Табышмак

«Бир, эки, үч, төрт, беш, алты, жети, сегиз, тогуз дейм. Тогуз күнү тогуз чанач
жуурат, 9 кой союп берейин, тапсаң ал сеники, таппасаң меники» дейт өзүнүн
жалчысынын аялына кызыккан бай. Табышмакты аялына жана элге айтат.
Кээ бири 1 деген — бит, 2 деген — эмгек, 3 деген — үшкү, 4 деген — төлгө, 5
деген — белги, 6 деген — аркар, 7 деген — жээрен, 8 деген — серке, 9 деген —
торко дешет. Карыялар муну аялына айтат. Байга айтам деген экөө талашып
жатканда, конок келип калат. Конок «мен айтам» дейт. Эртеси азанда бай
жандырмагын угууга келди.
Конок:
— Бир деймин — «бир кудаанын аты» деймин. Эки деймин — эки киши бир
төшөктө жатса тоңбос деймин. Үч деймин — үч буттаган ат эки жакка кетпес
деймин. Төрт деймин — төрөлүү жигит журтунан азбас деймин. Беш деймин
— кайберен… эки жакка кетпес деймин. Алты деймин — алты атанга жүк
артсам
муңбасмын деймин. Жети деймин — жетисинен тогобой жесе билбес деймин.
Сегиз деймин — күндө семиз ат минсем эрикпесмин деймин. Тогуз деймин —
тогуз күнү тогуз чанач жуурат ичип, 9 кара кой союп жеп тапкан
табышмагымдыр деймин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 + пять =