Кымбаттуу окуучулар

Кымбаттуу окуучулар!

Силерди жаңы окуу жылыңар менен куттуктайбыз! Кыргыз тилин окуп-үйрөнүүдө көп-көп ийгиликтерди каалайбыз! Бул окуу китеби 5-класста алган билимиңерди андан ары тереңдетет. Окуу китебинде үй-бүлө, саякат, кесип, Кыргызстан, ден соолук, соода-сатык, кызыгуулар жөнүндө көп кызыктуу маалыматтар сунушталган. Силер ийги ликтүү тил үйрөнүшүңөр үчүн кызыктуу жана керек түү маалыматтар менен таанышып, окуган жана билген маалыматтарды жупта, кичи топто талдап, ар түрдүү кырдаалдарда баарлашып, ойпикириңерди жазып аракеттене турган тапшырмалар берилди. 5-класстагы көндүмдөрүңөрдү андан ары өнүктүрүп, окуу китебиндеги ар бир тапшырманы адегенде өз алдынча, андан кийин жупта, кичи топто аткарасыңар. Силер тапшырмаларды ушундай иретте аткаруу керек экенин жакшы түшүнүп калдыңар деп ойлойбуз. Тапшырмаларды ушундай ирети менен аткарып жатып, силер өз пикириңерди түшүнүктүү билдирип, башкаларды түшүнгөндү жана окуган маалыматыңарды баалаганды үйрөнө аласыңар. Кыргызча туура сүйлөп, туура жазып, өз оюңарды кең-кесири баяндап бере аласыңар! Келгиле, балдар! Кыргыз тилин, мамлекеттик тилди бирге үйрөнөлү!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 − пять =