Макал

 • “Алайын” деп жутунба, ач көздүктүн белгиси, “Жулайын” деп умтулба, журт бузардын белгиси…
 • Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көөнүн сөз ачат.
 • Абийир тапса баласы, атасына бак конот.
 • Абийирди жашыңдан сакта.
 • Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат.
 • Ага — тууган кимде жок, сыйлашпаса жатча жок.
 • Ага —тууган ынтымактуу болсо ат көп, абысындар ынтымактуу болсо аш көп.
 • Агасы минген атты — иниси минет, атасы салган кушту — баласы салат.
 • Агасын агалай албаган, душманын сагалайт.г
 • Агасын көрүп ини өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт.
 • Агасын чапса балаңыз, атасын урам дегени. Эжесин чапса балаңыз, энесин урам дегени.
 • Ага-тууган кимде жок, сыйлашпаса жат болот.
 • Агач катуусун курт жыгат.
 • Агыбайдын тонундай аңтара салба (ала салдырып).
 • Агын суу Арам болбойт.
 • Агын сууда арам жок.
 • Агын тапсаң аласың, караны тапсаң каласың.
 • Агын чогулуп сел болот, адам чогулуп эл болот.
 • Агынан тийишсең бирөөгө, айланып келет кезеги.
 • Адал эмгек абийир таптырат, арам эмгек азабын тарттырат.
 • Адал эмгек астыңа ат, үстүңө тон.
 • Адам — адам менен адам.
 • Адам — адам үчүн табылгыс дары.
 • Адам — адамга дос, жолдош, бир тууган.
 • Адам — акылы менен адам.
 • Адам — эли менен, өрдөк — көлү менен.
 • Адам (көзү) жок жерде кеп (ушак) кылба.
 • Адам аласы — ичинде, мал аласы — тышында.
 • Адам аласынан, сөз аласы жаман, от (эт) чаласынан, сөз чаласы жаман.
 • Адам алсызы — урушчаак.
 • Адам аракты жутат, арак кийин адамды жутат.
 • Адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт.
 • Адам ашка тойсо да, башка (жашка) тойбойт.
 • Адам баласы тетиксиз сандык, сыртынан сынчы жаңылат.
 • Адам болмок аста —аста, айбан болмок бир паста.
 • Адам болор кишинин адам менен иши бар, адам болбос кишинин адам менен неси бар.
 • Адам болуу — ураан, адамды билүү — кымбат.
 • Адам болуу арзан, адамды билүү кыйын.
 • Адам да көктөмдө арыктайт.
 • Адам даңк үчүн от менен сууга кирет.
 • Адам дүйнөдө бир жаралат.
 • Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт.
 • Адам жаман эмес, анын кыялы жаман.
 • Адам жаманы — сопу, жыгач жаманы — соку. Адам жаманы сопу болот, жыгач жаманы соку болот.
 • Адам жолу — улук.
 • Адам жүргөн жол менен адам жүрөт.
 • Адам жүрөгү менен күчтүү, жыгач тамыры менен күчтүү.
 • Адам жүрүшүнөн — кул болот, ат жүрүшүнөн — пул болот.
 • Адам ит жандуу.
 • Адам кааласа таштан суу, такырдан гүл чыгарат. Адам карыган сайын бала.
 • Адам катасыз болбойт, көлчүк бакасыз болбойт.
 • Адам келсе таң аткандай, акмак келсе күн баткандай.
 • Адам көңүлүнөн азат, тилинен жазат.
 • Адам көптү көрбөй акыл кирбейт.
 • Адам көркү — адеп.
 • Адам көркү — чүпүрөк, дарак көркү — жалбырак.
 • Адам кулагынан жаңылат, тулпар туягынан жаңылат.
 • Адам курсагынан арыктабайт, кулагынан арыктайт.
 • Адам маңдайга жазылгандан өтө албайт.
 • Адам менен малдын айырмасы — акылда.
 • Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт.
 • Адам ооруган жеринен колун албайт.
 • Адам өзү ажалдуу болсо да, өлбөс нерселерди жасайт.
 • Адам өзү карыса да, көөдөнү карыбайт.
 • Адам өзүнөн кийинкилерди көрүп картаят.
 • Адам өзүнөн эмес, сөзүнөн байкалат.
 • Адам өлбөсө — айыл башы, сарт өлбөсө — кербен башы.
 • Адам өлбөсө айыл башы, соодагер өлбөсө кербен башы.
 • Адам өлмөйүнчө ырыскысы түгөнбөйт.
 • Адам өлөт, атак өлбөйт.
 • Адам өлсө даңкы калат, ат өлсө териси калат.
 • Адам өчкө кудай өч.
 • Адам сөзгө (кепке) байланат, айбан чөпкө (жипке) байланат.
 • Адам сөзүнөн сынат, уй мүйүзүнөн сынат.
 • Адам сүйлөшкөнчө, айбан (жылкы) кашынышканча.
 • Адам темирден катуу, (таштан бек), гүлдөн назик.
 • Адам тилинен табат.
 • Адам тирүүлүгү — бейиш, молдонун тирүүлүгү — кейиш.
 • Адам төрөлсө да, өлсө да койдун шору.
 • Адам чакырса барбайм деген, аш чакырса калбайм дейт.
 • Адам ызаатка келет, айбан чөпкө келет.
 • Адам эли менен, каз — өрдөк көлү менен.
 • Адам эмгеги менен даңктуу (таанылат).
 • Адам эмгек менен адам.
 • Адамга — ишарат, айбанга — келтек.
 • Адамга адам кымбат.
 • Адамга конгон касиет качпайт, бирок издеген киши таппайт.
 • Адамга көрбөгөндүн баары кызык.
 • Адамга кылган жакшылык, айда тийген ай эмес, күндө тийген күн эмес.
 • Адамга мал табылышы оңой, адамга адам табылышы кыйын. Адамга таандык мыкты дөөлөт — достук.
 • Адамга өлүм ак. (Өңгө жалган — өлүм ак).
 • Адамга тубаса акыл бүтпөйт, эмгек менен заман жасайт.
 • Адамга чычалак жарашпайт, атка жаталак жарашпайт.
 • Адамга эки нерсе тирек деги, бири тил, бири дилиң жүрөктөгү.
 • Адамдагы эң сонун нерсе — акыл менен билим.
 • Адамдан айла качып кутулбайт.
 • Адамдан улуу ат жок, нандан улуу аш жок.
 • Адамды (кишини, жигитти) сөзүнөн тааныйт.
 • Адамды адам кылып арга үрөгөн үмүт. Адамды акылга бай кылган — эмгек, төрт түлүктү шай кылган эмгек.
 • Адамды акылынан, даракты жалбырагынан байка.
 • Адамды алыстан тааныш (байкаш) кыйын.
 • Адамды билиш үчүн аны менен бирге үч пуд туз жеш керек.
 • Адамды бузган — байлык менен бийлик.
 • Адамды кийминен тааныбайт, ишинен тааныйт.
 • Адамды көзүнөн түшүнбөй, сөзүнөн түшүн.
 • Адамды сөзүнөн тааныбайт, ишинен тааныйт.
 • Адамды үмүт жашатат, кайгы какшатат.
 • Адамды шайтан азгырат, артык дөөлөт мас кылат, тумшугу таштай катаарда, тууган менен кас кылат.
 • Адамды шорго салган да, өлтүргөн да тил.
 • Адамдын адам билет сымбатын, акмактар кайдан билсин, адамдын арзан менен кымбатын.
 • Адамдын адамкерчилиги, ачуусу келгенде билинет.
 • Адамдын акысын жер жебейт.
 • Адамдын аласы жаман, айбандын куласы жаман.
 • Адамдын ардуусу тырышчаак болот.
 • Адамдын башкы милдети — ыймандуулук.
 • Адамдын бетин бөрү жебейт.
 • Адамдын бири тентек, бири жөнтөк, бири эпчил, бири кекчил.
 • Адамдын даңкын чыгарган да — тил, тарпын чыгарган да — тил.
 • Адамдын жалаңгычы да адам.
 • Адамдын жаман — жакшысы туулгандан эмес, көргөн тарбиясынан.
 • Адамдын жылдыздуусун айбан да билет.
 • Адамдын ийгилиги эмес, акылына карап баа бер.
 • Адамдын иши, жемиштин мөмөсү.
 • Адамдын ким экенин билгиң келсе, кебин шашпай тыңшап көр.
 • Адамдын көзү өлгөндө (бир чымчым) топуракка тоёт.
 • Адамдын көркү — адеп.
 • Адамдын көркү — адилеттүүлүктө, жигиттин көркү — адептүүлүктө.
 • Адамдын көркү — акыл.
 • Адамдын көркү — бөз, көңүлү — эки ооз сөз.
 • Адамдын көркү — бөз, кулактын көркү — сөз.
 • Адамдын көркү баш болот, кабактын көркү каш болот.
 • Адамдын кыйноосу – санаа, өлүмү оору.
 • Адамдын өзү карыса да, сөзү карыбайт.
 • Адамдын өзүнө баа бербе, акылына баа бер.
 • Адамдын пейли тойбой, карды тойбойт.
 • Адамдын түсүн айтпай, ишин айт.
 • Адамдын эмгектен улуу тиреги жок.
 • Адамзааданы жакшы сөз атынан түшүрөт.
 • Адамзатты сөз бузат, тоо — ташты сел бузат.
 • Адамзаттын жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңдайт, аргымактын жакшысы азыраак оттоп, көп жуушайт.
 • Адамзаттын уругу — ажырыктын тамыры.
 • Адамча туулуп, айбанча жашаба.
 • Адат — адат эмес, жөн — адат.
 • Адашкан казды топтошкон карга алат.
 • Адашкан койду бөрү жейт. Адашкандын айбы жок, кайтып үйүрүн тапкан соң.
 • Адашкандын айыбы жок, айланып (кайтып) үйүрүн тапкан соң. Ачылгандын айыбы жок, өзү билип (көрүп) жапкан соң.
 • Адашкандын айыбы жок, кайтып үйүрүн тапкан соң.
 • Адашкандын алды жөн.
 • Адашкың келбесе — кара, жаңылгың келбесе — сура.
 • Адашпаймын деген эр дал түштө адашат.
 • Адашсаң атыңа ишен.
 • Адашсаң элиң менен (акылдуу менен) адаш.
 • Адеби жок жигит жүгөнү жок атка окшош, адеби жок аял кабаанак итке окшош.
 • Адептүү киши – азаптан алыс.
 • Ажал айтып келбейт.
 • Ажал жетип күн бүтсө, кимди сорбойт кара жер.
 • Ажал келсе, алтын тактан пайда жок.
 • Ажалдуу карга бүркүт менен ойнойт.
 • Аз болсо да, саз болсун.
 • Аз көбөйөт, азган оңолот.
 • Аза – арыбайт, каада – карыбайт, алтын чирибейт.
 • Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңшайт.
 • Азганды кууп, тосконго жолукпа.
 • Азды аяган, көптөн кур калат.
 • Азды жок дебе, барды көп дебе.
 • Аздын азанчысы болгончо, көптүн казанчысы бол.
 • Азоого – тушоо, күлүкө – чалма
 • Ай десе аркы жок, күн десе көркү жок
 • Ай караган текедей, күткөн жаман акыйып
 • Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт
 • Ай чырайлуу, бал сөздүү акылман адам элеси
 • Айгыр көпсө үйүрүн кажыйт, Хан көпсө элин кажыйт
 • Айдаганы бир эчки, ышкырыгы таш жарат
 • Айдай чырайыңды иттей кыялың бузат
 • Айды этек менен калкалай албайт
 • Айдын жарыгында жүргөнчө, күндүн көлөкөсүндө жүр
 • Айдын жарымы – жарык, жарымы – караңгы
 • Айланайын бакыраң көз сен мага тийбе, мен сага тийбейин
 • Айран сураган – аягын жашырбайт
 • Айт да болоор, айттын эртеси да болоор
 • Айткандын сөзү, ыйлагандын көзү жаман
 • Айтпа, айткандан кийин кайтпа
 • Айтсам сенден өлөөрмүн, айтпасам сындан өлөөрмүн
 • Айтып кылган иштин айыбы жок
 • Айылды алалык бузат, достукту каралык бузат
 • Айыпсыз аякка тикенек кирбейт
 • Ак ийилет, бирок сынбайт
 • Ак ит, кара ит – баары бир ит
 • Ак көңүлдүн аты арыбайт, тону тозбойт
 • Ак төөнүн карды жарылганда
 • Аке-уке деген көңүлгө жакшы
 • Аккан арыктан суу агат
 • Аккан сууда арам жок
 • Акма кулакка айтса болбойт, куйма кулакка куйса толбойт
 • Акмак достон акылдуу душман жакшы
 • Акмак өзүн – эр ойлойт, аңгек өзүн жер ойлойт
 • Акмакты өзүнөн түшүнбөй, элден түшүн. Адамды кордобо, акмакты бордобо.
 • Ак-Сайдын башы жошо бол, атаң өлүп калыптыр, эмне болсоң ошо бол
 • Акыл – баштан, асыл – таштан
 • Акыл – тирүүдө урмат, өлгөндө даңк
 • Акылдуу менен арбашпа, алдуу менен кармашпа
 • Акылдуулар сөз алышат, акылсыздар өч алышат
 • Акылсыз – атасын акмалайт
 • Акылы аздын азабы көп
 • Акылы жетсе, атаны уул билет
 • Акыркы ашка каскак түшөт
 • Акырын баскан – аксабайт
 • Акырын бассаң – аксак, катуу бассаң таскак
 • Ала жылкы жоголбойт, арамзаада оңолбойт
 • Ала каптын кагынчык, аңдыгандын жаны чык
 • Ала карганы атынан чакыр
 • Алган эри жарашса, кара катын ак болот
 • Алгандын бермейи бар
 • Алганы болот бергендин, атканы болот мергендин
 • Алдаса болот жаш башты, каргаса болот как башты
 • Алдыңа түшсө, атаңдын кунун кеч
 • Алдыңкы көч кайда барса, кийинки көч да ошол жакка барат
 • Алдыңкы көчтүн адашканын кийинки көч билет
 • Алдыраар күнү – жаздыраар
 • Алма быш – оозума түш
 • Алма сабагынан алыс түшпөйт
 • Алтымыш менен жетимиш абышканын курагы
 • Алтымышта атаңдын, алдап-соолап күчүн ал
 • Алтын дат болбойт, жакшы жат болбойт
 • Алтын жерден чыгат, баатыр элден чыгат
 • Алтынды чыккан жеринен каз
 • Алы жетпеген акыретчи
 • Алыбек алына жараша
 • Алыстагы душмандан, аңдып жүргөн дос жаман
 • Амалкөйдү ашынам дебе, ач көз байды кошунам дебе
 • Аңгектен качсаң – дөңгөккө, дөңгөккө качсаң – сөңгөккө
 • Аңдабаган төө көрбөйт
 • Аңдышкан айыл конбойт, эсептешкен дос болбойт
 • Аңкоонун эч нерседен кабары жок, жалкоонун эч нерсени табаары жок
 • Ар ким өз көмөчүнө күл тартат
 • Ар кимдики өзүнө, ай көрүнөт көзүнө
 • Ар нерсе өз чегинен чыкса, арты өкүнүчтүү болот
 • Аракет кылсаң – берекет
 • Арам тамак аш болбойт
 • Арамзаанын куйругу бир тутам
 • Араң турган көз эле, чыгып кетти өзү эле, айтылбай турган сөз эле, айтылып кетти өзү эле
 • Арачыга алты таяк
 • Арбашкан – лышат, кагышкан – кармашат
 • Арзан бекен мал тапмак, оңой бекен жан бакмак
 • Арзандын тузу татыбайт
 • Аркандын узуну жакшы, сөздүн кыскасы жакшы
 • Арпа сеппе таш жерге, айыл конбо кас элге
 • Артык дөөлөт баш жарбайт
 • Артык кылам деп тыртык кылды
 • Арык -семирет, ач – тоюнат
 • Арык уйга жоон мүйүздүн кереги эмне
 • Асманда жүргөн кыраан да түнөгүн көксөйт
 • Асылган оору алмайынча тынбайт, асылган ууру алмайынча койбойт
 • Асылуу казан – бышылуу аш
 • Ат – мингендики, тон – кийгендики, аял – тийгендики, эр – элдики
 • Ат адамдын канаты
 • Ат арытмак арзан, журт арытмак кымбат
 • Ат аяган арыбайт, аш аяган жарыбайт
 • Ат баспаган жерди тай басат
 • Ат баспайм деген жерин үч басат
 • Ат башына күн түшсө ооздугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө өтүгү менен суу кечет
 • Ат жалына казан ас
 • Ат мүдүрүлбөй жер тааныбайт, эр мүдүрүлбөй эл тааныбайт
 • Ат оонаган жерде түк калат, айран төгүлгөн жерде жук калат
 • Ат сактаган ат минет, тон сактаган тон киет
 • Ат сийген жерге чөп чыкпайт
 • Ат тойгон жерине качат, эр туулган жерине шашат
 • Ат чабышта ат өлөт, эр сайышта эр өлөт
 • Ата даңкы, эне баркы – балага дем
 • Атада алтоо болсо, ар жалгыздык башта бар
 • Атадан калган мал барбы, аяна турган жан барбы
 • Атадан таяк жеген – балдар жакшы, энеден тил укпаган – кыздар жакшы
 • Аталуу жетим – арсыз жетим, энелүү жетим – эрке жетим
 • Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн, энем өлсө өлсүн, энемди көргөн өлбөсүн
 • Атам, энем бар болсун, оозу мурду жок болсун
 • Атан төө мас болсо, тайлак төө менен дос болот
 • Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт
 • Атанын көөнү балада, баланын көөнү талаада
 • Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны
 • Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер
 • Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар
 • Атка жеңил, тайга чак
 • Аттан түшсөң да ээрден түшпө
 • Аттанганда эле көчүгү кыйшык эле
 • Атты чапсаң алыска чап, чыкпай калса бактыңан тап
 • Аттын баары тулпар болбойт, куштун баары шумкар болбойт
 • Аттын сыры ээсине маалым, кыздын сыры төркүнгө маалым
 • Атын атаса куту сүйүнөт
 • Атына жараша – заты
 • Атың чыкпаса, жер өрттө
 • Ач – кекиртет, ток – секиртет
 • Ач иттин артын сук ит жалайт
 • Ач кадырын ток билбейт
 • Ач кулактан тынч кулак
 • Ачка киши – урушчаак, арык киши – тырышчаак
 • Ачка отурганча айранга нан тийгизип жеген жакшы
 • Ачканын аңы жүрбөйт
 • Ачуу – душман, акыл – дос
 • Ачуулуунун астынан чыкпа
 • Ачууну акыл жеңет
 • Ачууну ачуу басат
 • Ачуунун да таттуусу бар, таттуунун да ачуусу бар
 • Ачуусу чукул – айыпка жыгылат
 • Ачылбаган сандыкта, бычылбаган кундуз бар
 • Ачылган кабак жакшылык табат, бүркөлгөн кабак бир балээге калат
 • Аш көп болсо, каада көп
 • Ашаарын ашаган, жашаарын жашаган
 • Ашка жүк, башка жүк
 • Ашуудан ат алмаштырбайт
 • Ашуусу болбой тоо болбойт, аркары болбой зоо болбойт
 • Ашыкпаган араба менен коёнго жетет
 • Ашына жараша табагы, ишине жараша тамагы
 • Ашың калса калсын, ишиң калбасын
 • Аял болбосо ашкана жетимсирейт
 • Аял жакшы – эр жакшы
 • Аял жакшы – эр жакшы, вазир жакшы – хан жакшы.
 • Аял жакшысын – эри сүйөт, эр жакшысын эли сүйөт
 • Аялың мыкты болсо – бактың, аялың кыйды болсо – каттың

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 + два =