Күн карама

Күн карама, күн карама,
Күлүп-жайнап өсүп турат.
Күндү карап талаада.
А күн ага нурун төгөт:
Өсө кой деп, садага!

К. Жунушев

Байчечекей

Кар эриди, кар кетти.
Жердин бети көгөрдү.
Ким айдады, ким септи,
Байчечекей төрөлду.

М.Жангазиев