ТӨЛ


(1-вариант)
Биздин малдар төлдөдү,
Айран жуурат көлдөдү,
Жаздоодон көчүп айлыбыз
Көк колотту өрдөдү.
Көк ала майдан көк шибер
Жайкалып өстү толгону.
Көк шибердин үстүнө
Айлыбыз барып конгону.
Байчечекей гүл жайнап,
Жайып чыктык тоо жакка.
Козуларды биз айдап,
Сабада кымыз күрүлдөп,
Басып кирди үйлөргө,
Жетимиш сексен жаштагы,
Абышкалар күрсүлдөп.
Талаа толгон балдыркан,
Бетеге, шыбак, жылтыркан.
Тоонун бетин карасак
Карагат, ышкын, бүлдүргөн.
Бул жарыктык жемиштер
Жаш балдарды күлдүргөн.
Чабак урдук суусуна
Балдардын ызы-чуусуна,
Кулак тынат тынымсыз.
Оромпой менен шабият
Жагыштуу экен балдарга.
Жайдын күнкү табият,
Суу мылтык атып ойнодук.
Агып жаткан суулардан
Балык кармап ойнодук.
Жыргап жедик курутту,
Козуларды кайтарбай
Жамыраткан балдарды,
Жолотпостон үйүнө
Ата-энеси курутту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 + десять =