ЖОМОК, АҢГЕМЕ, ТАБЫШМАКТАР

Бир хандын кызын дагы бир хандын уулу алмак болот. Анан отуз күнү той
берет. Дүнүйө-тамашанын баарын жасайт. Эр да сайыштырат, төө да чечтирет.
Анан өргөсүн көтөрүп, тойду таратып жөнөтө турган болот кызды. Ошондо
кыздын атасы оолугуп кетип мындай деген табышмак айтат:
— Он ит, жыйырма карышкыр, отуз жолборс, кырк аюу, элүү өгүз,
алтымыш аркандаган ат, жетимиш үч буттаган ат, сексен жумуртка, токсон
торгой. Ушул табышмакты тапсаңар кызымды алгыла, таппасаңар бербейм, —
дейт.
Бул табышмакты эч ким таба албай, сегиз ат коштоп киши алдырат. Келген
киши мындай деп чечкен экен:
— Он — ит: он жаштагы бала, итче ыркырашып турбайбы. 20 —
карышкыр: карышкырдай тытышып, жулкушуп турбайбы. 30 — жолборс:
отузунда жолборстой эле алдуу-күчтүү болот да. 40 — аюу: кыркында кандай
болбосун бастап калат го киши. 50 — өгүз: элүүсүндө өгүздөй жоош тартып,
муңайып калат да. 60 — арканданган ат: алтымышка чыкканда аттай болуп
калат да. 70 — үч буттаган ат: үч буттаган дегени, үч буттап тушап койгон
аттай болалбай каласың дегени. 80 — жумуртка дегени: 80 деги кезде
жумурткадай чайкалып калбайбы. 90 — торгой дегени — торгойдой эле
сайрап калбайбы.
Ошентип кызын берген экен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать + 16 =