СЫЙКЫРДУУ САКА

santa vector ubisafe christmas club penguin hat hatch act 851860

Илгери-илгери миң койлуу киши менен жүз койлуу киши кошуна
жашайт. Койлорун балдары кайтарып жүрөт.
Күндөрдүн бир күнүндө миң кой кайтарган бала менен жүз кой
кайтарган бала койлорун эки бөлөк жайып коюп, чүкө ойношот. Кечке
ойноп, жүз койлуу бала чүкөсүн бүт уттуруп, бир сакасы эле калат.
Ошондо гана кайтарган кою эсине түшүп, койлоруна келсе, баарын
карышкыр кырып кетиптир.
Үйүнө баргандан коркуп, бала бир үңкүргө түнөйт. Курсагы ач,
ичерге тамак жок, кою кырылып, чүкөсүн уттуруп, ичи күйүп уктай албай
коёт. Ошондо сакасын колуна алып: “Сакам, сен да жакшы конбой
койдуң, мен да жакшы ойной албадым. Чүкөмдү уттурганым аз
келгенсип, койлорду карышкыр кырып кеткенин карачы. Эми кантип жан
сактайбыз? Эт, май, сүт, кийим-кечекти кайдан табабыз? Атаңдын көрү
ай, кайра жүз койлуу болсок, чүкө ойногонду коюп, жакшылап кайтарып
жүрөр элем”,-деп көз жашын сакасына тамчылатат. Ошентип санааркап
жатып уктап кетет.
Эртең менен эрте ойгонуп, бала өз көзүнө өзү ишенбейт. Тегерете
койлору жуушап жатат. Бала сүйүнүп, койлорун айдап үйүнө келет.
Бирок кечээ болгон окуяны ата-энесине айтпайт.
Дагы кой жайып чыкканда кечээ койлорун карышкыр кырып
кеткенин, уктап калса, койлору жуушап жатканын миң койлуу балага
www.bizdin.kg
айтып берет. Миң койлуу бала укканын атасына айтат.
Миң койлуу киши сыйкырдын баары жүз койлуу баланын сакасында
экенин билип, дагы байыгысы келет, да, өз баласына: “Тиги жолдош
балаңдын сакасын бүт чүкөңдү берсең да, бир койго сатып алсаң да
алып кел”,-дейт. Эртеси бала бүт чүкөсүн бир сакага алмашып, атасына
алып келип берет. Саканы колуна алып, баласы экөө «Миң коюбуз эки
миң болсо экен, элдин баарынан бай болсок экен, айланайын сака,
тилегибизди бере көр» ,-деп тилеп, экөө тең таң атканча койлор кантип
көбөйөр экен деп тирмийип карап турат.
Аңгыча таң да атат. Короого келип, койлорун караса, миң коюунун
бири да калбай кырылып калганын көрөт. Ошондо ачуусу келип, саканы
отко ыргытат. Сака отко түшөр замат жарк этип жалын чыгып, жалындын
арасынан он эки мүйүздүү бугу чыгып, токойго чуркап кетет.

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − 10 =