Балдарга насыят

barpy2

Ырыскынды бекерге,
Төкпөгүлө, балдар ай.
Акарат кылып бирөөнү,
Сөкпөгүлө, балдар ай.
Бирдин көөнүн оорутуп
Кетпегиле, балдар ай.
Түбү кандай болушун,
Эстегиле, балдар ай.
Каяша сүйлөп, сөз кайрып,
Турбагыла, балдар ай
Шоктук кылып бирөөнү,
Урбагыла, балдар ай
Атка минсең, сылантып,
Токугула, балдар ай.
Илим-билим пайдалуу.
Окугула, балдар ай.

Барпы

Улгу ырлар

toktogul

Дайранын көркү кемеде,
Баланын көркү энеде.
Акыл айтсаң тыншабай,
Акмактын көркү жемеде.
Эчкинин көркү – төл менен,
Эгиндин көркү – жер менен,
Эликтин көркү – төр менен,
Эр жигит көркү – эл менен.
Жаман адам белгиси
Өз камы үчүн жүгүрөт.
Жакшы адам белгиси
Эл камы үчүн куйунет.

Токтогул