КУЛКУНУ ЖАМАН КУЛАЛЫ

kulkunu jaman kulaaly


Көпкө басып чаар тоок
Балапанын чыгарды.
Чыгар менен жем издеп,
Туш-туш жакка чубады.
Учуп жүрүп айланып,
Көрүп калды кулалы.
Каркылдап жыйнап ала албай
Байкуш чаар тоок куурады.
Коргосо да канчалык
Жаш балапан көнбөдү.
Салпылдап келип кулалы
Бирин илип жөнөдү.
Бир жөжөсүн алдырып
Чырылдады байкуш тоок.
Боору ачып, жүрөгү
Зырылдады байкуш тоок.

Каныккан жемге кулалы
Эртеси да келди учуп.
Чычкан аңдып сарайда
Жаткан эле бир мышык.
Балбалактап бут созуп,
Алам деди мышыкты.
Андан мурун чап илип,
Мышык салды кызыкты.
Жан соогалап тыбырап,
Кулалыдан үн чыкты.
Кайгылуу тоок бакырат,
Же дегесип бузукту.
Адегенде булардын
Кимиси салды бузукту?
Күнөөлүсүн тапкыла
Кулалыбы, мышыкпы?

КӨПӨЛӨК

kopolok


Кармап алдык талаадан
Калдыркан чаар көпөлөк.
Карагайдын ичинен
Кыргый куудук бөпөлөп.

УЛАР

ular


Илек-илек кашка куш
Чөкөтаан деген башка куш
Улуу тоодо улар куш
Уларды кудай унуткан.
Кез-кезине келгенде
Бүркүт кууп куруткан.

ТУРУМТАЙ

turumtai


Куу-куу турумтай
Бетегенин түбүндө,
Беш балаң калды турумтай.
Суунун ичи шыргалаң
Сууда калды бир балаң
Муздун ичи шыргалаң
Музда калды бир балаң

КАРКЫРА

turnalar

Каркыра турна желе тарт.
Желе тартсаң узун тарт.
Жездекеме салам айт.
Жете албасаң кайра тарт.

КААК-КААК КАРГАЛАР

kaak kaak kargalar

Каак-каак каргалар,
Камыш түбүн корголор.
Эштек байдын эки кыз,
Эшек минип жорголор.
Эшегине корголор.

Чыйырчык дос А. Токтомушев

karachyiyrchyk dos

Каралыгын көмүрдөй.
Түрүң баркыт өңүндөй,
Кайда жүрдүң чыйырчык
Күздөн бери көрүнбөй.

Келсе экен деп айылга,
Сени күттүм айылда.
Ала шалбырт жаз менен,
Уя салдым бутакка.

Сен кичине баатырсың.
Ыйык жана асылсың.
Чегирткени терип чык,
Жердин көркү ачылсын.

А. Токтомушев