Табышмак

Сапар шаанын (хандын) элине айткан
7 табышмагын кызы Анвар шаа тапкан экен.
Дүйнөдө ким күчтүү?
Дүйнөдө учкул кайсы?
Баатыр деген эмне?
Коркок деген эмне?
Жакшы деген эмне?
Жаман деген эмне?
Жаманга даба кайсы?
— Эл күчтүү, элди-журтту баш ийдирип
турган падыша күчтүү.
Ой, санаа учкул.
Баатыр — жүрөктүү тайманбас адам.
Баатыр болмөк жүрөктөн,
Балбан болмок билектен.
Эки көзү бар — сокур, кулагы бар — дүлөй,
Тили бар — дудук, элге пайдасыз адам — коркок.
Даанышмандын булагынан суу ичкен,
Эл үчүн камкордук көргөн адам.
Өз башын көккө ыргытып мактанган,
көйрөң, элди эмес өз жанын жакшы бакбаган адам.
Жаманды алдап катарга кошуу, окутуу, тарбиялоо
Ошондой болсо да эл оозунда
«жаманга даба жок» дейт.
Анвар шаага агасы Алхактын айткан табышмагы:
Он сегиз миң ааламдын энеси ким?
Эмчеги кайсы?
Он сегиз миң ааламдын атасы ким?
Арадагы кайсы?
— Он сегиз миң ааламдын энеси — жер.
Эмчеги — эл-журт.
Атасы — күн
Арадагы — суу.
Куу карагай башынан,
Куулап өткөн ким болду?
Жаш карагай башынан,
Жалап өткөн ким болду?
Жашты кууну аралап,
Сурап өткөн ким болду?
Кара-Тоонун боорунан,
Капталдай көчкөн ким болду?
Кара чоку башынан
Ат ойноткон ким болду?
Эки жыгач боорунан
Эптеп алган ким болду?
Жалгыз жыгач боорунан
Жамап алган ким болду?
Узун сая жыгачтын
Учун кескен ким болду?
Эки кырга конорбу,
Эмки айткан сөзүңдү
Эптебей тапсам болобу?
Жалгыз кырга конорбу,
Жаңкы айткан сөзүңдү,
Жамабай тапсам болобу?
— Куу карагай башынан,
Сурап өткөн Алмамбет.
Кууну жашты аралап,
Жалап өткөн Алмамбет.
Жаш карагай башынан
Жашты кууну аралап,
Сурап өткөн Алмамбет.
Кара-Тоонун боорунан,
Капталдай көчкөн жылкычы.
Кара чоку башынан,
Ат ойноткон бүркүтчү
Эки жыгач боорунан,
Эптеп алган ээрчи.
Жалгыз жыгач башынан
Жамап алган комузчу.
Акыны элем ырчынын,
Ар жыйындын ичинде,
Сен өңдөнгөн балдарды,
Албарсты баскандай кылчу элем.
Торусу элем жылкынын
Торгою элем ырчынын,
Жээрдеси элем жылкынын…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *