Макал

 • Эбин тапкан эки жейт
 • Эгин эгип мал бакпаган, эптеп-септеп жан сактаган
 • Эжем эрге тийди, эскиси мага тийди
 • Эки доо бир келсе амалыңдын кеткени, Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени
 • Эки жакшы коңшу болсо, кудалашып түшөт, Эки жаман коңшу болсо, кубалашып түшөт
 • Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт
 • Эки нар жөөлөшсө, ортосунда кара чымын кырылат
 • Эки текем бир букача жок бекен
 • Эки тизгин бир чылбыр эптүү киши колунда
 • Эки тоо кошулбайт, эки эл кошулат
 • Эки тоонун чөбүн самаган кийик ач калат
 • Эл – көл, элди билбес чөл
 • Эл – эне, жер – ата
 • Эл байынан жер байы артык
 • Эл башына түшкөн күн, эр башына түшкөн түн
 • Эл дарбыса, эшек кошо дарбыйт
 • Эл деген Эл, аста бассаң аксак, тез бассаң таскак дейт
 • Эл ичи – алтын бешик
 • Эл ичи – өнөр кенчи
 • Эл мазар, элден безген – азар
 • Эл оозунда элек жок
 • Эл сагынбас эр болбос, үйүрүн сагынбас жылкы болбос
 • Элге берген куруттан, мага бербей куруттуң
 • Элге бергениң текке кетпейт
 • Элге кийим тиккен ийненин өзү жылаңач
 • Элге кылган жакшылык жерде калбайт
 • Элге эл кошулган – дөөлөт, элден эл бөлүнгөн – мээнет
 • Элдин иши эрдин мойнунда, эрдин иши элдин мойнунда
 • Элдин кичиги болгуча иттин күчүгү бол
 • Элдин эки тиреги бар, биринчиси – акылман, экинчиси – баатыр
 • Элин коргоп жоо сайган – баатыр атка конот
 • Элиңди жаман көрсөң элге кан тип батасың, Жериңди жаман көрсөң көргө кантип батасың
 • Элчиге өлүм жок
 • Эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны татту
 • Эмгекчилдин оозу … Тиер, бекерчинин оозу…тиер
 • Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт, Эне тилин сүйбөгөн, эси жогун аныктайт
 • Энеси болушчаактын баласы ыйлаак болот
 • Энесин Үч-Коргондон таанытам
 • Эң ачуу да тил, эң таттуу да тил
 • Эңкейгенге эңкейгин башың жерге тийгенче, какайганга какайгын – төбөң көккө жеткенче
 • Эр ачтан өлбөйт, ардан өлөт
 • Эр башына күн түшсө өтүк менен суу кечет, ат башына күн түшсө ооздук менен суу ичет
 • Эр болсоң көк бол, айткан сөзгө бек бол
 • Эр достугу – эгиз, эл достугу – деңиз
 • Эр жигит күрөшпөгүн балбан менен, балбанды жыга албайсың чалган менен
 • Эр жигит менен бөрү азыгы – жолдо
 • Эр жигит эл четинде, жоо бетинде
 • Эр жигиттин башына нелер келип, нелер кетпейт
 • Эр кайраты бир күндүк, эл кайраты миң күндүк
 • Эр намысы – эл намысы
 • Эр ортону – элүү
 • Эр чекишпей бекишпейт
 • Эр эмгегин жер жебейт
 • Эрден ашмак бар, элден ашмак жок
 • Эрдигиң бар, эсиң жок
 • Эрдик билекте эмес, жүрөктө
 • Эрдик кылып кой сойсоң, иттик кылып төш тартпа
 • Эрди-катын урушат, эси кеткен болушат
 • Эрдин өзүн көрбө, даңкын ук
 • Эрегиштен эр өлөт
 • Эришине жараша – аркагы, эшегине жараша – тушагы
 • Эркек бала шок болсун, шок болбосо жок болсун
 • Эркек болбосо, үй жетимсирейт
 • Эркектин кой сойгону, аялдын сайма сайганы менен тең
 • Эркенин жашы кургабайт
 • Эрте жатып, кеч турган эринчээктин белгиси
 • Эрте турган – сергек, ырыскыга – теңдеш
 • Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө артык
 • Эсеп билбес – чот билбес, жыйганынан айрылат
 • Эсеп, эсеп билбеген – эшек
 • Эсеп-чоттун тагы жакшы, эмгегиңдин агы жакшы
 • Эсери болбой эл болбойт
 • Эсиң барда – этегиңди жап
 • Эсиң болсо эчки бак, эчки тууйт үч улак
 • Эски – жаңыга аралжы, аз – көпкө аралжы
 • Эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кадырга жетпейт
 • Эски көч кайда барса, жаңы көч ошого барат
 • Эскини жаңыртпа, жаңыны эскиртпе
 • Эскини эптей кий, жаңыны сактай кий
 • Эстүүгө эки ооз сөз жетет
 • Эт – этке, шорпо – бетке
 • Эт жебесем таш жейин, этегиң жапчы кудагый
 • Эт жеген да ууру, сорпо ичкен да ууру
 • Эти тургай табагыңды таап ал
 • Эттен өткөн таяктан, сөөктөн өткөн сөз жаман
 • Эчки тууй албай жатып, койго аначы болуптур
 • Эшегине жараша чому, төөсүнө жараша кому
 • Эшек минген ат сурабайт, балык жеген эт сурабайт
 • Эшекти көп урсаң, сырыңды билип алат
 • Эшекти отко айдаса, бокко качат
 • Эшектин жүгү жеңил болсо, жаталак болот
 • Эшектин күчү – адал, сүтү – арам
 • Эшигин көрүп төргө өт, энесин көрүп кызын ал
 • Эшикке чыксам эчки каапыр тебелейт, үйгө кирсем кайын энем каапыр жемелейт
 • Эшиктен келип төр меники дейт
 • Ээси келсе бээсин бер
 • Ээсин сыйласаң итине сөөк сал