ЧЫМЫН-ЧИРКЕЙ ЫРЛАРЫ

 1. Ч ы м ы н
  Чымын, чымын чымылдак,
  Чыга калат дыңылдап.
  Жумуш кылып жаткансып,
  Мурдунан ырдап кыңылдап.
  Абийри жок балитбай,
  Аш-тамакты бүт булгап.
  Балдар муну жолотпо,
  Үйүңөн айда, ыраактат.
 2. Ч и р к е й
  Чиркей, чиркей чекчегей,
  Аштык жыйнап экчебей,
  Күзгү мезгил болгондо,
  Эрте дебей, кеч дебей.
  Шишитип кетет этиңди
  Көйнөгүңдү чеч дебей.
  Безгек деген заары бар,
  Балдар,
  Муну койбогула эстебей.
  3 . И й н е л и к
  Ийнелик, ийнелик,
  Иш кылуудан ийменип.
  Кыш болгондо карды ачып,.
  Жатып калат иймейип.
  Сен жалкоосуң, ийнелик,
  Сени менен дос болбойм,
  Тамагыңды ичпедик,
  Көйнөгүңдү кийбедик.
  К у м у р с к а
  Кумурска, кумурска,
  Кыйын экен жумушка.
  Талыкпаган мээнеткеч,
  Татынакай турмушта.
  Ачууңду кой аке,
  Жер талашып урушпа.
  А а р ы
  Аары, аары арбагай,
  Аягы бар тарбагай.
  Адашып кетип кокустан
  Аары айлына барба ай.
  Чачып алса ачуусу-ай,
  Ак балынын таттуусу-ан.
  К ө г ө н
  Көгөөн, көгөөн дөөпөрөс,
  Маңдайында жалгыз көз,
  Сайгак менен санаалаш,
  Тийген жери кызыл көш.
  Мындан өжөр неме жок,
  Себеп болбос айткан сөз.
  Ж а а ч ы .
  Жаачы баатыр түк коркпос,
  Көк айбанга саал окшош,
  Боорукерлүү жайы бар
  Карлыгачка жан жолдош.
  Жылаанды көрсө көзгө уруп,
  Бир ордунан козголтпос,
  Бала кезде жаа менен
  Далай күнү болгом дос.
 3. Ч е г и р т к е :
  Чегиртке, чегиртке,
  Секирип кетет эликче, ‘
  Ырдай берет чырылдап,
  Карды тоюп эриксе.
  Эмгекке алган даны жок,
  Бир малы жок кериште.
  Мындан өткөн жалкоо жок,
  Мындан өткөн аңкоо жок.
  17/II 1945
  Койсары

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 + шесть =