жонундо

Бул бетте адеп, уят, абийир жонундо 80 макал чыгарылды.

adep jonundo makal opt 2
 1. Адам көркү — адеп.
 2. Адамдын көркү — адилеттүүлүктө, жигиттин көркү — адептүүлүктө.
 3. Адеби жок жигит — жүгөнү жок атка окшош.
 4. Адеби жок жигит жүгөнү жок атка окшош,
 5. Адеби жок аял кабанаак итке окшош.
 6. Адеби жоктун аты —жөнүн сураба.
 7. Адеби жоктун, уяты жок.
 8. Адепсиз бала — таманга жабышкан чыла.
 9. Адепсизден алыс кач.
 10. Адепсизден да адептүүлүктү үйрөн.
 11. Адептүү — алкыш алат, адепсиз — каргыш алат.
 12. Адептүү бала — абийир, адепсиз бала — жабыр.
 13. Адептүү жигит азаптан алыс болот.
 14. Адептүү киши — азаптан алыс.
 15. Адептүүлүк— адамдын көркү.
 16. Ата кебин эшиткен уул адеп тутат.
 17. Уулуңду адепке сөз менен эмес, өрнөк менен (өрнөктүү иш менен) үйрөт.
 18. Ынанымы жоктун адеби жок.
 19. Адамдын башкы милдети — ыймандуулук.
 20. Картаңдан ыйман кетсе, жаштардан уят кетет.
 21. Катының жаман болсо мейманың кетер, уулуң жаман болсо ыйманың кетер.
 22. Молдо менен жүрсөң ыйманың озор, араба менен жүрсөң, ыйманың тозор.
 23. Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок.
 24. Ыйман турар токтуктан, ыйман качар жоктуктан.
 25. Ыймандуу уул болбосо, баланын баласына кор экен.
 26. Ыйманы бар боз бала күйүп турган чырактай, ыйманы жок боз бала, жакын да болсо ыраактай.
 27. Ырайына жараша ыйманы.
 28. Эрден ыйман качып кутулбайт.
 29. Ак ниет болсоң — жетерсиң муратка, арамдык кылсаң — каларсың уятка.
 30. Бай малын жейт, кедей жанын жейт, уятсыз арын жейт.
 31. Байлык — мурат эмес, жоктук — уят эмес.
 32. Бар барын жейт, уятсыз арын жейт.
 33. Бардын малын чачам, жоктун уятын ачам.
 34. Билбеген — уят эмес, билгиси келбеген — уят.
 35. Бирди жеп уятың чыкканча, миңди жеп атың чыксын.
 36. Жакшы менен жүрсөң — жетесиң муратка, жаман менен жүрсөң — каласың уятка.
 37. Жакшынын жаты болбойт, жамандын уяты болбойт.
 38. Жардылык уят эмес, байлык мурас эмес.
 39. Кайнене айбаттуу болсо, келини уяттуу болот.
 40. Калк кадырына жетүү кымбат, урмат — сыйдан ажыроо — уят.
 41. Камчы кайраттуу болсо, катын уяттуу болот.
 42. Кандын өлүмү — эли терс караганы, алптын өлүмү — эл алдында уятка калганы.
 43. Карыганда — көздүн кубаты кетсе, мас болгондо — сөздүн уяты кетет.
 44. Кыз уяты — тартуу, ат уяты — сатуу,
 45. Мыйзамды аткарсаң жетээрсиң муратка, болбосо каларсың уятка.
 46. Осурактын уяты жок, аз гана бетке чиркөөсү бар.
 47. Өзүнүн уяты жоктун, сөзүнүн туруму жок.
 48. Саламсыз кирген уят, жоопсуз чыккан уят.
 49. Сураган уят эмес, уурдаган уят.
 50. Улуу сөздө уят жок.
 51. Уулдан уят кетсе, келинден келбет кетет.
 52. Уулду төрөйт — уятын кошо төрөбөйт, кызды төрөйт — кыялын кошо төрөбөйт.
 53. Уясы жок күкүк болот, уяты жок түксүз болот.
 54. Уят — өлүмдөн катуу.
 55. Уят — уяттуу үчүн.
 56. Уят өзүнчө бир уруу журт.
 57. Уят өлүмдөн катуу экени кийин билинет, бирок анда кеч болуп калат.
 58. Уят өлүмдөн күчтүү.
 59. Уятсыз дыйкан — жерсирээк, уятсыз катын — эрсирээк.
 60. Уятсыз жигит— жүгөнү жок атка окшош.
 61. Уятсыз уул — урматсыз жээн болор.
 62. Уяты жоктун бети калың.
 63. Уяты жоктун колуна кашык тийсе, беш ууртайт.
 64. Эркек үндүү аялдын уяты жок, катын үндүү эркектин кубаты жок.
 65. Акмакты сыйласаң, абийириңди төгөт.
 66. Алганың жаман болгон соң, абийириң кайдан жабылат.
 67. Абийири мүлдө төгүлсө, эл караган оңоорбу!
 68. Арактын кулу болгонуң, абийириңден куру болгонуң.
 69. Ата сыйлаган абийир табат.
 70. Атаны сыйлаган абийир табат, энени сыйлаган элге жагат.
 71. Аттан айрылсаң да, абийирден айрылба.
 72. Бир ооз сөз абийир каралайт, бир ооз сөз жүрөк жаралайт.
 73. Калп айтпай абийир ачылбайт, кысталбай малың чачылбайт.
 74. Кудай малыңды алса да, абийириңди албасын.
 75. Өз абийирин сактабаган, өзгө абийирин сактабайт.
 76. Өзүн сактай билген, абийирин барктай билет
 77. Өлүм — бардын малын чачат, жоктун абийирин ачат.
 78. Уулуң чоңойсо, абийирдүү менен айылдаш бол, кызың чоңойсо, өнөрлүү менен айылдаш бол.
 79. Эки доочу бир келсе — абийириңдин кеткени.
 80. Адал иш абийир таптырат, арам иш азабын тарттырат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 18 =