Макал

 • Жабагы жалдуу экен деп сатып алба, жаманды малдуу экен деп жакын кылба
 • Жабылган аяк, жабылган бойдон калсын
 • Жаз жарыш, күз күрөш
 • Жазгы суук жандан өтөт
 • Жаздыктан өлгөн жаманат, жоодон өлгөн салтанат
 • Жай кийгенин кыш кийген жарды кайдан байысын
 • Жайыл дасторкон – марттыктын белгиси
 • Жайын билбей – жер тандаган кызык, алын билбей – эр тандаган бузук
 • Жакасы жок тон болбойт, жабуусу жок үй болбойт
 • Жакшы – сөздү таап сүйлөйт, жаман – каап сүйлөйт
 • Жакшы – эл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт
 • Жакшы атанын кашыктап чогултканын, жаман уул чөмүчтөп чачат
 • Жакшы атка – бир камчы, жаман атка – миң камчы
 • Жакшы бала баарына үлгү, жаман бала баарына күлкү
 • Жакшы бала элпек, жаман бала тентек
 • Жакшы болсо катының, табыла берет акылың
 • Жакшы жигит сыртта мырза, үйдө кул, жаман жигит үйдө мырза, сыртта кул
 • Жакшы жигит элин өргө сүйрөйт, жаман жигит элин көргө сүйрөйт
 • Жакшы жүрмөк бар, жакшы өлмөк жок
 • Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт
 • Жакшы ишке келет, жаман ашка келет
 • Жакшы катын жарым ырыс, жаман катын күндө уруш
 • Жакшы көргөн досунан мал аяган жигитпи, Эл четине жоо келсе жан аяган жигитпи
 • Жакшы малдын тишин ачпа, жакшы адамдын жашын сураба
 • Жакшы менен бир жүрсөн жетесиң муратка, жаман менен бир жүрсөң каласың уятка
 • Жакшы менен тоого чыксаң кудаалашып түшөсүң, жаман менен тоого чыксаң кубалашып түшөсүң
 • Жакшы сөз – жан эритет, жаман сөз – жан кейитет
 • Жакшы тамак калганча, жаман курсак айрылсын
 • Жакшы тилек – жарым ырыскы
 • Жакшы уул эл ишине жарайт, жаман уул колуңду карайт
 • Жакшыга бир сөз, жаманга миң сөз
 • Жакшыдан башчы койсоң, элди түзөтөөр, жамандан башчы койсоң, элди жүдөтөөр
 • Жакшыдан жаман туулса чыгаша, жамандан жакшы туулса киреше
 • Жакшылык жан эритет, жамандык жан кейитет
 • Жакшылык кылсаң бирөөгө бир жамандык ойлонот, жамандык кылсаң бирөөгө тагдырым – деп тим болот
 • Жакшылыкты унуткан, жамандыкка жолугат
 • Жакшыны жатым дебе, жаманды өзүм дебе
 • Жакшынын – шарапаты, жамандын – кесепети
 • Жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт
 • Жакыныңа жат болбо, өз элиңе кас болбо
 • Жалгыз бээлүү жан сактайт, эки бээлүү эл сактайт
 • Жалгыз дарак токой болбойт
 • Жалгыз жүргөн жарыбайт, жарыса да марыбайт
 • Жалгыз иттин үргөнү билинбейт, жалгыз кишинин жүргөнү билинбейт
 • Жалгыз таруу ботко болбойт, жалгыз адам тутка болбойт
 • Жалкоонун жаны таттуу, эмгекчилдин наны таттуу.
 • Жалтанбаган жоону жеңет, жадабаган тоону жеңет
 • Жалындуу жаштык кезинде, жазгы суудай ташкында
 • Жаман айгыр үйүрүнө тап
 • Жаман айтпай жакшы жок
 • Жаман атты жал басат
 • Жаман аял белгиси, казаны калат жуулбай, кабы калат буулбай
 • Жаман болсо катының, ичтен жеген митедей
 • Жаман болуу бир паста, жакшы болуу аста аста
 • Жаман жигит жан сактайт, жакшы жигит эл сактайт
 • Жаман иттин аты ‘’Бөрүбасар’’
 • Жаман көргөндүн бөркү казанбактай
 • Жаман көрсө жармасын бербей койсун
 • Жаман малын катат, жакшы ашын койот
 • Жаман уй жайытын бир күндө түгөтөт
 • Жаман үйдүн коногу бийлейт
 • Жаманга сый жарашпайт
 • Жамандан жарты кашык аш калат
 • Жаманды төө үстүнөн ит кабат
 • Жамандыгы болбосо жаштыгы калган жок
 • Жамандыкты көрбөгөн, жакшылыктын баркын билбейт
 • Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман
 • Жамандын барынан жогу
 • Жамандын бир өнөрү артык
 • Жамандын жакшысы болгончо, жакшынын жаманы бол
 • Жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок
 • Жамандын миң сөзү, жакшынын бир сөзүнө татыбайт
 • Жамандын өзү коркок, сөзү чоркок
 • Жаманчылыкты аманчылык жеңет
 • Жан бар жерде өлүм бар
 • Жаны бардын жели бар
 • Жанын баккан жарыбайт да марыбайт, элин баккан карыбайт да арыбайт
 • Жаңдооч кийик аттырат
 • Жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт
 • Жара айыкса так калат, жаман сөздөн кек калат
 • Жаргылчактуу катын жакшы катын, электүү катын эрке катын
 • Жарды байыйт, жаш чоңоёт
 • Жата берсе ат арыйт, жүрө берсе жол арбыйт
 • Жатаар курсак жармадан айлансын
 • Жаткан оору эмес, баккан оору
 • Жатып ичеер жигиттен, сарамжалдуу чал жакшы
 • Жатып өлгүчө, атып өл
 • Жаш – күчү менен, кары – кеңеши менен
 • Жаш курдаш эмес, заман курдаш
 • Жаш чыбыктын ийилгени – сынганы, жаш жигиттин уялганы – өлгөнү
 • Жашка – кызмат, карыга – урмат
 • Жашоо ырахаты – ден-соолук
 • Жаштардын басканы – жыргал, карылардын – жатканы жыргал
 • Жаштык бар жерде жалын бар
 • Жаштык бар жерде шаттык бар
 • Жаштык жашынып кетет, карылык камынтпай келет
 • Жаштык кезиң мастык кез
 • Жаштын кайраты бар, карынын айбаты бар
 • Жаштын тилегин берет
 • Жашында мылжың болсо, карыганда кылжың болот
 • Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү
 • Жашыңдан жаман жолго баспаганың, адамдык сапатыңды сактаганың
 • Жегенде тойбогон жалаганда тоймок беле
 • Жегендин – кусмайы бар
 • Жел жүрбөсө, чөптүн башы кыймылдабайт
 • Жел чыкпаса, жан чыгат
 • Желеде кулун жетилсе, аргымак күлүк ат болот
 • Желмогуздун эң кичинекейи кыйын
 • Жеңилди жерден, оорду колдон алат
 • Жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот
 • Жери байдын, эли бай
 • Жети күндүк жаандан, желип өткөн суу жакшы
 • Жети күндүн бири өлүм
 • Жети өлчөп бир кес
 • Жетим жүрүп жетилет
 • Жигит өлөр жерине күлүп барат
 • Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат
 • Жигиттин өзүнө караба, сөзүнө кара
 • Жигиттин сөзү өлгөнчө, өзү өлсүн
 • Житкен окту аткан ок табат
 • Жогологон бычактын сабы алтын
 • Жокко суу да жок
 • Жоктун бир арманы бар, бардын миң арманы бар
 • Жоктун жону катуу, өгүздүн мойну катуу
 • Жол азабы, көр азабы
 • Жол бирге болсо да, тагдыр башка
 • Жолдун тегизин бил, (сөздүн негизин бил)?
 • Жолоочу болсо атын ал, тоноочу болсо башын ал
 • Жолоочунун жолдогусу жакшы, жолдо болбосо – үйдөгүсү жакшы
 • Жолуң шыдыр жолдошуң кыдыр болсун
 • Жоо кеткен соң, кылычыңды ташка чап
 • Жоого барсаң баарың бар, доого барсаң бириң бар
 • Жоону сайса эр сайды аты калды Манаска
 • Жоор семирсе баш бербейт, жаман сөз бербейт
 • Жооштон жоон чыгат
 • Жорго минген жолдошунан айрылат, көп жашаган курдашынан айрылат
 • Жоргодон жорго чыкса төрт аягы тыбырайт, чеченден чечен чыкса оозу-мурду кыбырайт
 • Жоргонун тери, эркенин жашы кургабайт
 • Жөжөнү күзүндө санайт
 • Жөө жүргөнчө, төө минген жакшы
 • Журт мазар, журттан чыккан азар
 • Жуткан жутабайт
 • Жуурат төгүлсө жугу калат
 • Жүгүргөн албай – буюрган алат
 • Жүз дос – аз, бир кас – көп
 • Жүз жолу айткандан, бир жолу көргөзгөн жакшы
 • Жыгылган күрөшкө тойбойт
 • Жыгылган оогонго күлөт
 • Жыгылсаң төөдөн жыгыл, буйласын кармай жыгыл
 • Жылаандын куйругун баспа
 • Жылкыңа ченеп ышкыр, алыңа ченеп бышкыр
 • Жылуу сүйлөсө жыла-жыла жылаан ийинден чыгат
 • Жылуулук от бар жерде, сулуулук кал бар жерде
 • Жыя албаган жыйынга шүмшүк, асырай албаган айылга шүмшүк
 • Жээн эл болбойт, желке тон болбойт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + 4 =