ЖАМАН КӨЗ

Илгери
Ырым болгон кыргызда
Балдарын
Жаман көзгө көргөзбөс.
Өткөн экен бир кезде,
Кыргыздан
Туякбай деген жаман көз.
Туякбайды биздин эл,
Жан алгычтай жек көргөн.
Жек көрүүнүн себеби,
Анын
Караганы мүрт өлгөн.
Эркелетип жаман көз,
Карап койсо бала өлгөн,
«Жакшы экен – деп, – жаныбар» –
Тиктеп койсо жаман көз,
Нечен күлүк ат өлгөн.
Көрүнө калса карааны:
«Туякбай келе жатат» – деп,
Балдарын бекем жашырган.
Көзү тийип калбасын.
Өндүү-түстүү эле деп,
Келиндерин качырган.
Ал эмес бир топ дубалчы,
Дубалын жаңы бүткөрүп,
Анын сонун көркүнө –
Нечен-нечен күч кетип.
Көңүл тоюп ишине,
Карап турса байкоосуз
Туякбай өтүп баратып;
«Жакшы экен го» – деп койсо,
Дубалы
Кулап кеткен күр этип.
Ошондуктан Туякбай,
Тура калып таң заардан,
Төрт саат көзүн ирмебей,
Кара ташты караган.
Ташка күчүн кетирип,
Чоочун катын-баладан,
Эми туура болор деп,
Атка минип калк ичин –
Анан,
Аралоого жараган.
13/XI 1948
Чолпон-Ата

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 + семнадцать =