БААРЫНАН КИШИ КҮЧТҮҮ

Кыштын күнү кызыл кыргоол жээктеги бадалдан койкоюп чыгып,
чаңкаганын жазыш үчүн астындагы чон-сууга кирди. Каптаган көк музду
кыдырып жүрүп, күбүрдү араң таап, муздак суудан иче баштады.
Ошондо булайган куйругу музга чып жабышып, чыкпай калган экен.
-Ой-ей, көк муз! Дүйнөдө сенден күчтүү эч ким жок бейм… Заматтын
ортосунда куйругумду куп кармайсың,-деди кыргоол.
-Жок, кыргоол,-деди көк муз,-менден жамгыр күчтүү. Ал жааганда
тымтыракайым чыгып бат эле эрип кетем.
Кийин жамгыр айтты:
-Мен кайдан күчтүү болоюн! Менден жер күчтүү, канчалык
шатырата жаасам да, бүт бойдон соруп алат.
Анда жер күңгүрөнүп тилге келди:
-Менден токой күчтүү. Ал үстүмдү каптап, жалбырактуу бутактары
туш-тушка жайылып, болгон күчүмдү бүт тартып кетет.
Жо-жок, менде да күч жок,-деди токой. Баарынан өрт күчтүү. Ал
каптаса, соройгон гана сөңгөгүм калат.
Муну угуп турган өрт күңк этти:
-Менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал катуу
соккондо, чаңым асманга чыгып, кайда качарымды билбей калам!
-Ырас эле менде күч көп,-деди шамал. – Жыгачты түбү менен
жулам, үйдү кулатам, отту чачам… Бирок ошондой болсо да, жерге жаңы
чыккан көк чөпкө эч алым жетпеди. Канчалык каарданып соксом да, ал
былк этип койбойт. Ошондуктан көк чөп күчтүү го.
Анда көк чөп сөзгө келген экен:
-Менде эч кандай деле күч жок. Калың кой каптаганда чымчылап,
мүлжүп жеп, туягы менен тепсеп, таза айламды кетирет. Жо-жок,
баарынан да кой күчтүү.
Анда кой байкуш минтип маараган экен:

Ма-а! менде балээнин күчүбү? Көк карышкыр жолукса, куйругумду
бир апчып сугунуп, кекиртегимди чарт жулуп, анан баса калып жей
баштабайбы! Дүйнөдө карышкырдан өтөр эч балбан жок!
Силер эч нерсени билбейт турбайсыңарбы!-деп уулуду анда көк
карышкыр. -Баарынан киши күчтүү! Ал кыргоолду кылтактайт, музду
бузат, жаанды болсо эч тоотпойт, жерди тыткылап айдайт, токойду
тыптыйпыл кыркат, өрттү, шамалды өз пайдасына жумшайт, чөптү чаап
алат, койду союп жейт, мендей карышкыр эмес, илбирс, жолборстун
жанын чыгарып жок кылат. Мына ошондуктан дүйнөдө баарынан киши
күчтүү!..

ЖЫЛАН МЕНЕН КИШИНИН АРБАШЫ

adam menen jylandyn arbashy 1
adam menen jylandyn arbashy 1

Илгери-йлгери бир дыйкаң болгон экен. Эгинин отоп жүрсө, жакын
эле жерден ышкырган дабыш чыгат. “Эмне болду экен?”-деп карай
калса, бет маңдайында эки-үч кадам аралыкта эгинден да бийигирээк
болгон жылан куйругу менен тикесинен турат. Дыйкан апкаарып
жыланды тиктеген боюнча туруп калат. Баягы жылан да кишиден көзүн
албай, тостоё тигилет. Дыйкан да көзүн ирмебей көпкө чейин карап тура
берет.
Бир топтон кийин дыйкан жылан менен арбашып калганын билип,
бир аз эсин жыйып, мындай учурда эмне кылуу керзк экенин элден
уккандары боюнча жасоого аракет кылат. Жылан менен арбашып
турганда ал кыймылдап, же бурулуп кетпей, жыландын атын табууга
аракет кылып, ар кандай ысымдарды айта баштайт: “Мар”, “Могой”,
“Мокочо”, “Кайыш”, “Айнек”, “Айнеккөз”, “Уу”, “Заар”, “Чаар”!
Бирок жылан эч кыймылдабай тикесинен катып турат. Дыйкан
жыландын аты ушул болуп калбасын деп болжогон сөздөрүн жобурап
улантат. Бирок таба албайт. Жылан анда-санда ышкырып коюп, тилин
соймоңдотуп, дыйкандан көзүн албай кыймылсыз. Булардын арбашуусу
созула берип, бир топ убакыт өтөт.
Түш ченде дыйкандын кызы атасына тамак алып келет. Келсе,
атасы жылан менен тиктешип турат. Атасы күндүн ысыгына какталып
тура берип, бүткөн боюнан шорголоп тер кетип, деми кыстыгып, ичи көөп
бара жаткан экен. Жыланды караса анын да ичи көөп, шайы кетип, көзү
тостоюп чанагынан чыгарына аз калыптыр. Кыз жүрөгү түшүп бир кадам
жасай албай каккан казыктай туруп калат.
Кызыын келгенин билген дыйкан: “Топчумду чеч!”-деп айтууга гана
араң кудурети келет. Эмнегедир шол замат баягы жыландын ичи тарс
эте жарылып, сулап жатып калат. Көрсө, жыландын аты “Топчу” экен.
Жыландын аты табылган соң, ичи жарылып кетиптир.
Жылан менен арбашкан адам, жыландын атын таба албаса ичи
көөп, жарылып өлөт экен.
Ошентип дыйкан жыланды жеңип бала-бакырасы менен аман-эсен
оокатын кылып жатып калган экен.