Коен жөнүндө табышмактар

koion jonundo tabyschmaktar opt

Бул бетте коен жөнүндө табышмактар чыгарылды.

Аттаган жери атандай,
Оттогон жери оймоктой
Баскан жери бармактай.

Оттогон жери оймоктой,
Баскан жери бармактай.
Бакса байлык,
Арткы буту майрык.

Акырын баспайт, текиреңин жазбайт.
Баспас, желбес, текиреңин жасбас.

Бою бастек,
Көзү тосток.
Желбейт, баспайт,
Өкүрөңүн жазбайт,
Арткы бутунун изин,
Дайым алдыга таштайт.

Жылып кетсе жыландай,
Жылма түбү коендей.
Отурганы кишидей,
Оттогону жылкыдай,
Качырганы кара барчын бүркүттөй.

Төө ооздуу,
Бото көздүү,
Эшек кулактуу,
Эчки чычаңдуу
Ат аяктуу,
Кой жүндүү.

Төөнү эрдине кыскан,
Итти таманына баскан,
Эчкини куйругуна таккан,
Эшекти башына жапкан,
Бул эмне?

Чекендинин түбүндө
Чекил калча олтурат.

Багал-багал, багал кийик,
Багалчактуу жүндүү кийик,
Кашык толбос кандуу кийик,
Казан толбос гөштүү кийик.

Узун экен кулагы
Узун арткы шыйрагы
Абдан коркок жаныбар
Айткылачы бул кайсы?

Шылдырдан коркот
Жашынып жортот.

Корккондо жел аяк
Отурса тумардай ак.
Жегени алма, сабиз
Муну ким дейбиз?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

6 + 2 =